Bài giảng Địa lí 10 - Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

* Ở BCB:

- Mùa xuân: Từ Xuân phân (21-3) -> Hạ chí (22-6)

- Mùa hạ: Từ Hạ chí (22-6) đến Thu phân (23-9)

- Mùa thu: Từ Thu phân (23-9) đến Đông chí (22-12)

- Mùa đông: Từ Đông chí (22-12) đến Xuân phân (21-3)

 

* Ở BCN thì ngược lại.

 

pptx27 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 9699 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 10 - Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 9/22/2014 ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second Level Third Level Fourth Level Fifth Level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 22/09/2014 ‹#› - HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT BÀI 6 I. Chuyeån ñoäng bieåu kieán haøng naêm cuûa MT Haøng ngaøy ta thöôøng nhìn thaáy MT moïc ôû höôùng Ñoâng vaøo buoåi saùng vaø laën ôû höôùng Taây vaøo buoåi chieàu. Đông Tây Trong thöïc teá thì MT ñöùng yeân vaø TÑ chuyeån ñoäng xung quanh MT Gioáng nhö ta ngoài treân xe, xe chaïy chuùng ta nhìn ra cửa xe thaáy haøng caây beân ñöôøng ñang di chuyeån. Nhöng thöïc ra thì ta ñang di chuyeån cuøng xe. Nhö vaäy chuyeån ñoäng cuûa haøng caây laø khoâng coù thaät. Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời là gì? Là chuyển động nhìn thấy nhưng không có thực của Mặt Trời giữa hai chí tuyến. 23-9 22-12 23 027’N 230 27’B 00 I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII Ñöôøng bieåu dieãn chuyeån ñoäng bieåu kieán cuûa Maët Trôøi trong naêm 21-3 22-6 Khu vực nào trên Trái Đất có Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần, nơi nào một lần, nơi nào không có Mặt Trời lên thiên đỉnh ? - Khu vực nội chí tuyến có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong một năm. - Tại hai chí tuyến B và N chỉ có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh. - Từ chí tuyến trở về hai cực không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh. * Nguyªn nh©n: - Trong khi chuyÓn ®éng xung quanh MÆt Trêi, trôc cña T§ lu«n nghiªng víi mÆt ph¼ng quÜ ®¹o mét gãc 66033’ vµ kh«ng ®æi ph­ương. - Do T§ chuyÓn ®éng xung quanh MÆt Trêi, ®ång thêi tù quay quanh trôc. Vì sao lại có hiện tượng nay? Các em hãy xem đoạn phim sau: Việt nam chúng ta cũng là nước nằm gọn trong nội chí tuyến bắc, vậy theo em có bao nhiêu ngày mặt trời lên thiên đỉnh ? - Có 2 ngày mặt trời lên thiên đỉnh Hà Nội là 26/5 và 18/7 Hồ Chí Minh là 18/4 và 25/8- II. Các mùa trong năm II. Các mùa trong năm * Nguyên nhân sinh ra mùa: -Do trục TĐ nghiêng trong không gian -Trục TĐ không đổi phương khi chuyển động quanh Mặt Trời. * Mùa là khoảng thời gian trong năm có các đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu. Đông chí 22-12 Thu phân 23-9 Xuân phân 21-3 Hạ chí 22-6 Mùa Hạ Mùa Thu Mùa Xuân Mùa Đông 1. Mùa ở hai bán cầu trái ngược nhau về thời gian * Ở BCB: - Mùa xuân: Từ Xuân phân (21-3) -> Hạ chí (22-6) - Mùa hạ: Từ Hạ chí (22-6) đến Thu phân (23-9) - Mùa thu: Từ Thu phân (23-9) đến Đông chí (22-12) - Mùa đông: Từ Đông chí (22-12) đến Xuân phân (21-3) * Ở BCN thì ngược lại. Mïa xu©n Mïa h¹ Mïa thu Mïa ®«ng Đông chí 22-12 Thu phân 23-9 Xuân phân 21-3 Hạ chí 22-6 Mùa Hạ Mùa Thu Mùa Xuân Mùa Đông Nước ta có bao nhiêu mùa ? - Có 2 mùa. 1 mùa mưa và 1 mùa khô a) Cách chia hai mùa nóng và lạnh- Sau 31-3 đến 23-9 BBC có mùa nóng, (NBC có mùa lạnh) -Sau 23-9 đến trước 21-3 năm sau BBC có mùa lạnh, (NBC có mùa nóng) 2. Cách chia mùa b) Cách chia 4 mùa theo âm dương lịch (BBC) - Từ 21/3 đến 22/6 mùa Xuân - Từ 22/6 đến 23/9 mùa Hạ - Từ 23/9 đên 22/12 mùa Thu - Từ 22/12 đến 21/3 năm sau là mùa Xuân III. Ngày đêm dài ngắn theo mùa NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ Ngày đêm dài ngắn theo mùa ?  Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy xác định nguyên nhân dân đến hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa? III. Ngày đêm dài ngắn theo mùa NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ Ngày đêm dài ngắn theo mùa Trục Trái đất nghiêng và không đổi phương khi quay quanh Mặt Trời III. Ngày đêm dài ngắn theo mùa Độ dài ngày , đêm ở các khu vực trên Trái Đất Không có đêm Không có ngày ngày>đêm ngàyđêm ngàyđêm ngày=đêm Không có ngày Không có đêm ngàyđêm ngày=đêm 21/3-22/6 Cực Nam Cực Bắc CT Nam CT Bắc Xích đạo 22/6 – 23/9 149,6 trieäu km TRƯỜNG THP LÝ THÁI TỔ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 10 

File đính kèm:

  • pptxbai 6 He qua chuyen dong xung quanh Mat Troi cua Trai Dat.pptx
Bài giảng liên quan