Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (Tiết 1) - Lương Thị Thanh Mai

Nếu không có nước, chúng ta

có sống được không?

Nước là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, nó đảm bảo cho con người có cuộc sống phát triển tốt. Không có nước sẽ không duy trì được sự sống.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (Tiết 1) - Lương Thị Thanh Mai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ 
 VỀ DỰ GIỜ TIẾT HỌC HÔM NAY 
Đạo Đức 3A 
Giáo sinh: Lương Thị Thanh Mai 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
THẾ NÀO LÀ TÔN TRỌNG THƯ TỪ, 
TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC? 
TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 
 LÀ HỎI MƯỢN KHI CẦN, CHỈ SỬ DỤNG KHI ĐƯỢC PHÉP, GIỮ GÌN, 
 BẢO QUẢN KHI SỬ DỤNG 
VÌ SAO PHẢI TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC? 
VÌ THƯ TỪ, TÀI SẢN THUỘC VỀ RIÊNG HỌ. XÂM PHẠM 
CHÚNG LÀ VIỆC LÀM VI PHẠM PHÁP LUẬT 
Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 Đạo đức 
Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1) 
MỞ SGK TRANG 42 
Tranh 2 
Tranh 3 
Tranh 4 
Tranh 5 
Tranh 6 
Tranh 7 
2 
3 
4 
7 
BÀI TẬP 1:Quan s¸t tranh- Làm việc cá nhân 
Tranh 1 
 1-Trong tranh em thÊy n­íc ®­îc dïng ®Ó lµm g×? 
 2-Nªu t¸c dông cña n­íc qua tõng bøc tranh ? 
5 phút 
 Gióp con ng­êi ®­ îc s¹ch sÏ vµ khoÎ m¹nh. 
Tranh 1 
D ùng để 
 tắm rửa 
Nuôi sống cây và điều hoà không khí 
Tranh 2 
D ùng để 
 chăm sóc 
cây 
Giúp cây sinh trưởng, phát triển 
Tranh 3 
D ùng để 
 chăm sóc 
cây 
Tranh 4 
L àm quay 
 guồng nước, 
đưa nước 
lên ruộng 
 cao 
Phục vụ trong sinh hoạt 
 và nông nghiệp 
Tranh 5 
Nhờ 
sức nước 
để 
giã gạo 
Phục vụ trong sản xuất 
Tranh 6 
Nước dùng 
để ăn, uống 
Nuôi sống con người, 
 giúp con người khoẻ mạnh 
Tranh 7 
Nước dùng 
trong xây 
dựng 
Phục vụ nhu cầu thiết yếu 
 của con người 
KÕt luËn chung  
 Nước được dùng để chăm sóc cây trồng 
 và sản xuất nông nghiệp. 
Nước được dùng trong sản xuất, sinh hoạt và xây dựng. 
Nếu không có nước, chúng ta 
 có sống được không? 
Nước là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, nó đảm bảo cho con người có cuộc sống phát triển tốt. Không có nước sẽ không duy trì được sự sống. 
Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 Đạo đức 
Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1) 
BÀI TẬP 2 
Thứ Năm , ngày 29 tháng 03 năm 2012 
Đạo đức 
Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ( Tiết 1) 
GiÕng n­íc ¨n 
1 
Việc nào đúng? Việc nào sai? Vì sao? 
2 
3 
4 
5 
Thứ Năm , ngày 29 tháng 03 năm 2012 
Đạo đức 
Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ( Tiết 1) 
GiÕng n­íc ¨n 
1 
T¾m röa cho tr©u bß ngay c¹nh giÕng nuíc ¨n sÏ lµm bÈn n­íc giÕng , ¶ nh h­ëng ® Õn søc khoÎ con ng­êi . 
SAI 
Tắm rửa cho trâu bò ngay cạnh giếng nước ăn 
2 
SAI 
 Vøt r¸c bõa b·i lµ viÖc lµm g©y « nhiÔm nguån n­íc . 
Đổ rác ở bờ ao, bờ hồ. 
ĐÚNG 
v× ®· gi÷ s¹ch ®ång ruéng vµ n­íc kh«ng bÞ « nhiÔm. 
Vứt vỏ đựng thuốc bảo vệ thực vật vào thùng rác riêng 
Để vòi nước chảy tràn mà không khoá lại 
SAI 
§Ó n­íc ch¶y trµn lµ viÖc lµm sai 
 v× ®· l·ng phÝ n­íc s¹ch. 
SAI 
 Cho tay vµo thïng n­íc uèng lµm n­íc mÊt vÖ sinh 
Cho tay vào thùng nước uống 
N­íc lµ tµi nguyªn quý gi á, là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống. 
 V× vËy , chóng ta cÇn ph¶i sö dông hîp lý,tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ ®Ó nguån n­íc kh«ng bÞ « nhiÔm . 
§¹O § øC 
Bµi 13 : TiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån n­íc (TiÕt1) 
GHI NHỚ 
BÀI TẬP 3: NhËn xÐt t×nh h×nh n­íc n¬i em ë hiÖn nay b»ng c¸ch ®¸ nh dÊu + vµo « phï hîp : 
a.VÒ l­îng n­íc sinh ho¹t: 
 ThiÕu Thõa §ñ dïng 
b.VÒ chÊt l­îng n­íc : 
 S¹ch ¤ nhiÔm 
c.VÒ c¸ch sö dông n­íc : 
 TiÕt kiÖm 	 L·ng phÝ 
 Gi ÷ g×n s¹ch sÏ Lµm « nhiÔm n­íc 
Ở gia đình em, mọi người đã sử dụng 
và bảo vệ nguồn nước như thế nào? 
TRÒ CHƠI 
AI GiỎI HƠN 
SAI 
1 
2 
SAI 
3 
ĐÚNG 
Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 Đạo đức 
Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1) 
CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 
-Học thuộc phần ghi nhớ. 
-Chuẩn bị trước: “Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ 
 nguồn nước (tiết 2)” 
BÀI HỌC KẾT THÚC 
Chúc các em học giỏi! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_3_bai_13_tiet_kiem_va_bao_ve_nguon_nuo.ppt