Giáo án Sinh học 11 - Tiết 36: Kiểm tra một tiết Sinh 11 ban A và ban C

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Học sinh trả lời trắc nghiệm vào bảng ở cuối phần trắc nghiệm

Câu 1: Sự tiến hóa của tổ chức thần kinh theo thang tiến hóa sau:

a. Thần kinh lưới, thần kinh chuỗi, thần kinh hạch, thần kinh ống

b. Thần kinh lưới, thần kinh hạch, thần kinh chuỗi, thần kinh ống

c. Thần kinh hạch, thần kinh lưới, thần kinh chuỗi, thần kinh ống

Câu 2: Các nhóm động vật được sắp xếp theo sự tiến hóa của tổ chức thần kinh như sau:

a. Ruột khoang, giun dẹp, giun đốt, thân mềm, chân khớp, người

b. Ruột khoang, giun đốt, giun dẹp, thân mềm, chân khớp, người

c. Ruột khoang, giun dẹp, giun đốt, chân khớp, thân mềm, người

Câu 3: Chọn câu đúng:

a. Mọi tế bào sống đều tích điện b. Chỉ có một số tế bào tích điện

c. Chỉ có các nơron thần kinh tích điện

Câu 4: Mã thần kinh phổ biến nhất là:

a. Mã tần số xung, mã loạt xung và mã biên độ b. Mã tần số xung, mã biên độ, mã dao động c. Mã biện độ, mãtần số xung và mã lượt xung

 

