Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Tuần 21 - Bài: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu ? - Nguyễn Thị Tươi

Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

Đất nóng lòng chờ đợi

Xuống đi nào, mưa ơi !

Mưa ! Mưa xuống thật rồi!

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

Làm bé bừng tỉnh giấc.

Chớp bỗng lòe chói mắt

Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

Xem lúa vừa trổ bông.

 ĐỖ XUÂN THANH

 

ppt29 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 867 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Tuần 21 - Bài: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu ? - Nguyễn Thị Tươi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NÔNG NGHIỆP 
 Luyện từ và câu – Lớp 3 
NHÂN HÓA. ÔN TẬP 
CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU? 
GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị T ư ơi 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
NHÂN HÓA. ÔN TẬP 
CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU? 
Bài 1: Đọc bài thơ sau: 
Ông trời bật lửa 
Chị mây vừa kéo đến 
Trăng sao trốn cả rồi 
Đất nóng lòng chờ đợi 
Xuống đi nào, mưa ơi ! 
Mưa ! Mưa xuống thật rồi! 
Đất hả hê uống nước 
Ông sấm vỗ tay cười 
Làm bé bừng tỉnh giấc. 
Chớp bỗng lòe chói mắt 
Soi sáng khắp ruộng vườn 
Ơ! Ông trời bật lửa 
Xem lúa vừa trổ bông. 
 ĐỖ XUÂN THANH 
Gợi ý: 
a) Các sự vật được gọi bằng gì? 
b) Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào? 
c) Trong câu “Xuống đi nào, mưa ơi!”, tác giả nói với mưa thân mật như thế nào ? 
Bài 2: Trong bài thơ trên những sự vật nào được nhân hóa? Chúng được nhân hóa bằng những cách nào? 
Tªn sù vËt ®­ ư îc nh©n ho¸ 
C¸ch nh©n ho¸ 
a) C¸c sù vËt ® ư îc gäi b»ng 
b) C¸c sù vËt ® ư ­îc t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ 
c) Tác giả nói với mư­a thân mật như thế n à o? 
Ông trời bật lửa 
Chị mây vừa kéo đến 
Trăng sao trốn cả rồi 
Đất nóng lòng chờ đợi 
Xuống đi nào, mưa ơi! 
Mưa! Mưa xuống thật rồi! 
Đất hả hê uống nước 
Ông sấm vỗ tay cười 
Làm bé bừng tỉnh giấc. 
Chớp bỗng lòe chói mắt 
Soi sáng khắp ruộng vườn 
Ơ! Ông trời bật lửa 
Xem lúa vừa trổ bông. 
 Đỗ Xuân Thanh 
- Gạch một gạch dưới những sự vật được nhân hóa trong bài thơ. 
Tªn sù vËt ®­ ư îc nh©n ho¸ 
C¸ch nh©n ho¸ 
a) C¸c sù vËt ® ư îc gäi b»ng 
b) C¸c sù vËt ® ư ­îc t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ 
c) Tác giả nói với mư­a thân mật như thế n à o? 
Trời 
Mây 
Trăng sao 
Đất 
Mưa 
Sấm 
Ông trời bật lửa 
Chị mây vừa kéo đến 
Trăng sao trốn cả rồi 
Đất nóng lòng chờ đợi 
Xuống đi nào, mưa ơi! 
Mưa! Mưa xuống thật rồi! 
Đất hả hê uống nước 
Ông sấm vỗ tay cười 
Làm bé bừng tỉnh giấc. 
Chớp bỗng lòe chói mắt 
Soi sáng khắp ruộng vườn 
Ơ! Ông trời bật lửa 
Xem lúa vừa trổ bông. 
 Đỗ Xuân Thanh 
- Khoanh tròn vào những từ ngữ tác giả dùng để gọi trời, mây, sấm. 
