Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 19 - Bài: Phép nhân

BÀI 2

Vieát pheùp nhaân (theo maãu)

) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 07/10/2021 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 2 - Tuần 19 - Bài: Phép nhân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ôn bài cũ 2 ñöôïc laáy 5 laànPHEÙP NHAÂN2 + 2 + 2 + 2 + 22 + 2 + 2 + 2 + 2 laø toång cuûa 5 soá haïng baèng nhau, moãi soá haïng laø 2Ta chuyeån thaønh pheùp nhaân, vieát nhö sau:2 X 5Ñoïc laø Hai nhaân naêm baèng möôøiDaáu x laø daáu nhaân= 10= 10Bµi 1: ChuyÓn tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau thµnh phÐp nh©n (theo mÉu):a)4 ®­îc lÊy 2 lÇnMÉu: 4 + 4 = 8 4 x 2 = 85 ®­îc lÊy 3 lÇn5 + 5 + 5 = 15b)5 x 3 = 153 ®­îc lÊy 4 lÇnc)3 x 4 = 123 + 3 + 3 + 3 = 12a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20b) 9 + 9 + 9 = 27c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50MÉu: 4 x 5 = 209 x 3 = 2710 x 5 = 50BÀI 2Vieát pheùp nhaân (theo maãu)Bµi 3: ViÕt phÐp nh©n: 5 x 2 = 10 4 x 3 = 12b)a)Trò chơiChuyển phép cộng thành phép nhân 2+ 2 + 2 = 65 + 5 + 5 = 153 + 3 + 3 = 9Chóc c¸c con ch¨m ngoan,häc giái!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_2_tuan_19_bai_phep_nhan.ppt