Đấu trường 20

Ông là một nhạc sĩ tên tuổi với các ca khúc thiếu nhi như: Kim Đồng, Đi ta đi lên,.và còn là Tổng Biên Tập đầu tiên của Báo TNTP.Bạn hãy cho biết ông là ai?

ppt27 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 1004 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đấu trường 20, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
THỂ LỆ TRÒ CHƠI Trªn mµn h×nh sÏ cã 20 h×nh t­¬ng øng víi 20 c©u hái Mçi mét c©u hái cã thÓ cã mét c©u hái phô ®i kÌm C¸c c©u hái sÏ xoay quanh c¸c vÊn ®Ò trong cuéc sèng nh­ c¸c thñ ®«, c¸c thµnh phè lín, c¸c danh nh©n,..v.v Trong vßng 30 gi©y, c¸c b¹n sÏ ph¶i ®­a ra c©u tr¶ lêi cuèi cïng cña m×nh. NÕu kh«ng tr¶ lêi ®­îc, c¸c b¹n cßn l¹i cã quyÒn “cøu trî” 1 lÇn duy nhÊt, cßn nÕu ®¸p ¸n cøu trî vÉn kh«ng ®óng, ch­¬ng tr×nh sÏ ®­a ra ®¸p ¸n cuèi cïng Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi và chúc các bạn có một sức khoẻ tốt! B¹n cã biÕt c«ng tr×nh khoa häc cña ng­êi ViÖt Nam ®­îc t¹p chÝ Time cña MÜ b×nh chän lµ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh khoa häc tiªu biÓu n¨m 2009 lµ c«ng tr×nh nµo kh«ng? Do ai viÕt? Gîi ý: c«ng tr×nh cña mét nhµ to¸n häc 	 §¸p ¸n: Chøng minh bæ ®Ò c¬ b¶n Langlands 	cña nhµ to¸n häc Ng« B¶o Ch©u §©y lµ mét lÔ héi næi tiÕng t¹i mét n­íc thuéc ch©u ¢u? Gîi ý: LÔ héi nµy cã liªn quan tíi mét qu¶ rÊt quen thuéc trong ®êi sèng hµng ngµy, mµu ®á. §¸p ¸n: LÔ héi cµ chua *C©u hái phô : LÔ héi nµy ®­îc tæ chøc ë quèc gia nµo? §¸p ¸n: T©y Ban Nha §©y lµ mét nhµ khoa häc næi tiÕng, «ng lµ ng­êi gèc Do Th¸i. B¹n h·y cho biÕt tªn cña nhµ khoa häc nµy? §¸p ¸n: Anhxtanh *C©u hái phô: Nh¾c ®Õn Anhxtanh ng­êi ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi mét ph­¬ng tr×nh vËt lý rÊt næi tiÕng. §ã lµ g×? §¸p ¸n: E=mc^2 B¹n h·y cho biÕt Olympic n¨m 2008 ®­îc tæ chøc t¹i s©n vËn ®éng nµo t¹i Trung Quèc? §¸p ¸n: SV§ Tæ chim Cuéc thi Hoa hËu quý bµ thÕ giíi n¨m 2009 ®· ®­îc tæ chøcthµnh c«ng t¹i tØnh Bµ RÞa- VòngTµu.B¹n cã thÓ cho biÕt hoa hËu cña cuéc thi nµy lµ ng­êi n­íc nµo kh«ng? §¸p ¸n: Nga Ông là một nhạc sĩ tên tuổi với các ca khúc thiếu nhi như: Kim Đồng, Đi ta đi lên,..và còn là Tổng Biên Tập đầu tiên của Báo TNTP.Bạn hãy cho biết ông là ai? Đáp án: Phong Nhã * Câu hỏi phụ: Bạn còn biết những bài hát nào của ông nữa? Đáp án: Đội ta lớn lên cùng đất nước, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh,…. Các hình ảnh trên gợi cho bạn mối hiểm hoạ nào của trái đất và bạn có biết