Bài giảng Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên (tiếp theo)

3. Khai thác sức nước

- Tây Nguyên có nhiều con sông.

- Lòng sông lắm thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thủy điện.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: haha | Lượt xem: 2492 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên (tiếp theo), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
bµi gi¶ng m«n ®Þa lÝ líp 4KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁOTRƯỜNG TH TRẦN QUANG DIỆUPHÒNG GIÁO DỤC ĐT TP VỊ THANHBuøi Thanh CöôøngCâu 1: Em hãy kể tên những cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên ?KIỂM TRA BÀI CŨ- Cây trồng: cao su, cà phê, hồ tiêu, chè- Vật nuôi: trâu, bò, lợn, gà . . .Thứ t­, ngày 27 tháng 10 năm 2012ĐỊA LÍKIỂM TRA BÀI CŨ C©u 2 : ë bµi 7, chóng ta ®· biÕt nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt nµo cña ng­êi d©n T©y Nguyªn?	+ Trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ ch¨n nu«i gia sóc Thứ t­, ngày 27 tháng 10 năm 2012ĐỊA LÍĐỊA LÍ Bài 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (Tiếp theo)3. Khai thác sức nước- H·y më SGK trang 90 , quan s¸t l­îc ®å, kÓ tªn mét sè con s«ng b¾t nguån tõ T©y Nguyªn ? (Ho¹t ®éng theo nhãm bµn) S«ng Xª XanS«ng Xrª P«kS«ng BaS«ng §ång NaiĐỊA LÍ Bài 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (Tiếp theo)- Tại sao các sông ở Tây Nguyên lắm thác gềnh ?- Người dân ở đây khai thác sức nước để làm gì ?	+V× các sông ở đây chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh	+ Làm thủy điện phục vụ đời sống, sản xuất và sinh hoạt3. Khai thác sức nướcĐỊA LÍ Bài 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (Tiếp theo)- Nêu tên nhà máy thủy điện lín trên lược đồ và cho biết nó nằm trên con sông nào?3. Khai thác sức nước+Nhµ m¸y thuû ®iÖn Y- a – li , n»m trªn con s«ng Xª XanNhaø maùy thuyû ñieän Y-a-li (Treân soâng Xeâ Xan)Nhà máy thuỷ điện Y-a-liĐỊA LÍ Bài 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (Tiếp theo)3. Khai thác sức nước- Tây Nguyên có nhiều con sông.- Lòng sông lắm thác ghềnh, là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thủy điện.4. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên-§äc thÇm môc 4 SGK ,cho biÕt T©y Nguyªn cã nh÷ng lo¹i rõng nµo?	+Cã 2 lo¹i: Rõng rËm nhiÖt ®íi vµ rõng rông l¸ mïa kh«(rõng khép)- Quan s¸t 2 bøc tranh sau, h·y m« t¶ rõng rËm nhiÖt ®íi vµ rõng khép?RỪNG RẬM NHIỆT ĐỚI	RỪNG KHỘP4. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây NguyênRõng rËm nhiÖt ®íi+rõng rËm r¹p+cã nhiÒu lo¹i c©y víi nhiÒu tÇng+xanh tèt quanh n¨mRõng khép+rõng th­a+th­êng cã mét lo¹i c©y+rông l¸ mïa kh«4. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên-V× sao ë T©y Nguyªn l¹i cã c¸c lo¹i rõng kh¸c nhau?	+V× khÝ hËu T©y Nguyªn cã hai mïa râ rÖt-Rõng rËm nhiÖt ®íi ph¸t triÓn ë nh÷ng n¬i nµo?	+N¬i cã l­îng m­a nhiÒu-Rõng khép xuÊt hiÖn ë ®©u?	+XuÊt hiÖn n¬i mïa kh« kÐo dµi4. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên-Rõng T©y Nguyªn cho ta nh÷ng s¶n vËt g×?	+Cho ta gç ,tre ,nøa,m©y ,song ,c¸c lo¹i c©y lµm thuèc vµ rõng cßn cã nhiÒu lo¹i thó quý-Gç ®­îc dïng ®Ó lµm g×?	+S¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm gç: bµn ,ghÕ ,gi­êng ,tñ,- H·y quan s¸t c¸c h×nh sau vµ m« t¶ quy tr×nh lµm ra c¸c s¶n phÈm ®å gç?§èn c©yVËn chuyÓn gçX­ëng mécX­ëng c­a, xÎ gç	Quy tr×nh lµm ra c¸c s¶n phÈm ®å gç nh­bµn,ghÕ:§èn c©y1VËn chuyÓn gçX­ëng c­a, xÎ gçX­ëng méc324	4. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên-VËy nh÷ng nguyªn nh©n nµo khiÕn rõng ë T©y Nguyªn bÞ tµn ph¸?ChÆt ph¸ rõng§èt ph¸ rõngSèng du canh, du c­-B¹n nµo biÕt thÕ nµo lµ du canh ,du c­ ?	+Du canh lµ h×nh thøc trång trät víi kü thuËt l¹c hËu lµm cho ®é ph× nhiªu cña ®Êt chãng c¹n kiÖt ,v× vËy ph¶i lu«n thay ®æi ®Þa ®iÓm trång trät tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c.	+Du c­ lµ h×nh thøc sinh sèng ,kh«ng cã n¬i c­ tró nhÊt ®Þnh .-Rõng bÞ tµn ph¸ dÉn ®Õn hËu qu¶ g× ?	+§Êt bÞ xãi mßn ,h¹n h¸n ,lò lôt t¨ng ,¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng vµ sinh ho¹t cña con ng­êi, 4. Rừng và việc khai thác rừng ở TâyNguyên	Lò lôtXói mònSạt lở đấtHạn hán4. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên+ Khai thác rừng hợp lí.+ Tạo điều kiện để đồng bào định canh định cư+ Không đốt phá rừng+ Mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp,.-VËy chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ rõng?ĐỊA LÍ: Bài 8: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (Tiếp theo) Thứ t­, ngày 27 tháng 10 năm 2010Bài học:Ở Tây Nguyên sông thường nhiều ..., là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm  Rừng ở Tây Nguyên có nhiều . và các quý khác. Cần phải bảo vệ, khai thác rừng ..và trồng lại rừng ở những nơi đất trống, đồi trọcth¸c ghÒnhthuû ®iÖngçl©m s¶nhîp lÝ	*§iÒn tõ thÝch hîp vµo chçchÊm?(Ho¹t ®éng theo nhãm 4)- Qua 2 bµi häc ë tuÇn 8 vµ tuÇn 9 , h·y nªu nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh cña ng­êi d©n T©y Nguyªn?	+Trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, ch¨n nu«i gia sóc cã sõng , khai th¸c søc n­íc, khai th¸c rõng.-Chúc các em chăm ngoan - học giỏi

File đính kèm:

  • pptGiao_an_luop_4.ppt