Bài giảng Hình học 6 - Tiết số 12: Trung điểm của đoạn thẳng

- Cách 2: Gấp giấy.

Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy. Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A.

Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác định.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Tiết số 12: Trung điểm của đoạn thẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
NhiÖt liÖt chµo mõngc¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häc h«m nayKiÓm tra bµi còBµi tËp: Cho M lµ ®iÓm n»m gi÷a A vµ B. BiÕt AM = 4cm; AB=8cm.TÝnh MB=?So s¸nh MA vµ MB.§¸p ¸n: V× M lµ ®iÓm n»m gi÷a A vµ BNªn AM + MB = AB MB = AB – AM MB = 8cm – 4cm MB = 4cm.b) Cã MA = 4cm vµ MB = 4cm  MA = MB. . A . B . M 8 cm4 cmc) NhËn xÐt g× vÒ ®iÓm M ®èi víi ®iÓm A vµ Bc) NhËn xÐt: + M n»m gi÷a A vµ B. + M c¸ch ®Òu A vµ BBµi tËp: Trong c¸c h×nh sau, h×nh nµo cãI lµ trung ®iÓm cña MN?Chó ý: Mét ®o¹n th¼ng cã v« sè ®iÓm n»mgi÷a 2 mót cña nã nh­ng chØ cã 1 trung ®iÓm (®iÓm chÝnh gi÷a).mnih1mnih2mnih3TiÕt 12:trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng §N: Trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng AB lµ ®iÓm n»m gi÷a A,B vµ c¸ch ®Òu A,B ( AM = MB)AB 2) C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng* VÝ dô : §o¹n th¼ng AB cã ®é dµi b»ng 5 cm. H·y vÏ trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng Êy. Ta cã M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB AB 2Gi¶i:MMA = MB vµ MA + MB = AB Do ®ã MA = MB = = 5: 2 = 2,5 (cm)C¸ch 1: VÏ ®o¹n th¼ng trªn tiaTrªn tia AB vÏ ®iÓm M sao cho AM = 2,5cm. C¸ch 2: GÊp giÊy.VÏ ®o¹n th¼ng AB trªn giÊy. GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A. NÕp gÊp c¾t ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm M cÇn x¸c ®Þnh.C¸ch 2: GÊp giÊyNÕu dïng mét sîi d©y ®Ó “chia” mét thanh gç th¼ng thµnh 2 phÇn dµi b»ng nhau th× lµm thÕ nµo??§iÓm I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB khi:Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án .adbcRất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên Hoan hô ! Bạn đã chọn c là đáp án đúngHoan hô ! Bạn đã chọn d là đáp án đúng Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên.IA = IBAI + IB = ABAI + IB = AB vµ IA = IBIA = IB = Bµi 63 (SGK-Tr126): Khi nµo ta kÕt luËn ®­îc ®iÓm I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB? Em h·y chän nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u tr¶ lêi sau: AB 2Hoan hô ! bạn đã chọn đúng đáp án .Bµi 60 SGK trang 125Trªn tia Ox, vÏ hai ®iÓm A, B sao cho OA=2cm, OB=4cm.a) §iÓm A cã n»m gi÷a 2 ®iÓm O vµ B kh«ng?b) So s¸nh OA vµ AB.c) §iÓm A cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB kh«ng? V× sao?Bµi 60 SGK trang 125Gi¶i:OABx4 cm2 cma) §iÓm A n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B. V× OA < OB (2cm < 4cm). b) §iÓm A n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B  OA + AB = OB hay 2 + AB = 4  AB = 4 - 2 = 2 (cm) Vậy OA = AB.c) §iÓm A lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB. V× ®iÓm A n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B (c©u a) vµ OA = AB (c©u b). Bµi 62 (SGK-Tr126):	Gäi O lµ giao ®iÓm cña 2 ®­êng th¼ng xx’, yy’. Trªn xx’ vÏ ®o¹n th¼ng CD dµi 3cm, trªn yy’ vÏ ®o¹n th¼ng EF dµi 5cm sao cho O lµ trung ®iÓm cña mçi ®o¹n th¼ng Êy. Gi¶i:xx’yy’ODCEFKiÕn thøc c¬ b¶n:  * §iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB MA = MB = * §iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ABAM + MB = ABAM = MB12ABAMB *H­íng dÉn vÒ nhµ:Häc bµiLµm bµi tËp 61, 64 (SGK tr 126) Bµi tËp 61, 62 (SBT tr 104, 105)¤n tËp toµn bé ch­¬ng I, tr¶ lêi c¸c c©u hái, bµi tËp trong trang 126, 127 SGK ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt 13 «n tËp ch­¬ng vµ tiÕt 14 kiÓm tra ch­¬ng I.C¸m ¬n quý thÇy c« Chóc c¸c em HS häc tËp tèt! 

File đính kèm:

  • pptbai_10.ppt