Tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ct gdpt môn thể dục

 

Hoạt động 2. (20phút) Chia lớp theo cụm chuyên mônv

HV Nghiên cứu TL tập huấn Về các nhóm PPDH và kĩ thuật dạy học, sau đó thảo luận

thư kí viết vào giấy khổ A0 kết quả thảo luận các nhóm vấn đề sau:

 

Hãy phân biệt giữa PPDH và KT dạy học ?

 

 

Một số kĩ thuật dạy học đã trình bày trong TL tập huấn, có thể lựa chọn, sử dụng trong việc giảng dạy lý thuyết chung được không ? cho ví dụ minh họa

 

 

3. Khi giới thiệu kiến thức nói chung, Luật thi đấu.cho HS, có thể sử dụng các kĩthuật dạy học nào (KT được giới thiệu trong TL) được xem là sẽ tích cực hóa HS ?

Sau 20’ Đại diện nhóm lên trình bày 3 vấn đề trên (không quá 5 phút/ báo cáo)

Sau HĐ 2 HV nghỉ giải lao 15’)

(tham khảo nguồn tài liệu HD thực hiện chuẩn KT, KN và TL tập huấn GV)

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 764 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ct gdpt môn thể dục, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CT GDPTMÔN THỂ DỤC1KÕ ho¹ch tËp huÊn h­íng dÉn thùc hiÖn chuÈn kt, knNgµy /buæiThêi gianNéi dungThø nhÊt28/8S¸ngChiÒu7h30-11h14h-17h - Khai m¹c, Tæ chøc líp, nªu vÊn ®Ò TH.Giíi thiÖu lÝ do. Tim hiÓu tµi liÖu. So¹n gi¸o ¸n Giới thiệu nội dung Chuẩn KT, KN môn học.-Hướng dẫn tổ chức dạy theo Chuẩn KT, KN của môn học qua áp dụng các kỹ thuật dạy - học tích cực. Biªn so¹n Gi¸o ¸n theo chuÈn KT, KN.Thø hai29/8S¸ng7h30-11hTrao ®æi néi dung Gi¸o ¸n,c©u hái, bµi tËp, ®Ò kiÓm tra theo chuÈn KT, KN.H­íng dÉn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ theo chuÈn KT, KN.- Tiếp thu ý kiến và Gi¶i ®¸p th¾c m¾c.2MỤC TIÊUBiết và hiểu Cấu trúc Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN; Một số khái niệm về chuẩn KT, KN của CT GDPT, môn Thể dục Biết và hiểu về các PPDH và kĩ thuật dạy học tích cực,- Thiết kế được các hoạt động của tiết dạy, biên soạn giáo án bám sát chuẩn KT, KN Biết thực trạng KT, ĐG ở trường phổ thông, đổi mới KT, ĐG, có khả năng ra đề bám sát chuẩn KT, KNCó khả năng tổ chức triển khai và truyền đạt nội dung lớp tập huấn vào thực tế giảng dạy tại địa phương.3néi dung Giới thiệu nội dung Chuẩn KT, KN môn học2. Hướng dẫn tổ chức dạy theo Chuẩn KT, KN của môn học qua áp dụng các kỹ thuật dạy - học tích cực. 3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá theo Chuẩn KT, KN.4 PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤNBCV nêu vấn đề (theo hoạt động), HV tự nghiên cứu các tài liệu, sau đó thảo luận chung để đưa ra ý kiến của nhóm2. BCV tổ chức cho HV thảo luận, trình bày theo nhóm, có thể mời cá nhân nhận xét khi cần3. BCV nhận xét đánh giá kết quả hoạt động nhóm, đánh giá sản phẩm mỗi nhóm sau một hoạt độngLưu ý: GV chỉ nêu vấn đề, HV tự nghiên cứu, thảo luận để đưa ra sản phẩm của nhóm5 Hoạt động 1. (20phút) Chia lớp theo nhóm theo cụm chuyên môn Tự đọc TL sau đó thảo luận về tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN của CT GDPT, HV tự trả lời và trình bày theo các vấn đề sau:1. Cấu trúc của tài liệu HD thực hiện chuẩn KT, KN gồm mấy phần, kể tên và tóm tắt nội dung (viết ra giấy khổ A0)2. Chuẩn KT, KN của môn học là gì ? 