Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009 môn Tiếng Anh 7

Câu I: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

1. Lan and Hoa dont go to school . Sundays.

A. in B. at C. on D. for

2. She is going . her grandmother next week.

A. visit B. visiting C. is visiting D. to visit

3. I . like some apple juice.

A. can B. would C. could D. will

4. Mexico City is city in the world.

A. large B. larger C. largest D. the largest

5. How bottles of water do you want?

A. many B. much C. long D. old

Câu II. Em hãy nối một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B.

 

doc9 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009 môn Tiếng Anh 7, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Điểm
 Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009.
 Môn: Tiếng Anh 7	 Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên:..Lớp: 7
Trường THCS...
Đề số 1
Câu I: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Lan and Hoa don’t go to school . Sundays.
A. in
B. at
C. on
D. for
2. She is going . her grandmother next week.
A. visit
B. visiting
C. is visiting
D. to visit
3. I .. like some apple juice.
A. can
B. would
C. could
D. will
4. Mexico City is  city in the world.
A. large
B. larger
C. largest
D. the largest
5. How bottles of water do you want?
A. many
B. much
C. long
D. old
Câu II. Em hãy nối một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B.
A
B
What are you doing now?
Does your friend play volleyball in his free time?
How old is Lan’s father?
How do you travel to school everyday?
What are you going to do next Sunday?
He is thirty.
By bicycle.
No, he doesn’t. He plays soccer.
I’m going to visit my grandparents.
I am watching TV
Câu III. Em hãy dùng từ, hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh:
My uncle/ live/ in the country.
He/ have/ some paddy fields/ near/ house.
He/ produce/ lot of/ rice.
My uncle/ also have/ some animals.
I/ going/ visit/ him/ next summer.
Bài làm
Điểm
 Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009.
 Môn: Tiếng Anh 7	 Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên:..Lớp: 7
Trường THCS...
Đề số 2
Câu I: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Mexico City is  city in the world.
A. large
B. larger
C. largest
D. the largest
2. How bottles of water do you want?
A. many
B. much
C. long
D. old
3. Lan and Hoa don’t go to school . Sundays.
A. in
B. at
C. on
D. for
4. She is going . her grandmother next week.
A. visit
B. visiting
C. is visiting
D. to visit
5. I .. like some apple juice.
A. can
B. would
C. could
D. will
Câu II. Em hãy nối một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B.
A
B
Does your friend play volleyball in his free time?
How do you travel to school everyday?
How old is Lan’s father?
What are you doing now?
What are you going to do next Sunday?
By bicycle.
He is thirty.
I am watching TV
I’m going to visit my grandparents.
No, he doesn’t. He plays soccer.
Câu III. Em hãy dùng từ, hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh:
My uncle/ live/ in the country.
He/ have/ some paddy fields/ near/ house.
He/ produce/ lot of/ rice.
My uncle/ also have/ some animals.
I/ going/ visit/ him/ next summer.
Bài làm
đáp án và hướng dẫn chấm 
Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009
môn Tiếng anh lớp 7
Đề số 1
Tổng: 10 điểm. Cụ thể như sau:
Câu I: 2,5 điểm. Mỗi sự lựa chọn đúng được 0,5.
1. C. on
2. D. to visit
3. B. would
4. D. the largest
5. A. many
Câu II: 2,5 điểm. Mỗi câu nối đúng được 0,5.
1
2
3
4
5
e
c
a
b
d
Câu III: 5,0 điểm. Mỗi câu hoàn thành đúng được 1,0.
My uncle lives in the coutry.
He has some paddy fields near (the/his) house.
He produces a lot of rice.
My uncle also has some animals.
I (‘m/am) going to visit him next summer.
Đề số 2
 Tổng: 10 điểm. Cụ thể như sau:
Câu I: 2,5 điểm. Mỗi sự lựa chọn đúng được 0,5.
1. D. the largest
2. A. many
3. C. on
4. D. to visit
5. B. would
Câu II: 2,5 điểm. Mỗi câu nối đúng được 0,5.
1
2
3
4
5
e
a
b
c
d
Câu III: 5,0 điểm. Mỗi câu hoàn thành đúng được 1,0.
My uncle lives in the coutry.
He has some paddy fields near (the/his) house.
He produces a lot of rice.
My uncle also has some animals.
I (‘m/am) going to visit him next summer.
The end
Điểm
 Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009.
