Giáo án Đại số 7 - Tiết 59 - Bài 6: Cộng, trừ đa thức

II. CHUẨN BỊ :

 GV: Bảng phụ, phấn màu

 HS: – Ôn tập quy tắc dấu ngoặc, các tính chất của phép cộng

 – Bảng nhóm.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn định lớp: (1ph)

2. Kiểm tra bài cũ: (8ph

 

doc3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Đại số 7 - Tiết 59 - Bài 6: Cộng, trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tieát: 59 
§6. COÄNG, TRÖØ ÑA THÖÙC
I. MUÏC TIEÂU :
 * Kieán thöùc
HS bieát coäng hai ña thöùc.
* Kyõ naêng 
Reøn luyeän kó naêng boû daáu ngoaëc ñaèng tröôùc coù daáu “+” , thu goïn ña thöùc.
* Thaùi ñoä 
Caån thaän, chính xaùc trong tính toaùn.
II. CHUAÅN BÒ :
	GV: Baûng phuï, phaán maøu
	HS: – OÂn taäp quy taéc daáu ngoaëc, caùc tính chaát cuûa pheùp coäng
	 – Baûng nhoùm.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. OÅn ñònh lôùp: (1ph)
2. Kieåm tra baøi cuõ: (8ph
Caâu hoûi
Ñaùp aùn
Hoûi : 1) Theá naøo laø ña thöùc? Cho ví duï.
2) Baøi taäp 27 tr 38SGK
Thu goïn, tìm baäc roài tính giaù trò cuûa ña thöùc P taïi x = 0,5 vaø y = 1
P = x2y + xy2 – xy + xy2 – 5xy -x2y
Hs : 1) Ña thöùc laø 1 toång cuûa nhöõng ñôn thöùc. Moãi ñôn thöùc trong toång goïi laø moät haïng töû cuûa ña thöùc ñoù.
2) Giaûi
P = x2y + xy2 – xy + xy2 – 5xy -x2y
P = (-)x2y + ( 1 + ) xy2 – ( 1 + 5 )xy
P = xy2 – 6xy
Baäc cuûa ña thöùc P laø 3.
Thay x = 0,5 vaø y = 1 vaøo ña thöùc P ta ñöôïc.
P = 
P = 
3. Baøi môùi:
– Giôùi thieäu baøi(1ph
- vñ: Muoán coäng hai ña thöùc ta laøm nhö theá naøo ? Tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp ta giaûi quyeát VÑ treân. 
-Tieán trình baøi giaûng:
15ph
18ph
HÑ 1: Coäng hai ña thöùc
GV:Döïa vaøo qui taéc “Daáu ngoaëc” vaø t/c cuûa caùc pheùp tính treân soá, ta coù theå coâng, tröø caùc bieåu thöùc soá. Baèng caùch töông töï, ta coù theå thöïc hieän caùc pheùp toaùn coäng, tröø 
GV: Neâu VD :hai ña thöùc M, N (SGK)
-Tính M+N 
 GV:yeâu caàu HS töï nghieân cöùu caùch laøm baøi cuûa SGK, sau ñoù goïi HS leân baûng trình baøy 
GV: yeâu caàu HS giaûi thích caùc böôùc thöïc hieän treân.
GV: giôùi thieäu keát quaû laø toång cuûa hai ña thöùc M vaø N.
GV:Yeâu caàu HS laøm trang 39 SGK(Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï)
GV: Goïi Moät em leân baûng trình baøy 
H: Nhaän xeùt baøi cuûa baïn?
HÑ2: Cuûng coá 
BT 31 tr 40 SGK
GV: Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï, yeâu caàu HS thaûo luaän nhoû (2 em cuøng baøn ) ñeå laøm baøi.
GV: Goïi moät HS leân baûg trình baøy.
Hỏi:(HsTB-K): Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn?
