Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 61 - Bài học 7: Đa thức một biến


1. Đa thức một biến:
2. Sắp xếp một đa thức:
3. Hệ số:

Xét đa thức

là hệ số của lũy thừa bậc 5

là hệ số của lũy thừa bậc 3

3 là hệ số của lũy thừa bậc 1

 

ppt23 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 61 - Bài học 7: Đa thức một biến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN PHÚ HÒACHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THAM DỰ HỘI GIẢNGGV SOAÏN VAØ DAÏY : PHẠM THỊ THANH NHà PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ HÒATính tổng của hai đa thức sau: vàĐa thức A có bậc là 2Sau đó hãy tìm bậc của đa thức tổng ?TIẾT 61: §7 ĐA THỨC MỘT BIẾN-Đa thức một biến là tổng của những đơn thức có cùng một biến.Ví dụ :Là đa thức của biến y.Ta viết A(y)1. Đa thức một biến:Đa thức biến x.Ta viết B(x)-Giá trị của đa thức A(y) tại y = -1 đuợc kí hiệu A(-1) -Giá trị của đa thức B(x) tại x = 2 đuợc kí hiệu B(2) Mỗi số được coi là một đa thức một biến.Chú ý:TIẾT :61 ĐA THỨC MỘT BIẾNTIẾT 61: §7 ĐA THỨC MỘT BIẾN(sgk/41) Hãy tính:?1Tính B(-2) ?a)Cho đa thứcb)Cho đa thứcTính A(5) ?(sgk/41) Kết quả:?1a)b)Tìm bậc của đa thức A(y) và B(x) sau đây: ?2Bậc 2Bậc 5Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó.Bài tập 43 (sgk)Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?-5 5 415 -2 1 3 5 1 1 -1 0d.c.b.a.1. Đa thức một biến: 2. Sắp xếp một đa thức :a)Sắp xếp P(x) theo lũy thừa giảm dần của biến :b)Sắp xếp P(x) theo lũy thừa tăng dần của biến:Cho đa thứcChú ý: Để sắp xếp đa thức ta cần phải thu gọn đa thức đó.TIẾT 61: §7 ĐA THỨC MỘT BIẾNVí dụ:?3Hãy sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa tăng của biến:?4Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa giảm của biến: Nhận xét: Q(x) và R(x) có dạng: Trong đó a, b, c là các số cho trước và a ≠ 0 Chú ý: (sgk)1. Đa thức một biến: 2. Sắp xếp một đa thức: 3. Hệ số:-3 là hệ số của lũy thừa bậc 17 là hệ số của lũy thừa bậc 3 6 là hệ số của lũy thừa bậc 5 là hệ số của lũy thừa bậc 0Xét đa thức(6 gọi là hệ số cao nhất)là hệ số tự do)TIẾT 61: §7 ĐA THỨC MỘT BIẾNChú ý:1. Đa thức một biến: 2. Sắp xếp một đa thức:3. Hệ số:TIẾT 61: §7 ĐA THỨC MỘT BIẾN00BACK0115141312101109080706050403020001BEGIN30292827262524232221201918171615141312101109080706050403020100100908070605040302THẢO LUẬN NHÓMNhóm 1 và 3 Nhóm 2 và 4a) Sắp xếp F(x) theo lũy thừa tăng dần của biếnb) Xác định bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức F(x) ?c) Tính giá trị của F(x) khi x =2a) Sắp xếp G(x) theo lũy thừa giảm dần của biếnb) Xác định bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức G(x)?c) Tính giá trị của G(x) khi x = -1Kết quả nhóm 1 và 3a)b)c)Bậc đa thức F(x) là 4, hệ số cao nhất là 2 và hệ số tự do là -10Kết quả nhóm 2 và 4Bậc đa thức G(x) là 5, hệ số cao nhất là 2 và hệ số tự do là 0a)b)c) TRẮC NGHIỆMTrò chơi nhanh chânEm thứ I: Tự cho ví dụ một đa thức một biến có bậc lớn hơn bậc haiEm thứ II: Xác định bậc của đa thức đó Em thứ III: Xác định hệ số cao nhất và hệ số tự do Heát giôøHƯỚNG DẪN TỰ HỌC-Xem trước bài “Cộng, trừ đa thức một biến”-Nắm vững cách sắp xếp đa thức, biết tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến.Làm các bài tập 40, 41, 42 trang 43 SGK.+ Làm các bài tập 35, 36 / 14 SBTa) Bài vừa học:b) Bài sắp học :Cho đa thức A(x) = ax2 + bx +c . Cho biết A(- 1) = A(1) .CMR : A( - x) = A(x) với a; b; c € RBuoåi hoïc keát thuùc xin chaân thaønh caûm ôn quyù Thaày Coâ cuøng caùc em !Chaân thaønh caûm ôn quí Thaày, coâ ñaõ theo doõi baøi giaûng cuûa toâiXin göûi ñeán quí Thaày, coâLôøi chaøo traân troïng vaø bieát ôn.Giaùo vieân: PHẠM THỊ THANH NHÃCHÀO MỪNG HỘI GIẢNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 

File đính kèm:

  • ppttiet_61.ppt