Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng

Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: “0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng”.

Bạn Phúc nói: ‘‘Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em?

Hai đơn thức này không đồng dạng vì không cùng phần biến .

 

ppt18 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 28/09/2019 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 GIỜ TOÁN ĐẠI SỐ 7nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dùCâu hỏi: Đơn thức là gì ? Cho ví dụ về đơn thức ?Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.Ví dụ: -7; x; -xyz; 3x2yz2; xy3; KIỂM TRA BÀI CŨThế nào là bậc của đơn thức có hệ số khác 0 ?Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào ?Là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.Ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ Cho đơn thức 3x2yz.Hãy xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức đã cho.b) Viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.c) Viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.Trả lời: a) Hệ số: 3; phần biến: x2yz; bậc: 4KIỂM TRA BÀI CŨ Cho đơn thức 3x2yz.Hãy xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức đã cho.b) Viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.c) Viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.Trả lời: a) Hệ số: 3; phần biến: x2yz; bậc: 4 là những đơn thức đồng dạng là những đơn thức không đồng dạngKhái niệm: Các đơn thức đồng dạng với nhau cần thỏa mãn những điều kiện gì ?2 điều kiệnhệ số khác 0cùng phần biến Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Đơn thứcHệ sốPhần biến2x2yz2x2yz-3x2 yz-3x2yz x2yzx2yzHệ số khác 0Có cùng phần biến => Là những đơn thức đồng dạngTiết 54 – ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNGCho hai đơn thức là -3 và 7Hai đơn thức này có đồng dạng với nhaukhông ? Vì sao ?- 3 = - 3x0y07 =7x0y0Đây là hai đơn thức đồng dạngChó ý :Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.Khái niệm: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Khái niệm:Bài tập 15/34 SGK: Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Giải:Nhóm 1: x2yNhóm 3: xyNhóm 2: xy2?2Ai đúng? Bạn Phúc nói đúng!Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: “0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng”.Bạn Phúc nói: ‘‘Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em? Hai đơn thức này không đồng dạng vì không cùng phần biến . Khái niệm: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có:+ hệ số khác 0+ cùng phần biến.Các đơn thức đồng dạng thì cùng bậc Đúng hay Sai?ĐÚNGĐúng hay Sai?Các đơn thức cùng bậc thì đồng dạngSAIChẳng hạn : x2y và -2xy2 cùng có bậc 3 nhưng chúng không đồng dạngCác đơn thức: yxy2 ; 3y2xy; -5xy2y có đồng dạng với nhau hay không?Có-5xy2y = -5xy3 3y2xy = 3xy3 Vì: yxy2 = xy3 nên các đơn thức đã cho đồng dạng với nhau.Dùa vµo tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng c¸c sè, ta cã thÓ thùc hiÖn phÐp céng (hoÆc trõ) A víi B nh­ sau :A + B = 25.672.40 + 75.672.40 = (25 + 75).672.40 = 100.672.40*Cho hai biÓu thøc sè: A = 25.672.40 vµ B = 75.672.40*B»ng c¸ch t­¬ng tù, ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng vµ trõ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng.*VÝ dô 2 : §Ó trõ hai ®¬n thøc 25x3y2 vµ 75x3y2 ta lµm nh­ sau :*VÝ dô 1 : §Ó céng ®¬n thøc 25x2y víi ®¬n thøc 75x2y ta lµm nh­ sau :25x2y + 75x2y = ( 25 + 75 )x2y = 100x2y Ta nãi ®¬n thøc 100x2y lµ tæng cña hai ®¬n thøc 25x2y vµ 75x2y25x3y2 – 75x3y2 Ta nãi ®¬n thøc – 50x3y2 lµ hiÖu cña hai ®¬n thøc 25x3y2 vµ 75x3y2= - 50x3y2= ( 25 - 75 )x3y2 C¸c b­íc thùc hiÖn phÐp céng (hay trõ)c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng :+ B­íc 1 : ViÕt c¸c ®¬n thøc ®· cho d­íi d¹ng tæng hoÆc hiÖu.+ B­íc 2 : Céng hay trõ c¸c hÖ sè víi nhau vµ gi÷ nguyªn phÇn biÕn.A - B = 25.672.40 - 75.672.40 = (25 - 75).672.40 = -50.672.40Dùa vµo tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng c¸c sè, ta cã thÓ thùc hiÖn phÐp céng (hoÆc trõ) A víi B nh­ sau :A + B = 25.672.40 + 75.672.40 = (25 + 75).672.40 = 100.672.40*Cho hai biÓu thøc sè: A = 25.672.40 vµ B = 75.672.40*B»ng c¸ch t­¬ng tù, ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng vµ trõ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng.*VÝ dô 2 : §Ó trõ hai ®¬n thøc 25x3y2 vµ 75x3y2 ta lµm nh­ sau :*VÝ dô 1 : §Ó céng ®¬n thøc 25x2y víi ®¬n thøc 75x2y ta lµm nh­ sau :25x2y + 75x2y = ( 25 + 75 )x2y = 100x2y Ta nãi ®¬n thøc 100x2y lµ tæng cña hai ®¬n thøc 25x2y vµ 75x2y25x3y2 – 75x3y2 Ta nãi ®¬n thøc – 50x3y2 lµ hiÖu cña hai ®¬n thøc 25x3y2 vµ 75x3y2= - 50x3y2= ( 25 - 75 )x3y2 A - B = 25.672.40 - 75.672.40 = (25 - 75).672.40 = -50.672.40 §Ó céng ( hay trõ ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta lµm nh­ thÕ nµo ?§Ó céng ( hay trõ ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta céng ( hay trõ ) c¸c hÖ sè víi nhau vµ gi÷nguyªn phÇn biÕn.Đúng hay Sai?Tổng của 2 đơn thức đồng dạng là một đơn thức đồng dạng với 2 đơn thức đã cho.SAIChẳng hạn : Tổng của x2y và –x2y là: x2y + (-x2y) = 0không đồng dạng với 2 đơn thức đã cho ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG Định nghĩa Hệ số khác 0Cùng phần biếnQuy tắcCộngTrừGiữ nguyên phần biếnCộng các hệ số với nhauTrừ các hệ số với nhau4. ®¬n thøc ®ång d¹ng§1. §¬n thøc ®ång d¹ng2. Céng, trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng N¾m v÷ng thÕ nµo lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng. Lµm thµnh th¹o phÐp céng, trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng. Lµm bµi tËp: 16; 17; 19; 20 (SGK tr.36 ) 21; 22 (SBT tr.12 ) Giê sau luyÖn tËp vÒ : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc, tÝnh tÝch c¸c ®¬n thøc, tÝnh tæng vµ hiÖu c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.H­íng dÉn vÒ nhµHai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.§Ó céng ( hay trõ ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta céng ( hay trõ ) c¸c hÖ sè víi nhau vµ gi÷ nguyªn phÇn biÕn.xin tr©n träng c¶m ¬nvµ chóc quý thÇy, c« gi¸o søc khoÎ chóc c¸c em lu«n ch¨m ngoan, häc giái

File đính kèm:

  • pptTiet_54.ppt