nguyên nhân chính của mối hiểm hoạ này không? Đáp án: Sự nóng lên của Trái đất 	Nguyên nhân chính: Hiện tượng hiệu ứng nhà kính Hãy xem và cho biết đây là bộ phim nào nhé! Đáp án: Sao Băng Bạn có biết ngày nào hằng năm được liên hợp quốc chọn làm ngày môi trường thế giới không? Gợi ý: Đây là một ngày nằm trong tháng 6 Đáp án: Ngày 5-6 Bạn có biết thành phố Thánh địa của Đạo hồi là gì không? Đáp án: Thành phố Mecca *Câu hỏi phụ: Vào tháng ăn chay, chỉ có người Đạo hồi mới được hành hương về đây hay là cả những người không theo Đạo hồi cũng được về đây? Đáp án: Chỉ có người Đạo hồi mới được hành hương về đây. Bạn có biết thành nào cổ nhất Hà Nội cho đến bây giờ không? Thành cổ Hà Nội Thành Cổ Loa Thành Đại La Thành Cổ Sơn Tây Đáp án: b) Thành Cổ Loa * Câu hỏi phụ: Bạn có còn nhớ Thành Cổ Loa được xây dựng vào thế kỉ bao nhiêu TCN không? Đáp án:TK 3 TCN ¤ng lµ mét nhµ to¸n häc lín cña n­íc Ph¸p thÕ kØ 17?Gîi ý: Tªn cña «ng rÊt liªn quan tíi m«n tin häc §¸p ¸n: Pascal Ông là một nhà phát minh người Mỹ nổi tiếng với việc phát minh cột thu lôi. Các bạn hãy cho biết ông là ai? Đáp án: Benjamin Franklin Bạn sẽ được xem một đoạn phim và hãy cho biết đó là một thảm họa gì nhé Đáp án: Vụ nổ bom nguyên tử Câu hỏi phụ: Bạn còn nhớ 2 TP của Nhật Bản phải hứng chịu hậu quả của thảm hoạ này là gì chứ? Đáp án: Nagashaki & Hiroshima Đây là một ngọn núi rất nổi tiếng ở Nhật Bản.Bạn hãy cho biết tên của ngọn núi này Đáp án: Núi Phú Sĩ Câu hỏi phụ: Bạn có biết ngọn núi này có hay không là núi lửa? Đáp án: Ngọn núi này là ngọn núi lửa Bạn có biết cây cầu nào được khánh thành vào ngày 24-4-2010 tại Việt Nam không? Đáp án: Cầu Cần Thơ Câu hỏi phụ: Bạn có biết cây cầu này bắc qua con sông nào ở ĐBSCL không? Đáp án: Sông Hậu Bạn có biết bức Tượng chúa ở thành phố nào thuộc Brasil là một trong những kì quan cổ đại của thế giới không? Đáp án: Thành phố Rio De Janeiro Bạn hãy kể 5 trong số 7 hằng đẳng thức đáng nhớ? Đáp án: 1. (A+B)^2= A^2+2AB+B^2 2. (A-B)^2= A^2-2AB+B^2 3. (A+B)(A-B)= A^2-B^2 4. A^3+B^3= A^3+3A^2B+3AB^2+B^3 5. A^3-B^3= A^3-3A^2B+3AB^2-B^3 6. (A+B)^3= (A+B)(A^2-AB+B^2) 7. (A-B)^3= (A-B)(A^2+AB+B^2) Xem videoclip và cho biết hiện tượng gì xuất hiện trong đoạn băng Đáp án: Động Đất Bạn hãy xem đoạn phim và cho biết đó là hoạ sĩ nổi tiếng nào nhé? Đáp án: Leonardo De Vanci 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 01 03 04 05 02 

File đính kèm:

  • pptDau truong tri tue.ppt
Bài giảng liên quan