Tªn sù vËt ®­ ư îc nh©n ho¸ 
C¸ch nh©n ho¸ 
a) C¸c sù vËt ® ư îc gäi b»ng 
b) C¸c sù vËt ® ư ­îc t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ 
c) Tác giả nói với mư­a thân mật như thế n à o? 
Trời 
Mây 
Trăng sao 
Đất 
Mưa 
Sấm 
ông 
chị 
ông 
Gọi sự vật bằng những từ ngữ dùng để gọi người. 
Các cách nhân hóa 
Ông trời bật lửa 
Chị mây vừa kéo đến 
Trăng sao trốn cả rồi 
Đất nóng lòng chờ đợi 
Xuống đi nào, mưa ơi! 
Mưa! Mưa xuống thật rồi! 
Đất hả hê uống nước 
Ông sấm vỗ tay cười 
Làm bé bừng tỉnh giấc. 
Chớp bỗng lòe chói mắt 
Soi sáng khắp ruộng vườn 
Ơ! Ông trời bật lửa 
Xem lúa vừa trổ bông. 
 Đỗ Xuân Thanh 
- Gạch hai gạch dưới những từ ngữ tả hoạt động của trời, mây, trăng sao, mưa, sấm. 
Tªn sù vËt ®­ ư îc nh©n ho¸ 
C¸ch nh©n ho¸ 
a) C¸c sù vËt ® ư îc gäi b»ng 
b) C¸c sù vËt ® ư ­îc t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ 
c) Tác giả nói với mư­a thân mật như thế n à o? 
Trời 
Mây 
Trăng sao 
Đất 
Mưa 
Sấm 
ông 
chị 
ông 
bật lửa 
kéo đến 
trốn 
xuống 
vỗ tay cười 
Ông trời bật lửa 
Chị mây vừa kéo đến 
Trăng sao trốn cả rồi 
Đất nóng lòng chờ đợi 
Xuống đi nào, mưa ơi! 
Mưa! Mưa xuống thật rồi! 
Đất hả hê uống nước 
Ông sấm vỗ tay cười 
Làm bé bừng tỉnh giấc. 
Chớp bỗng lòe chói mắt 
Soi sáng khắp ruộng vườn 
Ơ! Ông trời bật lửa 
Xem lúa vừa trổ bông. 
 Đỗ Xuân Thanh 
- Tìm những từ ngữ tả trạng thái của đất. 
Tªn sù vËt ®­ ư îc nh©n ho¸ 
C¸ch nh©n ho¸ 
a) C¸c sù vËt ® ư îc gäi b»ng 
b) C¸c sù vËt ® ư ­îc t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ 
c) Tác giả nói với mư­a thân mật như thế n à o? 
Trời 
Mây 
Trăng sao 
Đất 
Mưa 
Sấm 
ông 
chị 
ông 
bật lửa 
kéo đến 
trốn 
xuống 
vỗ tay cười 
nóng lòng chờ đợi, hả hê uống nước 
Tả sự vật bằng những từ ngữ dùng để tả người. 
Gọi sự vật bằng những từ ngữ dùng để gọi người. 
Các cách nhân hóa 
Ông trời bật lửa 
Chị mây vừa kéo đến 
Trăng sao trốn cả rồi 
Đất nóng lòng chờ đợi 
Xuống đi nào, mưa ơi! 
Mưa! Mưa xuống thật rồi! 
Đất hả hê uống nước 
Ông sấm vỗ tay cười 
Làm bé bừng tỉnh giấc. 
Chớp bỗng lòe chói mắt 
Soi sáng khắp ruộng vườn 
Ơ! Ông trời bật lửa 
Xem lúa vừa trổ bông. 
 Đỗ Xuân Thanh 
- Trong câu “Xuống đi nào, mưa ơi!”, tác giả nói với mưa thân mật như thế nào? 
Tªn sù vËt ®­ ư îc nh©n ho¸ 
C¸ch nh©n ho¸ 
a) C¸c sù vËt ® ư îc gäi b»ng 
b) C¸c sù vËt ® ư ­îc t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ 
c) Tác giả nói với mư­a thân mật như thế n à o? 
Trời 
Mây 
Trăng sao 
Đất 
Mưa 
Sấm 
ông 
chị 
ông 
bật lửa 
kéo đến 
trốn 
xuống 
vỗ tay cười 
nóng lòng chờ đợi, hả hê uống nước 
thân mật như với một người bạn: Xuống đi n à o, mưa ơi! 
Nói với sự vật thân mật như nói với người. 
Tả sự vật bằng những từ ngữ dùng để tả người. 
Gọi sự vật bằng những từ ngữ dùng để gọi người. 
Các cách nhân hóa 
a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. 
B à i 3: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?” 
