Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Tuần 10 - Bài: Giải toán bằng hai phép tính

Bài toán giải bằng hai phép tính

Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có

 nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi:

 a. Hàng dưới có mấy cái kèn?

 b. Cả hai hàng có mấy cái kèn?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 3 - Tuần 10 - Bài: Giải toán bằng hai phép tính, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaøo möøng thaày coâ veà döï giôøMôn :Toán Lớp:3A115 x 332 x 515X 34532X 5160Đặt tính rồi tính:Bài toán giải bằng hai phép tínhHàng trên:Hàng dưới: 2 kèn...kèn?kèn?3 kènTóm tắtBài toán 1:Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi: a. Hàng dưới có mấy cái kèn? b. Cả hai hàng có mấy cái kèn?Bµi gi¶ia. Sè kÌn ë hµng dư­íi lµ:b. Sè kÌn ë c¶ hai hµng lµ:3 + 2 = 5 (c¸i)3 + 5 = 8 (c¸i) иp sè:a. 5 c¸i kÌnb. 8 c¸i kÌnBể thứ nhất có 4 con cá, bể thứ hai có nhiều hơn bể thứ nhất 3 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?Tóm tắtBể thứ nhất:Bể thứ hai:3 con cácon cá?4 con cáBài toán giải bằng hai phép tínhBài toán 2:Bµi gi¶iSè c¸ ë bÓ thø hai lµ:4 + 3 = 7 (con)Sè c¸ ë c¶ hai bÓ lµ:4 + 7 = 11 (con)иp sè:11 conBài toán giải bằng hai phép tính Muốn giải bài toán bằng hai phép tính ta làm theo hai bước: -Bước 1: Tìm phần thứ hai chưa biết. -Bước 2: Tìm cả hai phầnAnh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh? Tóm tắtAnh có: Em có: 7 bưu ảnh15 bưu ảnh bưu ảnh? Bài giải Em có số bưu ảnh là: 15 – 7 = 8 (tấm)Cả hai anh em có số bưu ảnh là: 15 + 8 = 23 (tấm) Đáp số: 23 tấm bưu ảnhBài toán giải bằng hai phép tínhBài tập 1:Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:Bao gạo:Bao ngô: 5kg27kg.kg?Bài toán giải bằng hai phép tínhBài Tập 3:Tãm t¾tBao gạo nặng 27 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 5 kg. Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu kilogam? Bài giải Số kilôgam ngô có là: 27 + 5 = 32 (kg) Tổng số kilôgam gạo và ngô là: 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 kg  quả?Ai nhanh ai đúng?1.Số quả táo ở hàng dưới là:a. 8 quả.b. 9 quả.c. 7 quả. Trò chơi2.Số quả táo ở cả hai hàng là:a. 11 quả.b. 17 quả.c. 14 quả.... quả ?Bµi häc ®Õn ®©y lµ kÕt thócKính chúc quý thầy cô và các em học sinh mạnh khỏe

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_3_tuan_10_bai_giai_toan_bang_hai_phep.ppt