Khung ma trận đề kiểm tra (Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)

Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra

Số điểm

Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra

Số điểm

. . .

Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra

Số điểm

Số câu

Số điểm

%

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 06/08/2018 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Khung ma trận đề kiểm tra (Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)
Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1
2
3
4
Chủ đề 1
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Số câu
... điểm=...% 
Chủ đề 2
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Số câu
... điểm=...%
. . .
. . .
. . .
. . .
Chủ đề n
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
KT, KN cần kiểm tra
Số câu
Số điểm
Số câu
... điểm=...% 
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)
Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1
2
3
4
Chủ đề 1
Tiêu chí 1.
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu
... điểm=...% 
Tiêu chí 2.
...
Tiêu chí m.
Số tiêu chí 
Số điểm Tỉ lệ %
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Chủ đề 2
Tiêu chí 1.
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu
... điểm=...% 
Tiêu chí 2.
...
Tiêu chí p.
Số tiêu chí 
Số điểm Tỉ lệ %
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Số điểm
. . .
. . .
. . .
. . .
Chủ đề n
Tiêu chí 1.
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu
... điểm=...% 
Tiêu chí 2.
...
Tiêu chí q.
Số tiêu chí 
Số điểm Tỉ lệ %
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Tổng tiêu chí m + p + ... + q
Tổng 10 điểm; Tỉ lệ 100%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm: 10
%: 100%
(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)
Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng
Mức nhận thức
Cộng
1
2
3
4
Chủ đề 1
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu
... điểm=...% 
Số tiêu chí 
Số điểm Tỉ lệ %
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Chủ đề 2
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu
... điểm=...% 
Số tiêu chí 
Số điểm Tỉ lệ %
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Số điểm
. . .
. . .
. . .
. . .
Chủ đề n
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu hỏi, bài tập của KT, KN cần kiểm tra
Số câu
... điểm=...% 
Số tiêu chí 
Số điểm Tỉ lệ %
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Số điểm
Tổng tiêu chí 
Tổng 10 điểm; Tỉ lệ 100%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm: 10
%: 100%
(Loại 100% câu hỏi là TL hoặc TN)
Bảng mô tả các tiêu chí:
Chủ đề 1
Tiêu chí 1.1.
Tiêu chí 1. 2.
...
Tiêu chí 1. m.
Chủ đề 2
Tiêu chí 2.1.
Tiêu chí 2.2.
...
Tiêu chí 2.p.
. . .
Chủ đề n
Tiêu chí n.1.
Tiêu chí n.2.
...
Tiêu chí n.q

File đính kèm:

  • doc3- KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.doc