Toán 11 - Trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng

Tiếp diện của mặt cầu là mặt phẳng có một điểm chung duy nhất với mặt cầu.

Tiếp diện của mặt cầu thì vuông góc với bán kính mặt cầu tại tiếp điểm).

Đường tròn lớn của mặt cầu là giao tuyến của mặt cầu với mặt phẳng qua tâm cầu.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 12/09/2019 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Toán 11 - Trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña mÆt cÇu  víi mÆt ph¼ng  vµ ®­êng th¼ngMôc lôc1. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña mét mÆt cÇu vµ mét mÆt ph¼ngROHROHMd>R: (P)(S)=Cho mÆt cÇu S(O,R) vµ mp (P) . KÎ OH (P), ®Æt OH =d. XÐt c¸c tr­êng hîp:d ()(S)= C(H,r)VËy thiÕt diÖn lµ §­êng trßn t©m H, b¸n kÝnh n»m trong mp () OMôc lôc2. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña 1 mÆt cÇu vµ 1 ®­êng th¼ngCho mÆt cÇu S(O,R) vµ ®­êng th¼ng . - NÕu  qua O th×   (S)=A,BOHBA d  (S)= A,B(C)(S)OB A(S)- NÕu  kh«ng qua O th× mp(,O)  (S) = ®­êng trßn lín C(O,R). KÎ OH   ; ®Æt OH=d. RHd>R:  (C)= =>  (S)=  (C)(S)Hd=R:  (C)=H =>  (S)= H:tiÕp ®iÓm,  lµ tiÕp tuyÕn cña (S)(C)(S)Môc lôc TiÕp tuyÕn víi mÆt cÇu lµ ®­êng th¼ng cã mét ®iÓm chung duy nhÊt víi mÆt cÇu. TiÕp tuyÕn víi mÆt cÇu th× vu«ng gãc víi b¸n kÝnh mÆt cÇu t¹i tiÕp ®iÓm.Môc lôc3. C¸c tÝnh chÊt cña tiÕp tuyÕn§l 1: Qua ®iÓm A trªn mÆt cÇu (S) cã v« sè tiÕp tuyÕn víi (S), c¸c tiÕp tuyÕn nµy ®Òu n»m trªn tiÕp diÖn cña (S) t¹i A.§L2: Qua ®iÓm A ngoµi mÆt cÇu (S) cã v« sè tiÕp tuyÕn víi (S). §é dµi c¸c ®o¹n th¼ng tõ A tíi c¸c tiÕp ®iÓm ®Òu b»ng nhau.AOM(C) M’(P)OAaPMôc lôc VÝ dô 3: Cho mÆt cÇu (S) vµ ®iÓm J. Qua J cã thÓ kÎ ®­îc bao nhiªu tiÕp tuyÕn tíi (S)? a) 1  b) 2  c) v« sè  d) KÕt qu¶ kh¸c.XMôc lôcVÝ dô 4: Cho mÆt cÇu S(O,a), ®iÓm A: OA=2a. TiÕp tuyÕn AB, c¸t tuyÕn ACD: CD= a3 TÝnh AB vµ d(O;CD).ABHDCOAB lµ tiÕp tuyÕn (S) => AB OB => AB=KÎ OH  CD, ta cã OC=OD= a => HC=CD/2 =Môc lôcH­íng dÉn vÒ nhµ: + §Ó n¾m ®­îc c¸c vÞ trÝ cña mÆt cÇu víi mp, ®t h·y vÏ l¹i h×nh (ra nh¸p), nhËn xÐt. + Häc thuéc c¸c kh¸i niÖm vµ tÝnh chÊt cña TiÕp diÖn, TiÕp tuyÕn cña mÆt cÇu. +Lµm bt: 1,2,3 (tr 108)goodbyeMôc lôc

File đính kèm:

  • pptbai soan mau.ppt
Bài giảng liên quan