Tài liệu ôn thi tốt nghiệp phần Tích phân

Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = {x^3} - 2{x^2}, trục Ox và hai đường thẳng x=-1, x=1.

Bài 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = {x^3} - 3x + 2, trục hoành, trục tung và đường thẳng x=2.

Bài 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = {x^3} - 3x + 2 và trục hoành.

 

doc7 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 14/08/2018 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Tài liệu ôn thi tốt nghiệp phần Tích phân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP PHẦN TÍCH PHÂN 
-------7979------
PHẦN I: CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM.
Công thức nguyên hàm
. Điều kiện: 
PHẦN II: CÔNG THỨC ĐẠO HÀM
Phần 3: Các công thức lương giác: 
sin2x=2sinx.cosx
sinx.cosx=sin2x
BÀI TẬP VẬN DỤNG
PHẦN 1: NGUYÊN HÀM: 
Dạng 1: Dựa vào bảng nguyên hàm tìm các nguyên hàm: 
Bài 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: 
Dạng 2: Tìm nguyên hàm bằng cách biến đổi:
Bước 1: Thực hiện các phép biến đổi, như công, trừ, nhân, chia, lũy thừa, chia đa thức, đơn giản biểu thức, hạ bậc, .
Bước 2: Áp dụng các công thức nguyên hàm.
Bài 2: Tình nguyên hàm: 
Dạng 3: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến: 
Bài 3: Tìm nguyễn hàm của các hàm số: 
	2. 	3. 
Bài 4: Tính nguyên hàm: 
	1. 	2. 	3. 
Dạng 4: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp từng phần: .
Bài 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số: 
	2. 	3. 
Bài 2: Tính nguyên hàm: 
	1. 	2. 	3. 
Dạng 5: Tìm nguyên hàm thỏa điều kiện cho trước: 
Bài 1: Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số: 
	1. , biết rằng F(0)=1. 
	2. , biết rằng F()=10.
	3. , biết rằng F(0)=2.
	4. , biết rằng F(0)=9.
	5. , biết rằng F()=7.
PHẦN 2: TÍCH PHÂN.
Dạng 1: Tính tích phân bằng cách dựa vào bằng nguyên hàm: 
Bài 1: Tính tích phân: 
 	1. 	2. 	
3. 	4. 
5. 	6. 
Dạng 2: Tính tích phân bằng cách biến đổi: 
Bài 2: Tính tích phân: 
 1. 	 2. 	3. 
 4. 	 5. 	
 7. 	 8. 	9. 
Bài 3: Tính tích phân: 
	1. 	2. 	3. 
Bài 4: Tính tích phân: 
	1. 	2. 	3. 
	4. 	5. 	6. 
Bài 5: Tính tích phân: 
	1. 	2. 	3. 
Dạng 3: Tính tích phân bằng cách đổi biến: 
Bài 1: Tính tích phân: CT: , 
	1. 	2. 	3. . 
Bài 2: Tính tích phân:
	1. 	2. 	3. 
 4. 5. 6. 
Bài 3: Tính tích phân:
	1. 	 2. 	 3. 
Bài 4: Tính tích phân:
	1. 2. 3. 
Bài 5: Tính các tích phân sau 
 1. 2. 3. 
Bài 6: Tính các tích phân sau: 
 1. 2. 3. 
 4. 5. 6. 
Bài 7: Tính các tích phân sau: 
 1. 2. 3. 
Dạng 4: Tính tích phân bằng phương pháp từng phần: 
Bài 1: Tính tích phân: 
	1. 	2. 	3. 
Bài 2: Tính tích phân:
	1. 	2. 	3. 
Bài 3: Tính tích phân: 
	1. 	2. 	3. 
Bài 4: Tính tích phân:
	1. 	2. 	3. 
Bài 5: Tính tích phân: 
	1. 	2. 	3. 
Bài 6: Tính tích phân:
	1. 	2. 	3. 
Dạng 5: Tính tích phân bằng cách chia ra nhiều tích phân: 
Bài 1: Tính tích phân: 
	1. 	2. 	3. 
Bài 2: Tính tích phân:
	1. 	2. 	3. 
Bài 2: Tính tích phân:
 1. 2. 3.
Bài 3: Tính tích phân:
 1. 	2. 
Dạng 6: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 
1. .
2. với c là nghiệm thuộc [a;b].
Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục Ox và hai đường thẳng x=-1, x=1. 
Bài 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, trục tung và đường thẳng x=2.
Bài 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành.
Bài 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành.
Bài 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục hoành.
Bài 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và đường thẳng x=e.
Bài 6: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và đường thẳng x=1.
Dạng 7: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 
1. .
2. 
với c là nghiệm thuộc [a;b].
Bài 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục Ox và hai đường thẳng x=-1, x=1. 
Bài 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành, trục tung và đường thẳng x=2.
Bài 3: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số .
Bài 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
Dạng 8: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số y=f(x), trục hoành, đt x=a, đt x=b quay quanh trục hoành. 
Chú ý: Đối với thể tích ta không cần chia làm nhiều tích phân:
Bài 1: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số , trục hoành, đt x=0, đt x=1 quay quanh trục hoành.
Bài 2: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số , trục hoành, đt x=-1, đt x=0 quay quanh trục hoành.
Bài 3: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số , trục hoành, trục tung, đt x=1 quay quanh trục hoành.
Bài 4: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số , trục hoành quay quanh trục hoành.
Bài 5: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số , trục hoành, đt x=, đt x= quay quanh trục hoành.
Bài 6: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số , trục hoành, trục tung, đt x= quay quanh trục hoành.
Bài 7: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số , trục hoành, đt x=0, đt x= quay quanh trục hoành.
Bài 8: Tính thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đương đồ thị hàm số , trục hoành, đt x=1, đt x=e quay quanh trục hoành.

File đính kèm:

  • docTICH PHAN.doc
Bài giảng liên quan