Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 3 - Tuần 22 - Unit 13: Where’s my book ? - Lesson 1

1. Look, listen and repeat.

New Words

where: ở đâu

chair: cái ghế

poster: tranh in

bed: giường

picture: tranh vẽ

coat: áo khoác

ball: bóng

here: ở đây

there: ở đó

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 427 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 3 - Tuần 22 - Unit 13: Where’s my book ? - Lesson 1, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
10/12/2021Võ Thị ThoaClass: 3A1 Teacher: Nguyễn Thị Thu TrangWelcome to our class English 3 Monday, january 22nd 2019Unit 13: Where’s my book ?Lesson 1( 1,2,3)- page 201. Look, listen and repeat.New Wordswhere: ở đâuchair: cái ghế poster: tranh inbed: giường picture: tranh vẽ coat: áo khoácball: bóng here: ở đây there: ở đóGameWhat and Where 2. Point and say Q: Where’s the______ ? A: It’s here/ there.*Where’s= Where is2. Let’s talk Q: Where the______ ? A: It’s here/ there.Game............the book ?A. ThatB. Where’sC. ThereQuestion 112345678910Time’s upBGameIt’s under the.......... A. can B. chair C. areQuestion 212345678910Time’s upB.Game........... the wall.A. AtB. InC. OnQuestion 312345678910Time’s upC Goodbye !Thanks For Your Attention

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_anh_lop_3_tuan_22_unit_13_wheres_my_book.ppt