Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Bài 34: Khải niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta, trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm ( gạo ,thịt, cá, rau, quả,. ) trong các loại đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta .

 

pptx23 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Bài 34: Khải niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU 
BÀI 34: KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
 1/ Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 
 1/ Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
 1/ Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 
✍ 
- Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta, trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm ( gạo ,thịt, cá, rau, quả,... ) trong các loại đồ dùng và ngay trong cơ thể chúng ta . 
 2/ Hợp chất hữu cơ là gì? 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
 1/ Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 
 Nhận xét hiện tượng thí nghiệm và giải thích? 
Thí nghiệm: 
Nước vôi trong 
TRẢ LỜI 
Hiện tượng: Nước vôi trong vẩn đục 
Nhận xét: Khi bông cháy tạo ra khí CO 2 
Chú ý: Tương tự khi đốt các hợp chất hữu cơ khác như cồn, nến, đều thấy tạo ra CO 2 
Kết luận: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon 
 2/ Hợp chất hữu cơ là gì? 
 2/ Hợp chất hữu cơ là gì? 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
 1/ Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 
✍ 
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO 2 , H 2 CO 3 , muối cacbonat kim loại ..) 
 3/ Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? 
 2/ Hợp chất hữu cơ là gì? 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
 1/ Hợp chất hữu cơ có ở đâu? 
Hãy phân loại các hợp chất sau: CH 4 , C 2 H 6 O, CH 3 Cl, C 2 H 2 , C 2 H 4 , C 6 H 6 , CH 3 COOH. Dựa vào đâu em phân loại như vậy? 
 3/ Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
 3/ Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
- Hidrocacbon: phân tử chỉ có 2 nguyên tố là H và O 
VD: CH 4 , C 2 H 4 , C 6 H 6  
- Dẫn xuất của hidrocacbon: ngoài cacbon và hidro ra còn có các nguyên tố khác như oxi, clo, nitơ,... 
VD: C 2 H 6 O, CH 3 Cl 
✍ Được chia thành 2 loại: 
Bài tập ví dụ: 
Cho các hợp chất sau: NaHCO 3 , C 2 H 2 , C 6 H 12 O 6 , C 6 H 6 , C 3 H 7 Cl, MgCO 3 , C 2 H 4 O 2 , CO, CaCO 3 
a) Trong các hợp chất trên, hợp chất nào là hợp chất vô cơ, hợp chất nào là hợp chất hữu cơ. 
b) Phân loại các hợp chất hữu cơ. 
 3/ Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào? 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
ĐÁP ÁN 
Hidrocacbon 
Dẫn xuất của hidrocacbon 
Chất vô cơ 
C 6 H 6 , C 2 H 2 , 
C 4 H 10, CH 4 
C 6 H 12 O 6, C 3 H 7 Cl, 
C 2 H 4 O 2, C 2 H 5 O 2 N, 
CH 3 Br 
NaHCO 3 
MgCO 3 
CO 
CaCO 3 
 I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ: 
II. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ 
II. KHÁI NIỆM VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ 
✍ 
- Hóa học hữu cơ là ngành nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng 
Câu 1: 
Dãy chất nào dưới đây gồm toàn hợp chất hữu cơ? 
A. 
C 2 H 4 , C 12 H 22 O 11 , CaCO 3 , C 3 H 8 
B. 
C. 
D. 
C 6 H 12 O 6 , C 2 H 4 , C 4 H 10 , C 2 H 5 Br 
C 3 H 8 , NaHCO 3 , C 2 H 5 Cl, C 2 H 2 
C 3 H 6 , C 2 H 5 ONa, CH 4 , H 2 CO 3 
CỦNG CỐ 
Câu 2: 
Cho biết các hợp chất sau thuộc loại nào: C 3 H 7 Cl, C 2 H 6 O, C 6 H 5 Br, C 2 H 3 O 2 Na 
A . 
B . 
C . 
Hiđrocacbon 
Dẫn xuất của hiđrocacbon 
Hợp chất vô cơ 
Câu 3: 
Dãy chất nào dưới đây thuộc loại hiđrocacbon: 
A. 
CH 4 O, C 4 H 8 , C 2 H 4 O 2 , C 2 H 2 
B. 
C. 
D. 
C 3 H 6 , C 4 H 10 , CaC 2 , C 2 H 4 
C 5 H 12 , C 2 H 2 , C 3 H 8 , C 6 H 6 
C 4 H 8 , C 2 H 6 , CH 3 Br, CH 4 
Câu 4: 
Thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong C 2 H 4 O 2 : 
A. 
30% 
B. 
C. 
D. 
50% 
60% 
40% 
Câu 5: 
Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về: 
A. 
các hợp chất hữu cơ 
B. 
C. 
D. 
Các hợp chất có trong tự nhiên 
Các hợp chất của cacbon 
Các chất trong cơ thể sống 
A. 
C ác hợp chất hữu cơ 
DẶN DÒ 
Học bài 
Làm bài tập 5 trang 108 SGK 
Xem bài mới: Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_9_bai_34_khai_niem_hop_chat_huu_co_va.pptx