b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ. 
c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông. 
a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. 
B à i 3: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?” 
b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ. 
c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông. 
B à i 4: Đọc lại b à i tập đọc Ở lại với chiến khu v à trả lời câu hỏi: 
a. C©u chuyÖn kÓ trong bµi diÔn ra khi nµo vµ ë ®©u ? 
b. Trªn chiÕn khu, c¸c chiÕn sÜ liªn l¹c nhá tuæi sèng ë ®©u? 
c. Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đ o à n tr ưởng khuyên họ về đâu ? 
a. C©u chuyÖn kÓ trong bµi diÔn ra khi nµo vµ ë ®©u ? 
Trả lời: C©u chuyÖn kÓ trong bµi diÔn ra vµo thêi k× kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p , ë chiÕn khu . ( Chiến khu Bình Trị Thiên) 
b. Trªn chiÕn khu, c¸c chiÕn sÜ liªn l¹c nhá tuæi sèng ë ®©u? 
Trả lời: Trªn chiÕn khu, c¸c chiÕn sÜ liªn l¹c nhá tuæi sèng ë trong l¸n. 
c. Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đ o à n tr ưởng khuyên họ về đâu ? 
Trả lời: Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đ o à n tr ưởng khuyên họ trở về sống với gia đình . 
B à i 4: Đọc lại b à i tập đọc Ở lại với chiến khu v à trả lời câu hỏi: 
Khu vực Bình Trị Thiên 
ChiÕn khu B×nh TrÞ Thiªn khãi löa 
a. C©u chuyÖn kÓ trong bµi diÔn ra khi nµo vµ ë ®©u ? 
Trả lời: C©u chuyÖn kÓ trong bµi diÔn ra vµo thêi k× kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p , ë chiÕn khu . ( Chiến khu Bình Trị Thiên) 
b. Trªn chiÕn khu, c¸c chiÕn sÜ liªn l¹c nhá tuæi sèng ë ®©u? 
Trả lời: Trªn chiÕn khu, c¸c chiÕn sÜ liªn l¹c nhá tuæi sèng ë trong l¸n. 
c. Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đ o à n tr ưởng khuyên họ về đâu ? 
Trả lời: Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đ o à n tr ưởng khuyên họ trở về sống với gia đình . 
B à i 4: Đọc lại b à i tập đọc Ở lại với chiến khu v à trả lời câu hỏi: 
 TRÒ CHƠI: Ai nhanh, ai đúng ? 
Câu1: Tìm sự vật được nhân hóa trong câu sau: 
 Trăng nhìn qua cửa sổ xem chúng em học bài. 
Trăng 
Câu 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Ở đâu?” 
 trong câu sau: 
- Các bạn nữ đá cầu ở ngoài sân. 
Ở ngoài sân 
Câu 3: Trong 2 câu sau câu nào có sử dụng biện pháp nhân hóa? 
 a) Hạt mưa mải miết trốn tìm. 
 b) Mưa to ngập đường làng em. 
a 
Câu 4: Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” thường chỉ gì ? 
 a. chỉ thời gian 
 b. chỉ địa điểm, nơi chốn 
b 
Câu 5: Từ nào đã làm cho con vịt được nhân hóa trong câu sau: “ Chị vịt cùng đàn con đang bơi dưới ao.” 
A. Chị 
B. Đàn con 
C. đang bơi 
A 
Xin chân thành cảm ơn! 
Kính chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ, công tác tốt! 
Chúc các em chăm ngoan, học tốt! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_3_tuan_21_bai_nhan_hoa_on_tap.ppt
Bài giảng liên quan