Bài giảng môn Đạo đức Lớp 2 - Bài: Chăm chỉ học tập (Tiết 1)

Hãy trao đổi và nói cho nhau nghe

 ích lợi của việc chăm chỉ học tập?

Chăm chỉ học tập giúp cho việc học tập đạt kết quả tốt.

* Chăm chỉ học tập em sẽ được thầy cô, bạn bè yêu quý và cha mẹ vui lòng

*Chăm chỉ học tập biết được nhiều điều mới.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đạo đức Lớp 2 - Bài: Chăm chỉ học tập (Tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
nhiÖt liÖt chµo mõng thÇy c« gi¸o®Õn dù giê líp 2A1 - Em hiểu thế nào là chăm chỉ học tập ? - Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì ? - Em đã chăm chỉ học tập chưa? Kết quả đạt được ra sao?NÕu em lµ b¹n Hµ em sÏ lµm g× khi ®ã?H·y th¶o luËn vµ s¾m vai t×nh huèng trªn?Bµi tËp:Em h·y bµy tá ý kiÕn vµ th¸i ®é cña m×nh qua c¸c t×nh huèng. NÕu t¸n thµnh gi¬ thÎ ®á, kh«ng t¸n thµnh gi¬ thÎ xanh?Ch¨m chØ häc tËp lµ:a)Cè g¾ng tù hoµn thµnh bµi tËp ®­îc giao.b)TÝch cùc tham gia häc tËp cïng b¹n trong nhãm, trong tæc)ChØ dµnh tÊt c¶ thêi gian cho viÖc häc tËp mµ kh«ng lµm c¸c viÖc kh¸cd)Tù gi¸c häc bµi mµ kh«ng cÇn nh¾c nhë.®)Tù söa ch÷a sai sãt trong bµi lµm cña m×nh.C©u hái th¶o luËnH·y trao ®æi vµ nãi cho nhau nghe Ých lîi cña viÖc ch¨m chØ häc tËp?* Ch¨m chØ häc tËp gióp cho viÖc häc tËp ®¹t kÕt qu¶ tèt.* Ch¨m chØ häc tËp em sÏ ®­îc thÇy c«, b¹n bÌ yªu quý vµ cha mÑ vui lßng*Ch¨m chØ häc tËp biÕt ®­îc nhiÒu ®iÒu míi.KÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh kháe

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dao_duc_lop_2_bai_cham_chi_hoc_tap_tiet_1.ppt