Bài giảng môn Toán Khối 3 - Bài: Tháng, năm

 Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy ?

 Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy ?

 Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật ?

 Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 05/11/2021 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Khối 3 - Bài: Tháng, năm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁT TRÀNG 
Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2020 
Toán 
Tháng-năm 
Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2020 Môn : Toán 
Bài : Tháng - Năm 
Thứ hai 
7 
14 
21 
28 
Thứ ba 
1 
8 
15 
22 
Thứ tư 
2 
9 
16 
23 
Thứ năm 
3 
10 
17 
24 
Thứ sáu 
4 
11 
18 
25 
Thứ bảy 
5 
12 
19 
26 
Chủ nhật 
6 
13 
20 
27 
Thứ hai 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ ba 
4 
11 
18 
25 
Thứ tư 
5 
12 
19 
26 
Thứ năm 
6 
13 
20 
27 
Thứ sáu 
7 
14 
21 
28 
Thứ bảy 
1 
8 
15 
22 
29 
Chủ nhật 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ hai 
7 
14 
21 
28 
Thứ ba 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ tư 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ năm 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ sáu 
4 
11 
18 
25 
Thứ bảy 
5 
12 
19 
26 
Chủ nhật 
6 
13 
20 
27 
Thứ hai 
4 
11 
18 
25 
Thứ ba 
5 
12 
19 
26 
Thứ tư 
6 
13 
20 
27 
Thứ năm 
7 
14 
21 
28 
Thứ sáu 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ bảy 
2 
9 
16 
23 
30 
Ch ủ nhật 
3 
10 
17 
24 
Thứ hai 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ ba 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ tư 
4 
11 
18 
25 
Thứ năm 
5 
12 
19 
26 
Thứ sáu 
6 
13 
20 
27 
Thứ bảy 
7 
14 
21 
28 
Ch ủ nhật 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ hai 
6 
13 
20 
27 
Thứ ba 
7 
14 
21 
28 
Thứ tư 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ năm 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ sáu 
3 
10 
17 
24 
Thứ bảy 
4 
11 
18 
25 
Ch ủ nhật 
5 
12 
19 
26 
Thứ hai 
4 
11 
18 
25 
Thứ ba 
5 
12 
19 
26 
Thứ tư 
6 
13 
20 
27 
Thứ năm 
7 
14 
21 
28 
Thứ sáu 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ bảy 
2 
9 
16 
23 
30 
Ch ủ nhật 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ hai 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ ba 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ tư 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ năm 
4 
11 
18 
25 
Thứ sáu 
5 
12 
19 
26 
Thứ bảy 
6 
13 
20 
27 
Ch ủ nhật 
7 
14 
21 
28 
Thứ hai 
5 
12 
19 
26 
Thứ ba 
6 
13 
20 
27 
Thứ tư 
7 
14 
21 
28 
Thứ năm 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ sáu 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ bảy 
3 
10 
17 
24 
Ch ủ nhật 
4 
11 
18 
25 
Thứ hai 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ ba 
4 
11 
18 
25 
Thứ tư 
5 
12 
19 
26 
Thứ năm 
6 
13 
20 
27 
Thứ sáu 
7 
14 
21 
28 
Thứ bảy 
1 
8 
15 
22 
29 
Ch ủ nhật 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ hai 