BT 32 b tr.40 (SGK)
Tìm ña thöùc Q bieát:
 Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5
Hỏi :HsTB Tìm Q nhö theá naøo?
Haõy tìm Q ?
BT 33 tr.40 (SGK)
GV: Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï:
Tính toång cuûa hai ña thöùc:
a) M = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 vaø 
N = 3xy3 – x2y + 5,5x3y2 
b) P = x5 + xy + 0,3y2 –x2y3 –2 vaø 
Q = x2y3 + 5 – 1,3y2
Yeâu caàu HS HÑ nhoùm laøm baøi trong 4’, sau ñoù choïn baøi cuûa vaøi nhoùm tieâu bieåu ñeå HS nhaän xeùt
GV: Nhaán maïnh caùch coäng hai ña thöùc.
HS: caû lôùp töï ñoïc SGK
HS: moät em leân baûng trình baøy 
HS: Giaûi thích caùc böôùc laøm:
- Boû daáu ngoaëc ñaèng tröôùc coù daáu “+”
- Aùp duïng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp cuûa pheùp coäng.
-Thu goïn caùc haïng töû ñoàng daïng.
HS: Töï laøm baøi
HS: Moät em leân baûng trình baøy 
Chaúng haïn:
P = 5x2y + x3 – xy2 +3
Q = –3x3 + x2y – xy +16
HS:Nhaän xeùt.
HS thaûo luaän nhoû (2 em cuøng baøn ) ñeå laøm baøi.
H: Moät em leân baûg trình baøy.
HS:Nhaän xeùt, söûa sai .
HS: boû daáu ngoaëc roài thu goïn caùc haïng töû ñoàng daïng
.HS:1 em leân baûng trình baøy
HS: Nhaän xeùt
HS: Q = xy + 2x2 – 3xyz + 5 + (5x2 – xyz)
 HS: Tính Q, sau ñoù moät em leân baûng trình baøy
HS: hoaït ñoäng theo nhoùm
HS: Treo baûng nhoùm tröôùc lôùp
HS: nhaän xeùt baøi ñöôïc choïn.
1. Coäng hai ña thöùc
Cho hai ña thöùc: 
M = 5x2y + 5x – 3
N = xyz – 4x2y + 5x – 
Tính M + N
Giaûi
M + N = (5x2y + 5x – 3) + 
	+ (xyz – 4x2y + 5x – )
= 5x2y + 5x – 3 + xyz – 4x2y + 5x – 
= (5x2y – 4x2y) + (5x + 5x) + xyz + 
+ ( –3 – )
= x2y + 10x + xyz – 3
P = x2y + x3 – xy2 +3
Q = x3 + x2y – xy – 6
P + Q = 5x2y + x3 – xy2 +3 + (–3x3 )+ x2y – xy +16
= –2x3 + 6x2y – xy +19
BT 31 tr 40 SGK
cho hai ña thöùc:
M = 3xyz – 3x2 + 5xy –1 
N = 5x2 + xyz –5x +3 – y
Tính M + N; 
Giaûi:
M + N = 
(3xyz – 3x2 + 5xy –1) +
 + (5x2 + xyz –5x +3 – y )
= 3xyz – 3x2 + 5xy –1 + 5x2 + xyz –5x +3 – y
= 4xy – 2x2 –y + 2
.
BT 32 b tr.40 (SGK)
Tìm ña thöùc Q bieát:
 Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5
Giaûi:
Q = xy + 2x2 – 3xyz + 5 + (5x2 – xyz)
= xy + 2x2 – 3xyz + 5 + 5x2 – xyz
= xy + 7x2 – 2xyz
BT 33 tr.40 (SGK)
Keát quaû:
a) M + N = M = 3,5xy3 – 13x3y2 + x3 
b) P + Q = x5 + xy –y2 +3
4. Höôùng daãn veà nhaø: (2ph)
Baøi taäp 29b;30a;31 tr 14 SBT
OÂn laïi quy taéc “daáu ngoaëc”
Tieát sau hoïc tieáp phaàn pheùp tröø hai ña thöùc
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG: 

File đính kèm:

  • docTiet 59 CONG TRU DA THUC.doc