Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 14, Bài: Bảng trừ

11 – 2 = 9

11 – 3 = 8

11 – 4 = 7

11 – 5 = 6

11 – 6 = 5

11 – 7 = 4

11 – 8 = 3

11 – 9 = 2

12 – 3 = 9

12 – 4 = 8

12 – 5 = 7

12 – 6 = 6

12 – 7 = 5

12 – 8 = 4

12 – 9 = 3

 

pptx20 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 14, Bài: Bảng trừ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BẢNG TRỪ1/ Tính nhaåm:15 – 9 = ?a/ 5 b/ 6c/ 7b/ 61/ Tính nhaåm:16 - 8 = ?a/ 8b/ 9c/ 10a/ 8 2. Ñaët tính roài tính: 81 – 9 50 – 17 81 97250173311 – 2 = 11 – 3 = 11 – 4 = 11 – 5 =11 – 6 =11 – 7 =11 – 8 = 11 – 9 =12 – 3 = 12 – 4 =12 – 5 =12 – 6 =12 – 7 =12 – 8 =12 – 9 =13 – 4 =13 – 5 =13 – 6 =13 – 7 =13 – 8 =13 – 9 =14 – 5 = 14 – 6 =14 – 7 =14 – 8 = 14 – 9 =15 – 6 =15 – 7 =15 – 8 = 15 – 9 =16 – 7 =16 – 8 =16 – 9 = 17 – 8 = 17 – 9 =18 – 9 =BAÛNG TRÖØTOAÙN11 - 2 =9?Troø chôi “Tieáp söùc”9876543 8 765 43212 – 3 = 12 – 4 = 12 – 5 = 12 – 6 = 12 – 7 = 12 – 8 = 12 – 9 = 11 – 2 = 11 – 3 = 11 – 4 = 11 – 5 =11 – 6 =11 – 7 =11 – 8 = 11 – 9 =9TROØ CHÔI : AI MAØ TAØI THEÁ 13 – 4 = 13 – 5 = 13 – 6 = 13 – 7 = 13 – 8 = 13 – 9 = 98765411 – 2 = 9 11 – 3 = 811 – 4 = 711 – 5 = 611 – 6 = 511 – 7 = 411 – 8 = 311 – 9 = 212 – 3 = 912 – 4 = 812 – 5 = 7 12 – 6 = 6 12 – 7 = 512 – 8 = 4 12 – 9 = 313 – 4 = 913 – 5 = 8 13 – 6 = 713 – 7 = 613 – 8 = 513 – 9 = 414 – 5 =14 – 6 = 14 – 7 =14 – 8 =14 – 9 =15 – 6 = 15 – 7 =15 – 8 =15 – 9 =17 – 8 =17 – 9 = 18 – 9 =16 – 7 =16 – 8 = 16 – 9 =17 – 8 =17 – 9 =18 – 9 =98916 – 7 =16 – 8 =16 – 9 =98715 – 6 =15 – 7 =15 – 8 =15 – 9 =987614 – 5 =14 – 6 =14 – 7 =14 – 8 =14 – 9 =98765Troø chôi: Hoa thoâng minh11 – 2 = 9 11 – 3 = 8 11 – 4 = 711 – 5 = 6 11 – 6 = 511 – 7 = 411 – 8 = 311 – 9 = 2BAÛNG TRÖØ12 – 3 = 9 12 – 4 = 812 – 5 = 7 12 – 6 = 612 – 7 = 512 – 8 = 412 – 9 = 313 – 4 = 913 – 5 = 8 13 – 6 = 713 – 7 = 613 – 8 = 513 – 9 = 414 – 5 = 9 14 – 6 = 814 – 7 = 714 – 8 = 614 – 9 = 515 – 6 = 915 – 7 = 815 – 8 = 715 – 9 = 616 – 7 = 916 – 8 = 816 – 9 = 717 – 8 = 917 – 9 = 818 – 9 = 92. Tính:5 + 6 – 8 = 3 8 + 4 – 5 = 7 9 + 8 – 9 = 8 6 + 9 – 8 = 7 3. Veõ hình theo maãu:Maãu686 404221TROØ CHÔI:ÑI TÌM AÅN SOÁ11 – 6 = ?5? – 7 = 81516 – 8 = ?814 – ? = 59 ? – 9 = 312Daën doø Hoïc thuoäc loøng baûng tröø .Laøm baøi 2 coät 3 trang 69 (sgk)Xem tröôùc baøi Chuùc caùc emChaêm ngoan, hoïc gioûi

File đính kèm:

  • pptxbang tru.pptx