Giáo án Đại số 7 - Tiết 56 - Bài 5: Đa thức

Hy viết một đa thức và chỉ r cc hạng tử của nĩ.

Gv lưu ý sửa sai cho Hs

? Mi đơn thức có được coi là một đa thức không?

GV cho học sinh nắm chú ý

Em cĩ nhận xt gì về cc hạng tử cĩ trong đa thức: x2y – 3xy + 3x2y – 3 + xy -

Gv: Đa thức đ cho gọi l đa thức chưa thu gọn, em hy thực hiện php cộng các đơn thức đồng dạng có trong đa thức?

Gv chiếu kết quả và kết luận đó là dạng thu gọn của đa thức

Gv: Cách làm trên gọi là thu gọn đa thức. Gv cho hs sang phần 2.

doc3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Đại số 7 - Tiết 56 - Bài 5: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Ngày soạn: 07/03/10
 Ngày dạy : 09/03/10
Tuần 27
Tiết 56 	§5 ĐA THỨC
I. Mục tiêu : 
Học sinh nhận biết được 1 đa thức thông qua 1 số VD cụ thể.
Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.
II. Chuẩn bị : 
Giáo viên :Máy chiếu, máy thu vật thể, vẽ hình.
Học sinh : Bảng nhóm
III. Tiến trình dạy học 
Hoạt động 1 : Đa Thức (12’)
3’
3’
3’
6’
1.1 Gv chiếu nội dung câu hỏi?
? Khi nào các đơn thức được gọi là đồng dạng với nhau?
? Để cộng hay trừ các đơn thức đồng dạng với nhau ta làmnhư thế nào?
1.2 Gv chiếu hình vẽ sgk/36
? Viết biểu thức tính tổng diện tích của ba hình trong hình vẽ?
Gv cho Hs hoạt động nhĩm theo bàn để viết ra biểu thức
Gv dùng máy thu vật thể chiếu lên. 
? Biểu thức vừa viết cĩ phải là một đơn thức khơng?, vì sao?
Gv: 
Biểu thức x2 + y2 + là một đa thức.
Vậy biểu thức như thế nào thì được gọi là đa thức?
Tiết học ngày hơm nay thầy trị chúng ta cùng tìm hiểu về đa thức. 
Thế nào là một đa thức?
Hãy chỉ rõ các hạng tử của đa thức: x2+y2+xy.
? 3x2 - y2+ xy -7x cĩ là một đa thức khơng? Vì sao?
Gv nêu: để cho gọn ta cĩ thể 
Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của nĩ.
Gv lưu ý sửa sai cho Hs
? Mõi đơn thức cĩ được coi là một đa thức khơng?
GV cho học sinh nắm chú ý
Em cĩ nhận xét gì về các hạng tử cĩ trong đa thức: x2y – 3xy + 3x2y – 3 + xy - 
Gv: Đa thức đã cho gọi là đa thức chưa thu gọn, em hãy thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng cĩ trong đa thức?
Gv chiếu kết quả và kết luận đĩ là dạng thu gọn của đa thức 
Gv: Cách làm trên gọi là thu gọn đa thức. Gv cho hs sang phần 2.
Hs đứng tại chỗ trả lời
Hs thảo luận nhĩm
 x2 + y2 + 
Khơng là đơn thức vì phép tốn thực hiện trên các biên cĩ phép cộng.
Học sinh đọc y/c ở SGK/36.
Học sinh trả lời.
Các hạng tử của đa thức đó là: x2;y2;xy.
Là một đa thức vì 
3x2 + (- y2 ) + xy + (-7x)
Hs theo dõi ghi bài.
Gv chiếu kết quả của học sinh bằng máy thu vật thể, học sinh đứng tại chỗ trình bày.
Hs trả lời
Cĩ các hạng tử là các đơn thức đồng dạng.
Một học sinh lên bảng thực hiện.
Hs dưới lớp làm vào nháp.
Hs theo dõi ghi bài vào vở.
1: Đa thức
ĐN :Sgk/37.
VD:
x2+y2+xy ;
3x2 - y2+ xy -7x ;
x2y – 3xy + 3x2y – 3 + xy - 
là các đa thức
Ta cĩ thể kí hiệu đa thức bằng chữ cái in hoa.
VD: A = x2+y2+xy
Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.
Hoạt động 2 : Thu gọn đa thức (15’)
4’
5’
? Đa thức như thế nào gọi là đa thức chưa thu gọn.
? Để thu gọn đa thức ta làm như thế nào?
Gv cho học sinh làm ? 2
Gv lưu ý cho học sinh kĩ năng trình bày, tránh sai sĩt về dấu, thiếu hạng tử khi giao hốn 
Trong đa thức cĩ các hạng tử là các đơn thức đồng dạng.
Ta thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng.
Học sinh dưới lớp làm vào vở.
Hs lắng nghe, ghi nhớ.
- Đa thức chưa thu gọn là trong đa thức cĩ các hạng tử là các đơn thức đồng dạng.
- Để thu gọn đa thức ta thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng cĩ trong đa thức.
?2.
Q = 5x2y – 3xy +x2y –xy + 5xy-x + +x - 
= 5x2y +xy +x+
Hoạt động 2 : Bậc của đa thức (7’)
7’
Cho đa thức 
M = x2y5 – xy4 + y6 -2
Đa thức đã cho thu gọn chưa?
Hãy chỉ ra bậc của các hạng tử cĩ trong đa thức.
? tìm bậc cao nhất trong các bậc vừa tìm?
Ta nĩi 7 là bậc của đa thức M
? Bậc của đa thức trong dạng thu gọn là gì?
? số 0 cĩ được gọi là đa thức khơng? Tìm bậc của nĩ.
? Khi tìm bậc của đa thức, trước hết phải làm gì?
Gv cho học sinh làm ?1
Nếu cách làm ?1
Hạng tử x2y5 cĩ bậc là 7
Hạng tử – xy4 cĩ bậc là 5
Hạng tử y6 cĩ bậc là 6
Hạng tử 2 cĩ bậc là 0
Bậc cao nhất trong các bậc là 7
Là bậc của hạng tử cĩ bậc cao nhất trong dạng tho gọn của đa thức đĩ.
Hs đứng tại chỗ trả lời
Hs làm vào vở
thu gọn
tìm bậc sau khi thu gọn
Bậc của đa thức là bậc của hạng tử cĩ bậc cao nhất trong dạng tho gọn của đa thức đĩ.
Vd: 
M = x2y5 – xy4 + y6 -2
Bậc của M là 7
Chú ý: Sgk/38
?1
Q = 
Cĩ bậc là 4
Hoạt động 4: Củng cố ( 10’)
Gv chiếu bài tập trắc nghiệm dạng đúng, sai về khái niệm đa thức.
Các biểu thức sau là đa thức, đúng hay sai.
a) 0	b) -	c) 5 – ( x + 1)2	d) 
Trình bày cách nhận biết và thu gọn đa thức
Làm bài tập 24,27 tại lớp tùy theo thời gian cho phép
Hoạt động 4: Dặn dò (3’)
Học k/n trên BTVN: 24,25,26,27/38 SGK .
Gv cho học sinh liên hệ bài học với bài tập về nhà để học sinh biết cách làm.
Xem trước bài § 6
Ơn các t/c của phép cộng trong Q.
IV. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docda thuc du thi cua bien.doc
  • pptDa thuc hoi thi giao vien gioi bien.ppt