3. Chuẩn KT, KN có ý nghĩa như thế nào trong việc thiết kế tiết dạy, biên soạn giáo án và ra đề kiểm tra, đánh giá ?Sau 20’ Đại diện nhóm lên trình bày 3 vấn đề trên (không quá 5 phút/ báo cáo) (tham khảo nguồn tài liệu HD thực hiện chuẩn KT, KN và TL tập huấn GV)6Hoạt động 2. (20phút) Chia lớp theo cụm chuyên mônv HV Nghiên cứu TL tập huấn Về các nhóm PPDH và kĩ thuật dạy học, sau đó thảo luận thư kí viết vào giấy khổ A0 kết quả thảo luận các nhóm vấn đề sau: Hãy phân biệt giữa PPDH và KT dạy học ?Một số kĩ thuật dạy học đã trình bày trong TL tập huấn, có thể lựa chọn, sử dụng trong việc giảng dạy lý thuyết chung được không ? cho ví dụ minh họa 3. Khi giới thiệu kiến thức nói chung, Luật thi đấu..cho HS, có thể sử dụng các kĩthuật dạy học nào (KT được giới thiệu trong TL) được xem là sẽ tích cực hóa HS ?Sau 20’ Đại diện nhóm lên trình bày 3 vấn đề trên (không quá 5 phút/ báo cáo)Sau HĐ 2 HV nghỉ giải lao 15’)(tham khảo nguồn tài liệu HD thực hiện chuẩn KT, KN và TL tập huấn GV)7Hoạt động 3. (25 - 35 phút) Chia lớp theo nhóm 6-8HV/nhóm HV Nghiên cứu TL tập huấn Về thiết kế tiết dạy, soạn giáo án và hoàn thiện mục tiêu tiết dạy bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng thư kí viết vào giấy khổ A0 kết quả thảo luận các nhóm vấn đề sau: 1. Có các giáo án liền kề nhau (4 tiết), căn cứ vào chuẩn KT, KN để xác định lại mục tiêu sao cho bám sát chuẩn KT, KN.2. Sửa mục tiêu từng giáo án (1 – 4), sau đó thảo luận để đưa ra mục tiêu bám sát chuẩn KT, KN3. Từ chỗ sửa Mục tiêu, chỉnh nội dung theo chuẩn KT, KN và phương pháp tổ chức các hoạt động trong tiết dạy thể hiện ở các giáo án trên (lưu ý : TLiệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN xác định mục tiêu theo tuần)(tham khoảo nguồn tài liệu HD thực hiện chuẩn KT, KN và TL tập huấn GV, SGV Thể dục)8Hoạt động 4. (25 - 30 phút) Chia lớp theo nhóm 4 – 6 nhóm HV Nghiên cứu TL tập huấn, thiết kế tiết dạy, soạn giáo án và hoàn thiện mục tiêu tiết dạy bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng thư kí viết vào giấy khổ A0 kết quả thảo luận các nhóm vấn đề sau: Mỗi nhóm Thiết kế 1 tiết dạy và soạn giáo án về tiết dạy đó, căn cứ vào chuẩn KT, KN để xác mục tiêu, lựa chọn nội dung sao cho bám sát chuẩn KT, KN. 2. Các nhóm soạn xong Giáo án thì treo lên tường theo tứ tự liền kề, GV mời mỗi nhóm 1 người nhận xét chung các Giáo án theo các vấn đề: + Tính liên tục, tính nâng dần yêu cầu (của mục tiêu theo chuẩn KT, KN) + Nhận xét chung về các giáo án ( nêu được về: hình thức, làm rõ thiết kế hoạt động), Giáo án đạt ?, tốt ? hay chưa đạt ? Có thể ví dụ minh họa 3. Báo cáo viên nhận xét về thiết kế tiết dạy, biên soạn Giáo án của các nhóm (tham khoảo nguồn tài liệu HD thực hiện chuẩn KT, KN và TL tập huấn GV, SGV Thể dục)9HOẠT ĐỘNG 5Trong tài liệu có một số đề kiểm tra, dựa vào mục tiêu, HV có thể chỉnh sửa cho bám sát chuẩn KT, KN theo những điều yêu cầu sau, chia nhóm để hoàn thành 2 đề ghi vào tờ A0:Sửa câu chữ cho phù hợp, nhất là về câu hỏi (đề) trong tài liệu BDCâu từ mô tả về chất lượng kĩ thuật để phân loại đạt được và bám sát chuẩn KT, KNMỗi nhóm theo sự phân công của BCV, chọn mục tiêu một chương để ra đề Bám sát chuẩn KT, KN10Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c b¹n häc viªn ®· nhiÖt t×nh tham gia ,®ãng gãp ý kiÕn 11

File đính kèm:

  • pptBOI_DUONG_CHUYEN_MON_THE_DUC_20150617_053914.ppt
Bài giảng liên quan