Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân - Hoàng Văn Dũng

5. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 12/10/2015 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân - Hoàng Văn Dũng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 2 MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ NỀN  QUỐC PHềNG TOÀN DÂN,  AN NINH NHÂN DÂNNgười thực hiệnHoàng văn dũngTrường THPT Cẩm thủy 1	MỤC ĐÍCH, YấU CẦUHiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phũng toàn dõn, an ninh nhõn dõn và xõy dựng nền quốc phũng, an ninh.Xõy dựng ý thức trỏch nhiệm đối với sự nghiệp củng cố quốc phũng, an ninh trong bảo vệ Tổ quốc.KHÁI NIỆM VỀ QUỐC PHềNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN QUỐC PHềNG TOÀN DÂN AN NINH NHÂN DÂN I. tư tưởng chỉ đạo của đảng thực hiện nhiệm vụ QUốC PHòNG ToàN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN1. kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 2. Kết hợp quốc phòng và an ninh với kinh tế.3. Gắn nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh, phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại. 4. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.5. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.6. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an, đối với sự nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân.II. Nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền QUốC PHòNG ToàN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN trong thời kỳ mới:2.1. Đặc điểm nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay ở nước ta.( của dân, do dân, vì dân)2.2. Mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.2.3. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.2.4. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.2.5. Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân.3. Nâng cao trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền QUốC PHòNG ToàN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN3.1. Giác ngộ về quốc phòng và an ninh.3.2. Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

File đính kèm:

  • pptSt QP12Bai2 Quoc phong toan dan , ANND.ppt