Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 56: Đa thức

Đa thức M có các hạng tử là :

có bậc là :

có bậc là :

có bậc là :

có bậc là :

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 56: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mõng quý thÇy c« vỊ dù tiÕt häc h«m nayTiÕt 56ĐA THỨCb,Cho c¸c ®¬n thøc . -5x2y ; 4x3yz ; 2xy3 ; 10H·y lËp tỉng c¸c ®¬n thøc ®ã XÐt c¸c biĨu thøc:a,ViÕt biĨu thøc biĨu thÞ diƯn tÝch cđa hình t¹o bëi mét tam gi¸c vu«ng vµ hai hình vu«ng dùng vỊ phÝa ngoµi trªn hai c¹nh gãc vu«ng x , y cđa tam gi¸c ®ã .xyĐa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.-5x2y + 4x3yz + 2xy3 + 10 Đa thøc 3x2 – y2 + 5xy2 – 7xcã thĨ ®­ỵc viÕt nh­ sau 3x2 + (-y2 ) + 5xy2 + (-7x) Đa thøc trªn cã c¸c h¹ng tư lµ : 3x2 ; -y2 ; 5xy2 ; -7xA =Lµ ®a thøc Trong c¸c biĨu thøc sau , biĨu thøc nµo lµ ®a thøc ?Lµ ®a thøc Lµ ®a thøc Lµ ®a thøcVí dụ: Thu gọn đa thức sau:?2: Hãy thu gän đa thức sau:Đa thức :Đa thức M cĩ các hạng tử là :có bậc là :có bậc là :có bậc là :có bậc là :7560Bậc cao nhất trong các bậc là: 7Ta nói 7 là bậc của đa thức M.M lµ ®a thøc ®· thu gän BËc cđa ®a thøc lµ bËc cđa h¹ng tư cã bËc cao nhÊt trong d¹ng thu gän cđa ®a thøc ®ã ?3: Tìm bậc của đa thức:Lý tù träng13 Câu hỏi số 1 : Ở Đà lạt giá táo là x (đ/kg ) và giá nho là y (đ / kg) . Hãy viết biểu thức biểu thị số tiền mua 5 kg táo và 8 kg nho . Biểu thức này cĩ là đa thức khơng .Đáp án : 5x +8yBiểu thức này cĩ là đa thứcCâu hỏi số 2Tìm bậc của đa thức sau : Đáp án:Q cĩ bậc 3 Đáp án : A = -4z Câu hỏi số 3 :Thu gän ®a thức sau A = x6y + y6 – 4z – x6y -y6TRß ch¬iTÌM TÊN NGƯỜI ANH HÙNGB¹n chän mét « chữ bất kú vµ tr¶ lêi c©u hái trong « chữ ®ã .NÕu tr¶ lêi ®ĩng thì « chữ ®ã sÏ ®­ỵc më ra .Sau khi më « chữ b¹n sÏ ®o¸n ®­ỵc tªn cđa ng­êi anh hïng .2(1914 – 1931 )Ng­êi ®oµn viªn ®Çu tiªn cđa Đoµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ MinhVỊ nhµ häc bµiLµm c¸c bµi tËp: 25,26,27,28 (SGK –T38) Đäc tr­íc bµi:Céng trõ ®a thøc¤n l¹i c¸c tÝnh chÊt cđa phÐp céng c¸c sè hữu tû, C¸ch céng, trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.h­íng dÉndỈn

File đính kèm:

  • ppttiet 56 da thuc.ppt