doc4 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 03/10/2016 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Sinh học 11 - Tiết 36: Kiểm tra một tiết Sinh 11 ban A và ban C, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 36: KIỂM TRA MỘT TIẾT SINH 11 BAN A VÀ BAN C
I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Học sinh trả lời trắc nghiệm vào bảng ở cuối phần trắc nghiệm
Câu 1: Sự tiến hóa của tổ chức thần kinh theo thang tiến hóa sau: 
a. Thần kinh lưới, thần kinh chuỗi, thần kinh hạch, thần kinh ống 
b. Thần kinh lưới, thần kinh hạch, thần kinh chuỗi, thần kinh ống 
c. Thần kinh hạch, thần kinh lưới, thần kinh chuỗi, thần kinh ống 
Câu 2: Các nhóm động vật được sắp xếp theo sự tiến hóa của tổ chức thần kinh như sau: 
a. Ruột khoang, giun dẹp, giun đốt, thân mềm, chân khớp, người 
b. Ruột khoang, giun đốt, giun dẹp, thân mềm, chân khớp, người 
c. Ruột khoang, giun dẹp, giun đốt, chân khớp, thân mềm, người 
Câu 3: Chọn câu đúng: 
a. Mọi tế bào sống đều tích điện	b. Chỉ có một số tế bào tích điện 
c. Chỉ có các nơron thần kinh tích điện
Câu 4: Mã thần kinh phổ biến nhất là: 
a. Mã tần số xung, mã loạt xung và mã biên độ	b. Mã tần số xung, mã biên độ, mã dao động c. Mã biện độ, mãtần số xung và mã lượt xung
Câu 5: Gan có vai trò quan trọng trong điều chỉnh nồng độ: 
a. Glucôzơ, đường huyết	b. Glucôzơ, prôtêin huyết tương 
c. Glucagôn, đường huyết 	d. Glucagôn, prôtêin huyết tương
Câu 6: Thành phần chủ yếu trong thức ăn của các động vật ăn thực vật: 
a. Xenlulô, prôtêin, chất béo ít 	b. Xenlulô, gluxit, lipit	c. Chất béo ít, cacbonhiđrat 
Câu 7: Ở người pH trung bình của máu dao động trong giới hạ: 
a. 7,15-7,25	b. 7,25-7,35	c. 7,15-7,35	d. 7,35-7,45 
Câu 8 ở người thời gian tim hoạt động theo mỗi chu kỳ trung bình khoảng :
 a 0,9 giây b 0,8 giây c 0,95 giây d 0,85 giây
câu 9 máu chảy chậm nhất trong : a hệ mạch b động mạch c mao mạch 
 d tĩnh mạch
câu 10 chọn câu sai : a dây giao cảm có tác dụng làm tăng nhịp và sức co tim 
b dây đối giao cảm làm tim đập chậm và yếu c nhánh giao cảm gây dãn mạch ,nhánh đối giao cảm làm co mạch d khi nồng độ CO2 trong máu tăng tim sẽ đập nhanh và mạnh
câu 11 chọn câu đúng : a rễ,thân có tính hướng đất dương b rễ có tính hướng đất dương,chồi ngọn có tính hướng đất âm c hướng sáng dương là do lượng auxin phân bố không đều nhau- auxin vận chuyển về phía nhiều ánh sáng d rễ tránh xa các chất độc hại gọi là tính hướng hóa dương
câu 12 những điều kiện nào dưới đây ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt : a nước,nhiệt độ b chất khoáng,nước c oxy,nhiệt độ d oxy e cả a và d đúng
câu 13 vận động tự vệ và vận động bắt mồi khác nhau ở : a cụp lá,xếp lá b đậy nắp để giữ con mồi c giữ con mồi và tiết enzim d cụp lá để giữ con mồi
câu 14 cơ tim có khả năng hoạt động tự động là nhờ có hệ dẫn truyền tim gồm : 
a nút xoang nhĩ,nút nhĩ thất b xoang tâm nhĩ,bó His,mạng puốc kin c bó His,mạng puốc kin 
 d a và c đều đúng e a và c đều đúng
câu 15 auxin có tác dụng như : a chất kích thích tạo hạt b chất ức chế sinh trưởng lá cây 
 c chất kích thích rụng lá d chất kích thích kéo dài và phát triển của rễ
câu 16 hướng động là vận động sinh trưởng của cây : a chống lại các tác hại của môi trường 
b hướng về phía tác nhân kích thích của môi trường c phản ứng trước thay đổi của môi trường d thích ứng với điều kiện sống của cây
câu 17 hệ tuần hoàn kín có ở: a giun đốt,mực ống,chân khớp b giun đốt,mực ống,thân mềm 
 c giun đốt,mực ống,bạch tuộc,động vật có xương sống d tất cả đều đúng
câu 18 ở người bình thường huyết áp ở động mạch chủ là : a 120-140 mmHg 
 b 110-125 mmHg c 40-60 mmHg d 20-40 mmHg
câu 19 vai trò của gan trong sự chuyển hóa các chất là : a điều hòa lượng nước và điều hòa lượng prôtêin trong huyết tương b điều hòa glucôzơ huyết c điều hòa lượng muối khoáng và glucôzơ huyết d điều hòa lượng prôtêin trong huyết tương và điều hòa glucôzơ huyết
câu 20 hệ đệm trong điều hòa pH nội môi là : a hệ đệm bicacbonnat b hệ đệm photphat 
c hệ đệm prôtênat d a và b đúng e a ,b,c đúng
câu 21 tim hoạt động suốt đời mà không mỏi là do : a cơ tim hoạt động theo qui luật tất cả hoặc không có gì b tim hoạt động theo chu kỳ c trong mỗi chu kỳ tim đều có thời gian nghỉ 
d cơ tim có khả năng hoạt động tự động 
câu 22 cây mọc trong tối có thân hướng ra phía ngoài ánh sáng là do : a thân có tính hướng sáng âm,rễ có tính hướng sáng dương b thân có tính hướng sáng dương,rễ có tính hướng sáng âm 
 c thân có tính hướng đất âm,rễ có tính hướng sáng dươngd thân có tính hướng sáng dương,rễ có tính hướng hóa dương 
câu 23 tập tính thứ sinh được hình thành từ : a các phản xạ có điều kiện b từ các phản xạ không
câu 24 ở thú trung khu hô hấp nằm ở: a hành não và cầu não b hành não và tiểu não 
 c hành não và vỏ não d hành não và hành tủy
câu 25 hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển : a các chất dinh dưỡng b O2 và CO2
c các sản phẩm hoạt động sống của tế bào d tất cả đều đúng
câu 26 quá trình biến đổi thức ăn về mặt cơ học được thực hiện trong : a dạ dày và ruột 
 b khoang miệng và dạ dày c khoang miệng và ruột d tất cả đều đúng
câu 27 ở động vật có dạ dày đơn quá trình biến đổi sinh học nhờ vi sinh vật lại không xảy ra trong dạ dày mà trong : a ruột tịt b manh tràng c dạ dày tuyến d ruột
câu 28 sự trao đổi khí ở động vật đơn bào và đa bào bậc thấp được thực hiện trực tiếp qua : a màng tế bào,hô hấp ngoài b màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể c bề mặt cơ thể,hô hấp trong 
 d tất cả đều đúng
câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
chọn
a,b,
c,d,e
câu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
chọn
a,b,
c,d,e
II Tự luận ( 3 điểm ).Nêu cơ chế hình thành điện động và cơ chế lan truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến thần kinh trung ương rồi đến cơ quan đáp ứng ? 
 ĐÁP ÁN
I Trắc nghiệm 7 điểm
câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
chọn
a,b,
c,d,e
a
a
a
a
b
a
d
b
c
c
b
e
c
e
câu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
chọn
a,b,
c,d,e
d
b
c
a
d
e
c
b
a
a
d
b
b
b
II Tự luận ( 3 điểm ) 
nêu được cơ chế hình thành điện động 1 điểm
nêu được sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục 1 điểm
nêu được sự lan truyền xung thần kinh trên dây thần kinh qua xinap 1 điểm
 ĐÁP ÁN
I Trắc nghiệm( 7 điểm )
câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
chọn
a,b,
c,d,e
b
a
d
b
c
c
b
e
c
e
a
a
a
a
câu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
chọn
a,b,
c,d,e
b
d
b
a
a
d
b
b
b
c
a
d
e
c
II Tự luận 
Vẽ được sơ đồ và chú thích 1.5 điểm
so sánh được hoạt động cơ tim và cơ xương 1.5 điểm
 ĐÁP ÁN
I Trắc nghiệm( 7 điểm )
câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
chọn
a,b,
c,d,e
b
e
c
e
a
a
a
a
a
a
d
b
b
b
câu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
chọn
a,b,
c,d,e
c
a
b
a
d
b
c
c
d
e
c
b
d
b
II Tự luận ( 3 điểm ) 
Khái niệm vận động cảm ứng 1 điểm
Nêu được các ứng dụng 2 điểm

File đính kèm:

  • docde 1tiet.doc
Bài giảng liên quan