 Môn: Tiếng Anh 8	 Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên:..Lớp: 8
Trường THCS...
Đề số 1
Câu I: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Would you like .................. with us to the party?
	a. go	b. going	c. to go	d. goes
2. I am not ..................... in what you think or what you want.
	a. interest	b. interested	c. interesting	d. interest
3. She looked very ............... when I told her the news.
	a. happy	b. happily	c. happiest	d. unhappily
4. Are you afraid ................... crossing the busy streets?
	a. about	b. of	c. for	d. in
5. Do you know that video games may be........................?
	a. addicting	b. addiction	c. addictive	d. addict
Câu II. Em hãy nối một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B.
A
B
 1. When did you see Mai?
 2. What would you like to watch?
 3. What should Nam do before he played table tennis?
 4. Why didn’t Hoa go to school yesterday?
 5. How tall is Lan?
 6. What time do you do homework?
 7. Why does Long’s tooth hurt?
a. Because she had a bad cold.
b. He ought to finish his homework.
c. At 8 o’clock.
d. I’d like to watch a cowboy movie. 
e. Because he has a cavity. 
f. One meter and fifty centimeter.
g. I saw her last week.
Câu III. Em hãy dùng từ, hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh.
How / from / Hue / Hanoi?
Why / not / Lan / go / school / on time / last / Monday? 
Mai / always / morning exercises / 6 .00 /
We / should / teeth /before / after / meals / get /good teeth.
Bài làm
Điểm
 Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009.
 Môn: Tiếng Anh 8	 Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên:..Lớp: 8
Trường THCS...
Đề số 2
Câu I: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. Are you afraid ................... crossing the busy streets?
	A. about	b. of	c. for	d. in
2. Do you know that video games may be........................?
	A. addicting	b. addiction	c. addictive	d. addict
3. Would you like .................. with us to the party?
	A. go	b. going	c. to go	d. goes
4. I am not ..................... in what you think or what you want.
	A. interest	b. interested	c. interesting	d. interest
5. She looked very ............... when I told her the news.
	A. happy	b. happily	c. happiest	d. unhappily
Câu II. Em hãy nối một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích hợp ở cột B.
A
B
 1. Why does Long’s tooth hurt?
 2. What time do you do homework?
 3. How tall is Lan?
 4. Why didn’t Hoa go to school yesterday?
 5. What should Nam do before he played table tennis?
 6. What would you like to watch?
 7. When did you see Mai?
a. I saw her last week.
b. One meter and fifty centimeter.
c. Because he has a cavity. 
d. I’d like to watch a cowboy movie. 
e. At 8 o’clock.
f. He ought to finish his homework.
g. Because she had a bad cold.
Câu III. Em hãy dùng từ, hoặc cụm từ gợi ý dưới đây để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh.
How / from / Hue / Hanoi?
Why / not / Lan / go / school / on time / last / Monday? 
Mai / always / morning exercises / 6 .00 /
We / should / teeth /before / after / meals / get /good teeth.
Bài làm
đáp án và hướng dẫn chấm 
Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009
môn Tiếng anh lớp 8
Đề số 1
Tổng: 10 điểm. Cụ thể như sau:
Câu I: 2,5 điểm. Mỗi sự lựa chọn đúng được 0,5.
1. c. to go
2. b. interested
3. a. happy
4. b. of	
5. c. addictive
Câu II: 3,5 điểm. Mỗi câu nối đúng được 0,5.
1
2
3
4
5
6
7
g
d
b
a
f
c
e
Câu III: 4,0 điểm. Mỗi câu hoàn thành đúng được 1,0.
How far is it from Hue to Hanoi?
Why didn’t Lan go to school on time last Monday?
Mai always does (takes) morning exercises at 6.00.
We should brush our teeth before and after meals to get good teeth.
Đề số 2
 Tổng: 10 điểm. Cụ thể như sau:
Câu I: 2,5 điểm. Mỗi sự lựa chọn đúng được 0,5.
1. b. of	
2. c. addictive
3. c. to go
4. b. interested
5. A. happy
Câu II: 3,5 điểm. Mỗi câu nối đúng được 0,5.
1
2
3
4
5
6
7
c
e
b
g
f
d
a
Câu III: 4,0 điểm. Mỗi câu hoàn thành đúng được 1,0.
How far is it from Hue to Hanoi?
Why didn’t Lan go to school on time last Monday?
Mai always does (takes) morning exercises at 6.00.
We should brush our teeth before and after meals to get good teeth.
The end
Điểm
 Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009.
