Kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Toán

Câu 2. Cho dãy số , biết . Khi đó bằng:

A. B.

C. D.

Câu 3. Cho cấp số cộng , ta có:

A. B.

C. D. Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 4: Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp số nhân.

A. ; B. ;

C. ; D. .

Câu 5: Dãy số nào sau đây thỏa mãn với .

A.Dãy số với , ; B. Dãy số với , ;

C. Dãy số với , ; D. . Dãy số với , .

 

doc4 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 13/09/2019 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Kiểm tra 1 tiết chương 3 môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA 1 TIẾT
Chương 3
A. MỤC TIÊU
Về kiến thức:
- Nắm chắc nội dung, kiến thức cơ bản của chương III
	- Nắm chắc phương pháp giải và giải tốt các bài toán cơ bản của chương 
Về kỹ năng:
- Giúp HS biết vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài toán trong SGK
	- Giúp HS biết vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài toán trắc nghiệm và các bài toán tự luận.
B. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Kiểm tra sĩ số HS
2. Phát đề kiểm tra cho HS
Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3,0 điểm, mỗi câu 0,25 điểm )
Trong các câu sau đều có bốn phương án trả lời A, B, C, D. Trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho dãy số với , khi đó:
A.;	 	B. Dãy số bị chặn.
C. Dãy số là dãy số tăng;	D. Cả ba phương án trên đếu đúng.;
Câu 2. Cho dãy số , biết . Khi đó bằng:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 3. Cho cấp số cộng , ta có:
A. 	B. 
C. 	D. Cả ba phương án trên đều sai.
Câu 4: Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp số nhân.
A.;	B. ;
C.;	D..
Câu 5: Dãy số nào sau đây thỏa mãn với .
A.Dãy số với , ;	B. Dãy số với , ;	
C. Dãy số với , ;	D. . Dãy số với , .
Câu 6: Cho cấp số cộng , khi đó:
A. ; 	B. ;
C.;	D.
Câu 7: Cho cấp số nhân biết : , khi đó :
A. ;	B. 
C. ;	D. .
Câu 8: Tổng , bằng:
A. ; 	B. ;
C. ; 	D. .
Câu 9: Cho cấp số nhân , biết và . Công bội và số hạng đầu của cấp số nhân là:
A. ;	B. ;
C. ;	D. .
Câu 10: Cho cấp số cộng biết , và số hạng cuối là 999. Tổng tất cả các số hạng của cấp số cộng đó là:
A. 165150;	 B. 156150;
C. – 165150;	 D. – 156150.
Câu 11: Cho dãy số : 1, 6, 11, 16, , 161. Số các số hạng của dãy số là:
A.31; 	B. 32;	C. 33; 	D. 34.
Câu 12: Cho cấp số nhân – 4, x, – 9. Khi đó:
A. ; 	B. ;	C. ; 	D. .
Phần II. Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1: ( 2,0 điểm) Dãy số xác định bởi công thức: với .
Chứng minh dãy số tăng bằng phương pháp quy nạp.
Câu 2: (3,0 điểm ) Các số theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Đồng thời theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Hãy tìm x và y.
Câu 3: ( 2,0 điểm) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số nhân, biết số hạng thứ hai là 16 và tổng ba số hạng đầu bằng 56.
3. Đáp án phần trắc nghiệm
1. D;	2. A;	3. B;	4. C;	5. B;	6. D;	7. A;	8. C;	9. D;	10.C;	11 A;	12.B.
4. Gợi ý phần tự luận
Câu 1: 
+ Với n = 1 ta có 	(0,5)
+ Chứng minh được 	(1,25)
+ Kết luận	(0,25)
Câu 2:
+ Áp dụng tính chất của câp số cộng và lập được phương trình 	(1,0)
+ Áp dụng tính chất của câp số nhân và lập được phương trình 	(1,25)
+ Giải tìm được 	(0,75).
Câu 3: 
+ Lập được phương trình 	(1,0)
+ Giải được 	(0,5)
+ Với , với .	(0,5)

File đính kèm:

  • docDS11 Tiet 59.doc