Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết số 56 - Bài 5: Đa thức

 Ai đúng ? Ai sai ?

Bạn Đức đố : “Bậc của đa thức

bằng bao nhiêu ?”

 Bạn Thọ nói: “Đa thức M có bậc là 6”.

 Bạn Hương nói : “Đa thức M có bậc là 5”.

 Bạn Sơn nhận xét: “Cả hai bạn đều sai ”.

 Theo em, ai đúng? Ai sai ? Vì sao?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết số 56 - Bài 5: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GiỜ LỚP 7BTieát 56 §5. ÑA THÖÙC1. Đa thứcxyXeùt caùc bieåu thöùc : a /Caùc bieåu thöùc treân laø nhöõng ví duï veà ña thöùc*/ Ñònh nghóa: Ña thöùc laø moät toång cuûa nhöõng ñôn thöùc. Moãi ñôn thöùc trong toång goïi laø moät haïng töû cuûa ña thöùc ñoù.Ví duï:Ña thöùc:=Tieát 56 §5. ÑA THÖÙC1. Đa thức*/ Ñònh nghóa: Ña thöùc laø moät toång cuûa nhöõng ñôn thöùc. Moãi ñôn thöùc trong toång goïi laø moät haïng töû cuûa ña thöùc ñoù.Ví duï:Ña thöùc:=Trong đó:Là các hạng tử của đa thức*/ Kí hieäu: Coù theå kí hieäu ña thöùc baèng caùc chöõ caùi in hoa laø A, B, N, P, Q, Chaúng haïn : */ Chuù yù : Moãi ñôn thöùc ñöôïc coi laø moät ña thöùc. Haõy vieát moät ña thöùc vaø chæ roõ caùc haïng töû cuûa ña thöùc ñoù. ?1Tieát 56 §5. ÑA THÖÙC1. Đa thức*/ Ñònh nghóa (SGK37)*/ Ví duï:*/ Kí hieäu (SGK37)*/ Chuù yù (SGK37)Tieát 56 §5. ÑA THÖÙC1. Đa thức*/ Ñònh nghóa (SGK37)*/ Ví duï:2. Thu goïn ña thöùc Thöïc hieän pheùp coäng caùc ñôn thöùc ñoàng daïng Ña thöùc treân laø daïng thu goïn cuûa ña thöùc NThöïc hieän coäng caùc ñôn thöùc ñoàng daïng.Chuù yù khi nhoùm caùc haïng töû coù chöùa daáu aâmHaõy thu goïn ña thöùc sau :?2 +( -3xy + xy) N =(x2y + 3x2y)+ (5 – 3)Ña thöùc :Goàm caùc haïng töû:coù baäc laø :coù baäc laø :coù baäc laø :coù baäc laø :7560Baäc cao nhaát trong caùc baäc laø : 7Ta noùi 7 laø baäc cuûa ña thöùc M.3. Baäc cuûa ña thöùc:Tieát 56 §5. ÑA THÖÙClaø ña thöùc thu goïn1. Đa thức2. Thu goïn ña thöùc 3. Baäc cuûa ña thöùc:Tieát 56 §5. ÑA THÖÙC*/ Ñònh nghóa: Baäc cuûa ña thöùc laø baäc cuûa haïng töû coù baäc cao nhaát trong daïng thu goïn cuûa ña thöùc ñoù.*/ Chuù yù : - Khi tìm baäc cuûa moät ña thöùc, tröôùc heát ta phaûi thu goïn ña thöùc ñoù.- Soá 0 cuõng ñöôïc goïi laø ña thöùc khoâng vaø noù khoâng coù baäc. Tìm baäc cuûa ña thöùc :?31. Đa thức2. Thu goïn ña thöùc coù baäc laø : 4Nhanh lên các bạn ơi !Cố lêncố lên.. ..ê. ên!Đáp án:bậc 3Tìm bậc của đa thức sau : Đáp án : Bạn Sơn đúng.Bạn Thọ, Hương sai. Bậc đa thức bằng 8 Ai đúng ? Ai sai ?Bạn Đức đố : “Bậc của đa thức bằng bao nhiêu ?” Bạn Thọ nói: “Đa thức M có bậc là 6”. Bạn Hương nói : “Đa thức M có bậc là 5”. Bạn Sơn nhận xét: “Cả hai bạn đều sai ”. Theo em, ai đúng? Ai sai ? Vì sao? Bài tập 28 (SGK) –Tr38HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Học baøi vaø nắm chaéc ñònh nghóa veà ña thöùc, baäc cuûa ña thöùc, caùch thu goïn ña thöùc. - Làm Bài tập 24; 25, 26,27/SGK38. Caùc baøi trong SBT.- Chuẩn bị : Bài 6: Cộng, trừ đa thức.+ Cách thực hiện cộng, trừ hai đa thức.

File đính kèm:

  • pptToan_8.ppt