7 
14 
21 
28 
Thứ ba 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ tư 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ năm 
3 
10 
17 
24 
Thứ sáu 
4 
11 
18 
25 
Thứ bảy 
5 
12 
19 
26 
Ch ủ nhật 
6 
13 
20 
27 
Thứ hai 
5 
12 
19 
26 
Thứ ba 
6 
13 
20 
27 
Thứ tư 
7 
14 
21 
28 
Thứ năm 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ sáu 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ bảy 
3 
10 
17 
24 
31 
Ch ủ nhật 
4 
11 
18 
25 
Tháng 1 
Tháng 2 
Tháng 3 
Tháng 4 Tháng 5 
Tháng 6 
Tháng 7 
Tháng 8 
Tháng 9 
Tháng 11 
Tháng 12 
Tháng 10 
LỊCH 
NĂM 
2 
0 
0 
5 
KẾT LUẬN 
 Có 12 tháng 
 Tháng 1 
 Tháng 2 
 Tháng 3 
 Tháng 4 
 Tháng 5 
 Tháng 6 
 Tháng 7 
 Tháng 8 
 Tháng 9 
 Tháng 10 
 Tháng 11 
 Tháng 12 
 Tháng 1 
 31 ngày 
 Tháng 2 
28 hoặc 29 ngày 
 Tháng 3 
 31 ngày 
 Tháng 4 
 30 ngày 
 Tháng 5 
 31 ngày 
 Tháng 6 
 30 ngày 
 Tháng 7 
 31 ngày 
 Tháng 8 
 31 ngày 
 Tháng 9 
 30 ngày 
 Tháng 10 
 31 ngày 
 Tháng 11 
 30 ngày 
 Tháng 12 
 31 ngày 
 Số ngày trong từng tháng là: 
Câu 1: Tháng này là tháng mấy ? 
 Tháng sau là tháng mấy ? 
Câu 2: Tháng 1 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 3: Tháng 3 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 4: Tháng 6 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 5: Tháng 7 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 6: Tháng 10 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 7: Tháng 11 có bao nhiêu ngày ? 
Bài 1 : Trả lời các câu hỏi sau : 
Tháng 4 
Tháng 5 
Có 31 ngày 
Có 31 ngày 
Có 30 ngày 
Có 31 ngày 
Có 31 ngày 
Có 30 ngày 
 Bài 2 : Đ ây là tờ lịch tháng 8 năm 2005 
Thứ hai 
 1 
 8 
 15 
 22 
 29 
Thư ba 
 2 
 9 
 16 
 23 
 30 
Thứ tư 
 3 
 10 
 17 
 24 
 31 
Thứ năm 
 4 
 11 
 18 
 25 
Thứ sáu 
 5 
 12 
 19 
 26 
Thứ bảy 
 6 
 13 
 20 
 27 
Chủ nhật 
 7 
 14 
 21 
 28 
 Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy ? 
 Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy ? 
 Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật ? 
 Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào? 
Là thứ sáu 
Là thứ tư 
Có 4 ngày 
 Là ngày 28 
 Tháng 3 năm 2010 
Thứ hai 
 1 
8 
 15 
 22 
 29 
Thư ba 
 2 
 9 
 16 
 23 
 30 
Thứ tư 
 3 
 10 
 17 
 24 
 31 
Thứ năm 
 4 
 11 
 18 
 25 
Thứ sáu 
 5 
 12 
 19 
 26 
Thứ bảy 
 6 
 13 
 20 
 27 
Chủ nhật 
 7 
 14 
 21 
 28 
 Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy? 
Là thứ hai 
Trò chơi: Nhanh trí 
 Tháng 11 năm 2010 
Thứ hai 
 1 
 8 
 15 
 22 
 29 
Thư ba 
 2 
 9 
 16 
 23 
 30 
Thứ tư 
 3 
 10 
 17 
 24 
Thứ năm 
 4 
 11 
 18 
 25 
Thứ sáu 
 5 
 12 
 19 
 26 
Thứ bảy 
 6 
 13 
20 
 27 
Chủ nhật 
 7 
 14 
 21 
 28 
 Có mấy ngày chủ nhật? 
 Đó là những ngày nào? 
Có 4 ngày chủ nhật,đó là:7,14,21,28 
DẶN DÒ: 
Sau tiết học, các con hãy 
tập xem lịch và vào 
olm.vn để làm bài tập 
cô giao nhé! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_khoi_3_bai_thang_nam.ppt