 Môn: Tiếng Anh 9	 Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên:..Lớp: 9
Trường THCS...
Đề số 1
Câu I: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. It is difficult ......all the instructions at the same time
A. to remember	B. remember	C. remembering	D. remembered	
2. Would you mind ....for a few minutes	?
A. to wait	B. wait	C. waiting	D. be waiting
3. Would you mind if I.....a photo?
A. take	B. took	C. taking	D. to take
4. He told me .... to do in that situation 
A. how	B. where 	C. when 	D. what
5. How long.....a teacher? For three years now
A. are you	B. have you been 	 C. were you	D. did you
Câu II: Em hãy đọc kỹ đoạn văn rồi xác định nhưng câu cho dưới đây đúng hay sai so với nội dung đoạn văn. Nếu đúng viết chữ T(True), nếu sai viết chữ F(Fasle) vào phía bên phải của từng câu. 
London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a city of historic building and churches, and it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around.
None of the cities in Britain is bigger than London
London is founded by the Romans
London has historic buildings and churches
Most of the best museum in the world are situated in London
London is not busy in summer
Câu III: Em hãy dùng từ hoặc cụm từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh:
Hoa/ be used/ live/ big city.
We/ go/ movies/ lastnight/ but/ it/ boring.
I/ studied English/ for 4 years.
Why/ not / old bottles/ recycled / last / Sunday? 
He / show / me / where / buy / flowers.
Bài làm
Điểm
 Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009.
 Môn: Tiếng Anh 9	 Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên:..Lớp: 9
Trường THCS...
Đề số 2
Câu I: Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
1. He told me .... to do in that situation 
A. how	B. where 	C. when 	D. what
2. How long.....a teacher? For three years now
A. are you	B. have you been 	 C. were you	D. did you
3. It is difficult ......all the instructions at the same time
A. to remember	B. remember	C. remembering	D. remembered	
4. Would you mind ....for a few minutes?
A. to wait	B. wait	C. waiting	D. be waiting
5. Would you mind if I.....a photo?
A. take	B. took	C. taking	D. to take
Câu II: Em hãy đọc kỹ đoạn văn rồi xác định nhưng câu cho dưới đây đúng hay sai so với nội dung đoạn văn. Nếu đúng viết chữ T(True), nếu sai viết chữ F(Fasle) vào phía bên phải của từng câu. 
London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a city of historic building and churches, and it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around.
None of the cities in Britain is bigger than London
London is founded by the Romans
London has historic buildings and churches
Most of the best museum in the world are situated in London
London is not busy in summer
Câu III: Em hãy dùng từ hoặc cụm từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh:
Hoa/ be used/ live/ big city.
We/ go/ movies/ lastnight/ but/ it/ boring.
I/ studied English/ for 4 years.
Why/ not / old bottles/ recycled / last / Sunday? 
He / show / me / where / buy / flowers.
Bài làm
đáp án và hướng dẫn chấm 
Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2008 - 2009
môn Tiếng anh lớp 9
Đề số 1
Tổng: 10 điểm. Cụ thể như sau:
Câu I: 2,5 điểm. Mỗi sự lựa chọn đúng được 0,5.
1. A. to remember
2. C. waiting
3. B. took
4. A. how	
5. B. have you been
Câu II: 2,5 điểm. Mỗi câu xác định đúng được 0,5. 
1
2
3
4
5
T
F
T
F
F
Câu III: 5,0 điểm. Mỗi câu hoàn thành đúng được 1,0.
Hoa is used to living in a big city.
We went to the movies last night but it was boring.
I (‘ve/have) studied English for 4 years.
Why weren’t old bottles recycled last Sunday?
He showed me where to buy flowers .
Đề số 2
 Tổng: 10 điểm. Cụ thể như sau:
Câu I: 2,5 điểm. Mỗi sự lựa chọn đúng được 0,5.
1. A. how
2. B. have you been 
3. A. to remember
4. C. waiting
5. B. took
Câu II: 2,5 điểm. Mỗi câu xác định đúng được 0,5. 
1
2
3
4
5
T
F
T
F
F
Câu III: 5,0 điểm. Mỗi câu hoàn thành đúng được 1,0.
Hoa is used to living in a big city.
We went to the movies last night but it was boring.
I (‘ve/have) studied English for 4 years.
Why weren’t old bottles recycled last Sunday?
He showed me where to buy flowers .
The end

File đính kèm:

  • docDe_KSCL_dau_nam_0809.doc
Bài giảng liên quan