Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng

2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.

Hãy tính tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 và -7xy3.

Gi¶i

Thi viết nhanh: Mỗi tổ trưởng viết một đơn thức bậc 5 có hai biến. Mỗi thành viên trong tổ viết một đơn thức đồng dạng với đơn thức mà tổ trưởng của mình vừa viết. Tổ trưởng tính tổng của tất cả các đơn thức của tổ mình. Tổ nào viết đúng và nhanh nhất thì tổ đó chiến thắng.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tr­êng THCS V¹n §iĨmTiªn häc lƠ HËu häc v¨nTÊt c¶ v× t­¬ng lai con em chĩng taNhiƯt liƯt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vỊ dù giê líp 7ABài tập:Cho đơn thức: 2x2ya/ Em hãy cho biết phần hệ số và phần biến của đơn thức trên	b/ Em hãy cho ví dụ ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức trên.KiĨm tra bµi cị®¸p ¸na)PhÇn hƯ sè: 2 b)Ba ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng phÇn biÕn cđa ®¬n thøc ®· cho lµ : ®¬n thøc ®ång d¹ng- 3x2y ; 7x2y ; x2yPhÇn biÕn: x2y1. ®¬n thøc ®ång d¹ng?1Cho ®¬n thøc 3x2yz a) H·y viÕt ba ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng phÇn biÕn cđa ®¬n thøc ®· cho. b) H·y viÕt ba ®¬n thøc cã phÇn biÕn kh¸c phÇn biÕn cđa ®¬n thøc ®· cho. a) Ba ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng phÇn biÕn cđa ®¬n thøc ®· cho lµ : b) Ba ®¬n thøc cã phÇn biÕn kh¸c phÇn biÕn cđa ®¬n thøc ®· cho lµ : - 11xyz ; 2xz ; x2y®¬n thøc ®ång d¹ng- 3x2yz ; 7x2yz ; x2yz ; 0x2yz = 0= 0x5y3z4?1TiÕt 54 : ®¬n thøc ®ång d¹ng1. ®¬n thøc ®ång d¹ngVÝ dơ 1 : 2x3y2 ; - 5x3y2 ; x3y2 lµ nh÷ng ®¬n thøc ®ång d¹ng C¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng cÇn tho¶ m·n hai ®iỊu kiƯn lµ :	+ HƯ sè kh¸c 0.+ Cïng phÇn biÕn.b)VÝ dơ:TiÕt 54 : ®¬n thøc ®ång d¹ng§Þnh nghÜa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.1. ®¬n thøc ®ång d¹ngVÝ dơ1 : 2x3y2 ; - 5x3y2 ; x3y2 lµ nh÷ng ®¬n thøc ®ång d¹ng Cho hai ®¬n thøc lµ – 3 vµ 3 - 3 = - 3x0y03 =3x0y0§©y lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ngc) Chĩ ý :C¸c sè kh¸c 0 ®­ỵc coi lµ nh÷ng ®¬n thøc ®ång d¹ng.VÝ dơ 2: C¸c sè -3 ; 7 lµ nh÷ng ®¬n thøc ®ång d¹ngb)VÝ dơ:TiÕt 54 : ®¬n thøc ®ång d¹ng§Þnh nghÜa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.1. ®¬n thøc ®ång d¹ng?2Ai ®ĩng ? Khi th¶o luËn nhãm, b¹n S¬n nãi :“0,9xy2 vµ 0,9x2y lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng” B¹n Phĩc nãi : “Hai ®¬n thøc trªn kh«ng ®ångd¹ng”. ý kiÕn cđa em ?§¬n thøc 0,9xy2 vµ 0,9x2y lµ hai ®¬n thøc kh«ng ®ång d¹ng. V× phÇn biÕn cđa hai ®¬n thøc nµy kh«ng gièng nhau. Do vËy b¹n Phĩc nãi ®ĩng.VÝ dơ1 : 2x3y2 ; - 5x3y2 ; x3y2 lµ nh÷ng ®¬n thøc ®ång d¹ng c) Chĩ ý :C¸c sè kh¸c 0 ®­ỵc coi lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng.VÝ dơ 2: C¸c sè -3 ; 7 lµ nh÷ng ®¬n thøc ®ång d¹ngb)VÝ dơ:TiÕt 54 : ®¬n thøc ®ång d¹ng§Þnh nghÜa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Bài tập 15 tr 34 – SGK. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng.53x2y ;xy2 ;12x2y ;2xy2 ;x2y ;14xy2 ;25x2y ;xy Nhóm 1: 53x2y ;12x2y ;x2y ;25x2y ;Nhóm 2: xy2 ;2xy2 ;14xy2 ;GiảiNhóm 3: xy 2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG. 1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.Cho hai biểu thức số: A = 2.72.55 và B = 72.55A + B =Ví dụ1: 2x2y + x2yVí dụ2: 3xy2 - 7xy2§Ĩ céng hay trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta lµm nh­ sau: + Céng (trõ) c¸c hƯ sè + Gi÷ nguyªn phÇn biÕn= (2 + 1)x2y= 3x2y= (3 - 7)xy2= -4xy22.72.55 +72.55= (2 + 1).72.55= 3.72.55a) VÝ dơb) Quy t¾cTiÕt 54 : ®¬n thøc ®ång d¹ng 2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG.?3. Hãy tính tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 và -7xy3. xy3 + 5xy3 +(-7xy3)= [1 + 5 +(-7)]xy3= –xy3Thi viết nhanh: Mỗi tổ trưởng viết một đơn thức bậc 5 có hai biến. Mỗi thành viên trong tổ viết một đơn thức đồng dạng với đơn thức mà tổ trưởng của mình vừa viết. Tổ trưởng tính tổng của tất cả các đơn thức của tổ mình. Tổ nào viết đúng và nhanh nhất thì tổ đó chiến thắng.= –xy3TiÕt 54 : ®¬n thøc ®ång d¹ngGi¶iBài tập:§è:T×m tªn mét gi¸o s­ nỉi tiÕng ë ViƯt Nam ®o¹t gi¶i to¸n häc FieldsB2x2 + 3x2 12–x2=¤5xy 13–xy29x2+ xy Oxy –3xy==173xy3xy+ 5xy A7x2y3 +(–7x2y3 )12x2+Nx212x2=–15x2G–+15x2)(–U–6x2y –12x2y=– 6x2y ¢3xy2 6xy2=– (=0 03xy6xy2-12x2y-3xy2 )34xyz2+ 12xyz2= 54xyz21215x4y2. 59xyH9= 4x5y325x2–=54xyz294x5y3BC¤OGHNAC¢U¶B¶OCH¢UNgơ Bảo Châu (sinh ngày 15 tháng 11 năm 1972 tạiHà Nội, Việt Nam) là nhà tốn học Việt Nam đầu tiên giành được Huy chương Fields. Ơng nổi tiếng với cơng trình chứng minh Bổ đề cơ bản Langlands. Tính đến năm 2010, ơng là nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam phong học hàm giáo sư. xy3 ; 5xy3 ; - 7xy3- 9 ; - 5 ; 0 ; 5 ; 9- 7x2y ; 0x2y ; - 21x2yCA- 9 ; - 5 ; 10 ; 15 ; 19DB§ss§SBµi tËp : H·y ®iỊn ®ĩng (§), sai (S) vµo « trèng mµ em chän :Nhãm ®¬n thøc chØ gåm nh÷ng ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ : kiÕn thøc cÇn nhíHai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hƯ sè kh¸c 0 vµ cã cïng phÇn biÕn§Ĩ céng (hay trõ ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta céng (hay trõ) c¸c hƯ sè víi nhau vµ gi÷ nguyªn phÇn biÕn.TiÕt 54 : ®¬n thøc ®ång d¹ng N¾m v÷ng thÕ nµo lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng. Lµm thµnh th¹o phÐp céng, trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng. Lµm bµi tËp 15, 16, 17, 19, 20 (SGK tr.36 )- Lµm bµi tËp 21, 22 (SBT tr.12 ) Giê sau luyƯn tËp vỊ : TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc, tÝnh tÝch c¸c ®¬n thøc ; tÝnh tỉng vµ hiƯu c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.H­íng dÉn vỊ nhµBµi tËp : TÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc sau:T¹i x = 1; y = -1C¸ch 1: Thay x = 1; y = -1 vµo biĨu thøc ta cã:C¸ch 2: Ta cã:Thay x = 1; y = -1 vµo biĨu thøc : ta cã: Xin chân thành cám ơn c¸c thầy cô đến tham dự.Chúc thầy cô m¹nh khoẻ và hạnh phúc.Chúc các em học sinh luôn vui tươi và học giỏi. 	GV: L­¬ng ThÞ V©n

File đính kèm:

  • pptTIET_54_DON_THUC_DONG_DANG.ppt