Bài giảng môn Tập đọc Lớp 2 - Bài: Hai anh em

Việc 1. Luyện đọc câu:

 Mỗi bạn đọc một câu, nối tiếp nhau đến hết bài, chú ý sửa cho nhau những từ bạn đọc sai và tìm xem từ dễ lẫn khi đọc.

Việc 2: Luyện đọc đoạn:

 - Bước 1: Mỗi bạn đọc một đoạn, nối tiếp nhau đến hết bài

 - Bước 2: Tìm cách ngắt nghỉ câu dài.

 - Bước 3: Em cùng các bạn đọc phần chú giải và tìm xem từ nào khó hiểu.

 

pptx15 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 693 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tập đọc Lớp 2 - Bài: Hai anh em, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các con tham gia tiết học! 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Việc 1. Luyện đọc câu: 
 Mỗi bạn đọc một câu, nối tiếp nhau đến hết bài, chú ý sửa cho nhau những từ bạn đọc sai và tìm xem từ dễ lẫn khi đọc. 
Việc 2: Luyện đọc đoạn: 
 - B ư ớc 1: Mỗi bạn đọc một đoạn, nối tiếp nhau đến hết bài 
 - B ư ớc 2: Tìm cách ngắt nghỉ câu dài. 
 - B ư ớc 3: Em cùng các bạn đọc phần chú giải và tìm xem từ nào khó hiểu. 
Đ ªm h«m Êy, ngư­êi em nghÜ: “Anh m×nh cßn ph¶i nu«i vî con. NÕu phÇn lóa cña m×nh còng b»ng phÇn lóa cña anh th× thËt kh«ng c«ng b»ng.’’ NghÜ vËy, ngư­êi em ra ®ång lÊy lóa cña m×nh bá thªm vµo phÇn cña anh. 
Đ ªm h«m Êy, ngư­êi em nghÜ: “Anh m×nh cßn ph¶i nu«i vî con. NÕu phÇn lóa cña m×nh còng b»ng phÇn lóa cña anh th× thËt kh«ng c«ng b»ng.’’ NghÜ vËy, ngư­êi em ra ®ång lÊy lóa cña m×nh bá thªm vµo phÇn cña anh. 
ThÕ råi anh ra ®ång lÊy lóa cña m×nh bá thªm vµo phÇn cña em. 
Câu chuyện cho thấy sự quan tâm, lo lắng cho nhau của hai anh em. 
Cách đọc toàn bài 
Giọng kể chậm rãi, phân biệt lời kể với ý nghĩ của hai nhân vật. 
Ý nghĩ của nhân vật cần đọc thấp xuống, nhỏ nhẹ, thầm thì. 
Luyện đọc lại đoạn 3 
Chúc các con luôn 
chăm ngoan! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tap_doc_lop_2_bai_hai_anh_em.pptx