Bài giảng Vật lý 9 - Tiết 16, Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

3.Bài 3 :Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W và một bàn là có ghi 220V - 1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường.

Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilôoát giờ.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 10/01/2015 | Lượt xem: 14890 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Vật lý 9 - Tiết 16, Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TIẾT 16 : BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG I. Chữa bài tập về nhà: Bài tập 13.1/ 20 (SBT) Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng? Jun(J) Niutơn (N) c. Kilôoat giờ (kW.h) d. Số điếm của công tơ điện 2. Bài tập 13.3/ 20 (SBT) Trên bóng đèn có ghi 12V- 6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức. Hãy tính : Điện trở của đèn khi đó . Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ. Tóm tắt: Đèn: U = 12V;P = 6W Tính: R? ; A? trong t = 1h = 3600s TIẾT 16: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Tóm tắt : Đèn ( U = 12V ; P = 6W) t = 1h = 3600s R =? A =? Điện năng đèn sử dụng: A = P .t = 6 .3600 = 21600J = 21,6kJ b. P =21,6kJ 2. Bài tập 13.3/ 20 (SBT) Trên bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức. Hãy tính : Điện trở của đèn khi đó . Điện năng mà đèn sử dụng trong 1 giờ. Bài tập 13.1/ 20 (SBT) Giải : Điện trở của đèn là: Đáp số : a. R = 24 I. Chữa bài tập về nhà: TIẾT 16 : BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG II. Giải bài tập SGK 1. Bài 1 :Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì cường độ dòng điện chạy qua nó có cường độ là 341mA. a. Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó. b. Bóng đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trên 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị Jun và số đếm tương ứng của công tơ điện. Tãm t¾t: R =? ; P = ? b) A =?(J) = ? (số). I. Chữa bài tập về nhà: U = 220V; I = 341mA = 0,341A t = 4.30 = 120h a. §iÖn trë cña ®Ìn lµ: b. §iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn tiªu thô trong 30 ngµy lµ: C«ng suÊt tiªu thô cña ®Ìn lµ: => 9 sè TIẾT 16: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG U = 220V I = 341mA = 0,341A R =? ; P = ? t = 4.30 = 120h b) A =?(J) = ? (số). Tãm t¾t: P = U.I A = P.t = 75.4.30.3600 = 32408640(J) 1. Bài 1 Bµi gi¶i: I. Chữa bài tập về nhà: II. Giải bài tập SGK Bµi gi¶i: b. §iÖn n¨ng mµ bãng ®Ìn tiªu thô trong 30 ngµy lµ: => 9 sè C¸ch kh¸c: TIẾT 16: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG U = 220V I = 341mA = 0,341A R =? ; P = ? t = 4.30 = 120h b) A =?(J) = ? (số). Tãm t¾t: P = 75(W)= 0,075kW A = P.t = 0,075.4.30 = 9 kWh 1. Bài 1 I. Chữa bài tập về nhà: II. Giải bài tập SGK Tãm t¾t: 2.Bài 2: 	Một đoạn mạch gồm một bóng đèn có ghi 6V – 4,5W được mắc nối tiếp với một biến trở và được đặt vào hiệu điện thế không đổi 9V như hình 14.1 Đóng công tắc K, bóng đèn sáng bình thường. Tìm số chỉ của ampe kế. Tính điện trở và công suất tiêu thụ điện của biến trở khi đó. Tính công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch trong 10 phút. hình 14.1 1. Bài 1: UĐ = 6V ; P Đ = 4,5W I. Chữa bài tập về nhà: II. Giải bài tập SGK TIẾT 16: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG U = 9V a) IA = ? b) Rb = ? ; P = ? t = 10phút = 600s c) Ab = ? ; A = ? TIẾT 16: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Tãm t¾t: 2.Bài 2: 1. Bài 1: UĐ = 6V ; P Đ = 4,5W U = 9V a) IA = ? b) Rb = ? ; Pb = ? t = 10phút = 600s c) Ab = ? ; A = ? a) b) IA=? Pđ/Uđ Ub/Ib Iđ 6V 4,5W Pb = ? U-Uđ Rb = ? Phân tích đề 3 9 Iđ = 0,75 6 Ub.Ib 0,75 I. Chữa bài tập về nhà: II. Giải bài tập SGK TIẾT 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG Tãm t¾t: 2.Bài 2: 1. Bài 1: UĐ = 6V ; P Đ = 4,5W U = 9V a) IA = ? b) Rb = ? ; Pb= ? t = 10phút = 600s c) Ab = ? ; A = ? Bài giải a) Vì A nt Rb nt Đ nên IA = Iđ = Ib Vậy cường độ dòng điện qua ampekế : IA = b) Hiệu điện thế giữa hai đầu của biến trở: Ub = U – Uđ = 9 – 6 = 3V Điện trở của biến trở: Công suất điện của biến trở khi đó là: P b = Ub.Ib = 3.0,75 = 2,25 W I. Chữa bài tập về nhà: II. Giải bài tập SGK c) Công của dòng điện sản ra ở biến trở và ở toàn mạch : Ab = P b.t = 2,25.600 = 1350 (J) A = U.I.t = 9. 0,75.600 = 4050 (J) TIẾT 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG 2.Bài 2: 1. Bài 1: 3.Bài 3 :Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V - 100W và một bàn là có ghi 220V - 1000W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình để cả hai cùng hoạt động bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện, trong đó bàn là được kí hiệu như một điện trở và tính điện trở tương đương của đoạn mạch này. Tính điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong 1 giờ theo đơn vị jun và đơn vị kilôoát giờ. Tãm t¾t §Ìn: 220V – 100W Bµn lµ: 220V – 1000W U = 220V a.VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn Rtđ = ? I. Chữa bài tập về nhà: II. Giải bài tập SGK b. BiÕt t = 1h TÝnh A = ? (J) A = ? (kWh) TIẾT 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG 2.Bài 2: 1. Bài 1: 3.Bài 3 : Tãm t¾t §Ìn: 220V – 100W Bµn lµ: 220V – 1000W U = 220V a.VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn Rtđ = ? b. BiÕt t = 1h TÝnh A = ? (J) A = ? (kWh) Bµi gi¶i a. VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng V× Rđ // RBL tđ I. Chữa bài tập vn : II. Giải bài tập SGK b. V× Uđ = UBL = U = 220V do ®ã c«ng suÊt tiªu thô cña ®Ìn vµ cña bµn lµ ®Òu b»ng c«ng suÊt ®Þnh møc cña thiÕt bÞ TIẾT 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG 3.Bài 3 : Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là: A = P.t = ( P Đ+ P BL ).t = 1100W.3600s = 3 960 000 J hay A = 3 960 000: 3,6.106 = 1,1kWh Tãm t¾t §Ìn: 220V – 100W Bµn lµ: 220V – 1000W U = 220V a.VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn Rtđ = ? b. BiÕt t = 1h TÝnh A = ? (J) A = ? (kWh) Bµi gi¶i I. Chữa bài tập vn : II. Giải bài tập SGK HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học. Làm các bài tập còn lại trong SBT. Chuẩn bị mẫu báo cáo thức hành bài 15 phần xác định công suất của bóng đèn pin. 

File đính kèm:

  • pptBai 14 BT ve cong suat dien va dien nang.ppt
Bài giảng liên quan