Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 49, Bài 38: Axetilen

Trong phân tử axetilen có một liên kết ba, trong liên kết ba có hai liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1924 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 49, Bài 38: Axetilen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ C©u 1: ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ nªu cÊu t¹o ph©n tö cña Etilen ? C©u 2: ViÕt PTPø x¶y ra khi ®èt Etilen vµ dÉn Etilen qua dung dÞch Br«m ? TiÕt 49 - Bµi 38 BAØI 38: AXETILEN CTPT: C2H2 PTK: 26 TÍNH CHẤT VẬT LÍ. CẤU TẠO PHÂN TỬ TÍNH CHẤT HÓA HỌC ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ TÍNH CHẤT VẬT LÍ Haõy quan saùt oáng nghieäm chöùa khí axetilen vaø hình 4.9. C2H2 Traïng thaùi Maøu saéc Tính tan trong nöôùc Naëng hay nheï hôn khoâng khí? Mùi vị Do DC2H2/ kk = neân nheï hôn khoâng khí 26 29 Khí Khoâng maøu Ít tan trong nöôùc Maøu saéc Maøu saéc Tính tan trong nöôùc Naëng hay nheï hôn khoâng khí? Không mùi Mùi vị TÍNH CHẤT VẬT LÍ Axetilen lµ chất khí, không màu, không mùi. Nhẹ hơn không khí (d =26/29). Ýt tan trong n­íc. CẤU TẠO PHÂN TỬ CẤU TẠO PHÂN TỬ Quan s¸t m« hình ph©n tö Axetilen h·y m« t¶ cÊu t¹o ph©n tö cña nã? Dạng rỗng Dạng đặc CẤU TẠO PHÂN TỬ Axetilen có CTCT: Viết gọn: Em cã nhËn xÐt gì vÒ liªn kÕt giữa hai nguyªn tö cacbon ? Nhận xét: Trong phân tử axetilen có một liên kết ba, trong liên kết ba có hai liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học. H·y dù ®o¸n xem axetilen cã những tÝnh chÊt ho¸ häc nµo? TÍNH CHẤT HÓA HỌC Axetilen có cháy không? Cho biết thành phần phân tử và phân loại các chất sau: CH4; C2H4; C2H2? CH4 và C2H4 có cháy không?sản phẩm là gì? Vậy C2H2 có cháy không?sản phẩm là gì? Thí nghiệm: Đốt cháy khí axetilen. Axetilen có cháy không? TÍNH CHẤT HÓA HỌC Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt. 2C2H2+ 5O2 4CO2 2H2O + PTHH: Thảo luận nhóm Đốt cháy 0,1 mol C2H2 trong khí oxi Viết PTHH b. Tính khối lượng CO2 thu được. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 2. Axetilen có lµm mÊt mµu dung dÞch Brom kh«ng? ? Etilen laøm maát maøu dung dòch brom, vì sao? Vì trong lieân keát ñoâi coù moät lieân keát keùm beàn, deã tham gia phaûn öùng coäng. Coøn axetilen CH CH, coù laøm maát maøu dung dòch brom khoâng? dd brom TÍNH CHẤT HÓA HỌC 2. Axetilen có lµm mÊt mµu dung dÞch Brom kh«ng? Axetilen lµm mÊt mµu dung dÞch brom => Nhận biết axetilen CH CH + Br Br Br CH CH Br - Vieát goïn: C2H2 + Br2 C2H2Br2 - Saûn phaåm môùi sinh ra coù lieân keát ñoâi trong phaân töû neân coù theå coäng theâm moät phaân töû brom nöõa. Br CH CH Br + Br Br Br2CH CHBr2 - Vieát goïn: C2H2Br2 + Br2 C2H2Br4 Khi làm bài ta viết Pt sau - Vieát goïn: C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 ỨNG DỤNG C2H2 Nhöïa PVC Nhieân lieäu Cao su Axit Axetic Trong ñieàu kieän thích hôïp axetilen cuõng coù phaûn öùng coäng vôùi hiñro vaø moät soá chaát khaùc Hàn cắt kim loại Nhựa PVC Cao su Đ/c axit axetic Ñieàu cheá vaø thu khí axetilen trong phoøng thí nghieäm V. ĐiÒu chÕ C¸ch 1: Cho canxicacbua t¸c dông víi n­íc CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + C2H2 C¸ch 2: NhiÖt ph©n mªtan ë nhiÖt ®é cao V. ĐiÒu chÕ 1. ĐiÒn tõ thÝch hîp “cã” hoÆc “kh«ng” vµo c¸c cét sau. Cã liªn kÕt ®«i Cã liªn kÕt ba T¸c dông víi oxi Lµm mÊt mµu dung dÞch brom Metan Etilen Axetilen BÀI TẬP CỦNG CỐ Cã liªn kÕt ®«i Cã liªn kÕt ba T¸c dông víi oxi Lµm mÊt mµu dung dÞch brom Metan Etilen Axetilen BÀI TẬP CỦNG CỐ иp ¸n: kh«ng cã kh«ng cã kh«ng kh«ng cã cã cã kh«ng cã cã Bµi tËp 2: Cã 3 lä mÊt nh·n ®ùng 3 khÝ kh«ng mµu sau: CH4, C2H2, CO2. B»ng c¸c ph¶n øng ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c khÝ ®ã. Tr¶ lêi DÉn lÇn l­ît c¸c khÝ vµo dd n­íc v«i trong (Ca(OH)2): + KhÝ nµo lµm vÈn ®ôc n­íc v«i trong, khÝ ®ã lµ CO2: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O + KhÝ kh«ng lµm ®ôc n­íc v«i trong, khÝ ®ã lµ CH4 vµ C2H2. DÉn lÇn l­ît c¸c khÝ cßn l¹i vµo dung dÞch brom lo·ng + MÉu khÝ nµo lµm mÊt mµu dd brom khÝ ®ã lµ C2H2: HC  CH + 2Br2  CHBr2 – CHBr2 + MÉu khÝ nµo kh«ng lµm mÊt mµu dd brom khÝ ®ã lµ CH4. BÀI TẬP 3/122 (SGK). Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên? 1 mol 1 mol 1 mol 2mol H­íng dÉn vÒ nhµ Lµm bµi tËp 1,2,3,4 trong SGK( Tr- 122) - Häc bµi, ®äc tr­íc bµi míi H­íng dÉn: CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT. HiÖn nay, viÖc tæng hîp c¸c hîp chÊt cã ho¹t tÝnh sinh häc tõ Axetilen cã những b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ to lín. TD: Ng­êi ta ®· tæng hîp ®­îc Pheromon. ®ã lµ c¸c hîp chÊt hãa häc do sinh vËt tiÕt ra ®Ó th«ng tin cho nhau. Pheromon cã tÝnh chất hấp dẫn, l«i cuèn ®ång lo¹i kh¸c giíi là pheromon giíi hay là chÊt dÉn dô giíi. Sö dông chÊt dô giíi ng­êi ta cã thÓ tËp trung c«n trïng (ch¼ng h¹n b­ím ®ùc) đến địa điểm đặt thuèc để tiªu diÖt chóng mà kh«ng cần phải phun thuốc tràn lan trªn ®ång ruéng. Xin c¸m ¬n thÇy c« vµ c¸c em Chóc thÇy c« m¹nh khoÎ Chóc c¸c em häc tèt 

File đính kèm:

  • pptaxetilen.ppt