Giáo án Âm nhạc Lớp 7 - Bài 2, Tiết 4: Học hát bài Lí cây đa

+ Bài hát viết ở nhịp 24.

+ Chia 2 đoạn nhỏ :

 -Đoạn a : Trèo lên ới a cây đa

 -Đoạn b : Ai đem a tình tính tang .ới a cây đa

 

+ Ký hiệu âm nhạc: Dấu luyến, dấu nối.

+ Ô nhịp lấy đà (có 1 phách)

 

pptx22 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 4829 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Âm nhạc Lớp 7 - Bài 2, Tiết 4: Học hát bài Lí cây đa, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› * Em hãy đọc và ghép lời bài Tập đọc nhạc TĐN số 1? Kiểm tra bài cũ: Bài 2 - Tiết 4  Học hát: Bài Lí cây đa  Bài đọc thêm: Hội Lim Lý c©y ®a D©n ca quan hä B¾c Ninh Giíi thiÖu bµi h¸t B¾c Ninh lµ mét tØnh ë phÝa B¾c, gi¸p víi thñ ®« Hµ Néi. Vïng Kinh B¾c x­a cã truyÒn thèng h¸t quan hä tõ l©u ®êi. Nh÷ng lµn ®iÖu quan hä duyªn d¸ng, tr÷ t×nh cã phong c¸ch riªng biÖt, t¹o nªn mét miÒn d©n ca næi tiÕng ë n­íc ta. NhiÒu bµi d©n ca quan hä ®­îc phæ biÕn réng r·i nh­: Hoa th¬m b­ím l­în, ng­êi ë ®õng vÒ, trèng c¬m, ba m­¬i s¸u thø chim, trÌo lªn tr¸i nói thiªn thai, cßn duyªn, qua cÇu giã bay… D©n ca quan hä B¾c Ninh cã hµng tr¨m bµi kh¸c nhau. Lý c©y ®a lµ mét trong nh÷ng bµi d©n ca quan hä quen thuéc. 	“TrÌo lªn qu¸n dèc 	 Ngåi gèc c©y ®a 	 Cho ®«i m×nh gÆp 	 Xem héi ®ªm r»m” Tõ lêi th¬ trªn, «ng cha ta ®· s¸ng t¸c thµnh mét bµi ca hoµn chØnh vµ cßn l­u truyÒn ®Õn ngµy nay víi chÊt nh¹c vui t­¬i, dÝ dãm, mÒm m¹i bµi h¸t gîi nªn kh«ng khÝ cña ngµy héi quan hä. 9 + Bài hát viết ở nhịp 24. + Chia 2 đoạn nhỏ : -Đoạn a : Trèo lên ……………ới a cây đa -Đoạn b : Ai đem a tình tính tang …..ới a cây đa + Ký hiệu âm nhạc: Dấu luyến, dấu nối. + Ô nhịp lấy đà (có 1 phách) NHẬN XÉT VỀ BÀI HÁT KHỞI ĐỘNG GIỌNG Theo âm A , Ô 12 TẬP HÁT TỪNG ĐOẠN 13 Đoạn a 14 Đoạn b BÀI ĐỌC THÊM Hội Lim chính là Hội chùa làng Lim được tổ chức trên đồi Lim ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 13 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Trong Hội Lim có hát Quan họ, đây là lối hát đối đáp nam nữ đạt trình độ cao về âm nhạc. Hội Lim 17 20 21 Học thuộc bài hát Lí cây đa. Tìm hiểu về nhịp 44. Tìm hiểu bài TĐN số 2 về cao độ, hình nốt, nhịp, ký hiệu âm nhạc. GHI NHỚ CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

File đính kèm:

  • pptxtiet 5 hoc hat Ly cay da.pptx
Bài giảng liên quan