Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Bài: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

 Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ

khi còn trẻ. Ông sáng tác bài hát “Tiến quân

ca” trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa.

Bài ca đã nhanh chóng phổ biến trong cả

nước và được Quốc hội đầu tiên của nước

ta chọn làm Quốc ca. Không chỉ sáng tác

nhạc, Văn Cao còn vẽ tranh và làm thơ.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Bài: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tập thể lớp 3C 
Trân trọng chào đ ón 
Các thầy cô 
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 
Ch ớnh tả 
* Gạch chân những ch ữ viết sai chính tả rồi sửa lại cho đ úng : 
réo rắc 
năn trên đ ất 
lằm im 
Kiểm tra bài cũ 
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 
Ch ớnh tả : Nghe-viết 
 Người sáng tác Quốc ca Việt Nam 
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 
Chính tả : Nghe viết 
Người sáng tác Quốc ca Việt Nam 
 Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ khi 
còn trẻ . Ô ng sáng tác bài hát “ Tiến quân ca” 
trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa . Bài ca đã 
nhanh chóng phổ biến trong cả nước và đư ợc 
Quốc hội đ ầu tiên của nước ta chọn làm Quốc ca. 
Không chỉ sáng tácnhạc, Văn Cao còn vẽ tranh 
và làm th ơ. 
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 
Người sáng tác Quốc ca Việt Nam 
 Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ 
khi còn trẻ . Ô ng sáng tác bài hát “ Tiến quân 
ca” trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa . 
Bài ca đã nhanh chóng phổ biến trong cả 
nước và đư ợc Quốc hội đ ầu tiên của nước 
ta chọn làm Quốc ca. Không chỉ sáng tác 
nhạc, Văn Cao còn vẽ tranh và làm th ơ. 
Chính tả : Nghe viết 
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 
Người sáng tác Quốc ca Việt Nam 
 Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ 
khi còn trẻ . Ô ng sáng tác bài hát “ Tiến quân 
ca ” trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa . 
Bài ca đã nhanh chóng phổ biến trong cả 
nước và đư ợc Quốc hội đ ầu tiên của nước 
ta chọn làm Quốc ca . Không chỉ sáng tác 
nhạc, Văn Cao còn vẽ tranh và làm th ơ. 
Chính tả : Nghe viết 
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 
Người sáng tác Quốc ca V iệt N am 
 Nhạc sĩ V ăn C ao tham gia cách mạng từ 
khi còn trẻ . Ô ng sáng tác bài hát “ Tiến quân 
ca ” trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa . 
Bài ca đã nhanh chóng phổ biến trong cả 
nước và đư ợc Quốc hội đ ầu tiên của nước 
ta chọn làm Quốc ca . Không chỉ sáng tác 
nhạc, V ăn C ao còn vẽ tranh và làm th ơ. 
Chính tả : Nghe viết 
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 
Người sáng tác Quốc ca V iệt N am 
 Nhạc sĩ V ăn C ao tham gia cách mạng từ 
khi còn trẻ . Ô ng sáng tác bài hát “ T iến quân 
ca ” trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa . 
Bài ca đã nhanh chóng phổ biến trong cả 
nước và đư ợc Q uốc hội đ ầu tiên của nước 
ta chọn làm Q uốc ca . Không chỉ sáng tác 
nhạc, V ăn C ao còn vẽ tranh và làm th ơ. 
Chính tả : Nghe viết 
Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 
Ch ớnh tả : Nghe viết 
Người sáng tác Quốc ca Việt Nam 
 Nhạc sĩ Văn Cao tham gia cách mạng từ 
khi còn trẻ . Ô ng sáng tác bài hát “ Tiến quân 
ca” trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa . 
Bài ca đã nhanh chóng phổ biến trong cả 
nước và đư ợc Quốc hội đ ầu tiên của nước 
ta chọn làm Quốc ca. Không chỉ sáng tác 
nhạc, Văn Cao còn vẽ tranh và làm th ơ. 
a) l hay n ? 
Buổi trưa l im dim 
Nghìn con mắt l á 
Bóng cũng n ằm im 
Trong vườn êm ả. 
(2) Điền vào chỗ trống : 
(3). Đ ặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau : 
a) nồi – lồi , no - lo 
M: 
 Đ ó là cái nồi đ ồng . 
 Mặt đư ờng lồi lõm . 
Chân thành cảm ơn 
ban giám khảo, Các thầy cô giáo 
và các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_bai_nguoi_sang_tac_quoc_ca_viet_nam.ppt