Câu hỏi trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật

Câu 3:Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người diễn ra ở đâu?

Miệng, dạ dày, ruột non.

Chỉ diễn ra ở dạ dày

Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 1008 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Câu hỏi trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Câu 1. Tiªu hãa lµ g× ?H·y chän ®¸p ¸n ®óng vÒ kh¸i niÖm tiªu ho¸Tiªu ho¸ lµ qu¸ tr×nh lµm biÕn ®æi thøc ¨n thµnh c¸c chÊt h÷u c¬B. Tiªu ho¸ lµ qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c chÊt dinh d­ìng vµ n¨ng l­îng h×nh thµnh ph©n th¶i ra ngoµi c¬ thÓC. Tiªu ho¸ lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi thøc ¨n thµnh c¸c chÊt dinh d­ìng vµ n¨ng l­îngD. Tiªu ho¸ lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n thµnh c¸c chÊt ®¬n gi¶n mµ c¬ thÓ hÊp thô ®­îc.DCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMTIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬTCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào? A. Tiêu hóa ngoại bào B. Tiêu hóa nội bàoC. Tiêu hóa ngoại bào và nội bào D. Một số tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào Câu 3:Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người diễn ra ở đâu?A. Miệng, dạ dày, ruột non.B. Chỉ diễn ra ở dạ dàyC. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.D. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non.	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 4: Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật:a. Không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dày.b. Được nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản.c. Được tiêu hóa nhờ vsv cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.d. Được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.c. Được tiêu hóa nhờ vsv cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCủng cốCâu 5: Những phát biểu sau Sai hay Đúnga. Ruột tịt còn được gọi là manh tràngb. Dạ dày bò có 4 ngănc. Ruột của thú ăn thực vật ngắn hơn thú ăn thịtd. Manh tràng rất phát triển ở thú ăn thvật có dạ dày đơnĐĐSĐ123456789101112131415Thời gianCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 6: Qúa trình tiêu hóa cỏ trong dạ dày 4 ngăn của thú ăn thực vật diễn ra theo trình tự nào sau đây?	a/ Miệng - thực quản - dạ tổ ong - dạ cỏ - miệng - dạ lá sách - dạ múi khế.	b/ Miệng - thực quản - dạ cỏ - dạ tổ ong - miệng - dạ lá sách - dạ múi khế.	c/ Miệng - thực quản - dạ tổ ong - dạ cỏ - miệng - dạ múi khế - dạ lá sách.	d/ a/ Miệng - thực quản - dạ tổ ong - miệng - dạ cỏ - dạ lá sách - dạ múi khế.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 8: Trong ống tiêu hóa của động vật, quá trình tiêu hóa ở bộ phận nào là quan trọng nhất?CDABỞ miệngỞ dạ dày.Ở ruột nonỞ ruột giàCâu 9: Ở trâu, bò, nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho cơ thể chúng là:ABCDCỏ tươi.Rơm, rạ.Vi sinh vật.Thức ăn thịt.Câu 7: Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thức ăn chứa xenlulôzơ được biến đổi như thế nào?ABCDKhông được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co bóp mạnh của dạ dàyĐược nước bọt thủy phân thành các thành phần đơn giản.Được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh trong dạ dày và manh tràng.Được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 10: Câu nào sau đây có nội dung chưa đúng?Cơ quan tiêu hóa dạng ống có cấu trúc và hoạt động hoàn thiện hơn cơ quan tiêu hóa dạng túi.Dạ cỏ của động vật nhai lại là nơi xảy ra tiêu hóa cơ học mạnh.Động vật ăn thịt có ống tiêu hóa dài hơn động vật ăn thực vật.Thức ăn của thú ăn thịt là mềm và giàu chất dinh dưỡng. ABCDCâu 11. Chức năng của dạ múi khế ở động vật nhai lại là: ABCDChứa thức ăn, tiêu hóa sinh học nhờ các vi sinh vật.Tiêu hóa hóa học nhờ nước bọt.Tiêu hóa hóa học nhờ nước bọt, hấp thụ bớt nước.Tiết ra pepxin và HCl tiêu hóa prôtêin.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

File đính kèm:

  • pptTrac_nghiem_Tieu_hoa.ppt
Bài giảng liên quan