Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 15 - Bài: Chia cho số có hai chữ số (Tiếp theo) - Phạm Minh Hoàng

Bài 2: Có lời văn:

Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Tóm tắt

12 cái bút chì = 1 gói

3500 cái bút chì = ? gói

 Bài giải

Số tá bút chì được đóng gói là

3500 : 12 = 291 (gói) dư 8 bút chì

Đáp số: 291 tá bút chì.

 còn thừa 8 bút chì.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 638 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 15 - Bài: Chia cho số có hai chữ số (Tiếp theo) - Phạm Minh Hoàng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MÔN:TOÁNLỚP 4BPHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAÏO TAÏO THỚI­ BÌNHTRÖÔØNG TIEÅU HOÏC TAÂN LÔÏINhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c« gi¸o vÒ dù giê!Giáo viên: PHẠM MINH HOÀNGThứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016To¸n397 : 56288 : 24 §Æt tÝnh råi tÝnh:KiÓm tra bµi cò242885639712724 4848 0392 5 Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo )a) 8192 : 64 = ? * 81 chia 64 ®­îc 1, viÕt 1 ;1 nh©n 4 b»ng 4, viÕt 4 ;1 nh©n 6 b»ng 6, viÕt 6 ; 81 trõ 64 b»ng 17, viÕt 17. * H¹ 9, ®­îc 179 .2 nh©n 4 b»ng 8, viÕt 8 ;2 nh©n 6 b»ng 12, viÕt 12 ;179 trõ 128 b»ng 51, viÕt 51.* H¹ 2, ®­îc 512; 8 nh©n 4 b»ng 32, viÕt 2 nhí 3 ; 8 nh©n 6 b»ng 48, thªm 3 b»ng 51,viÕt 51;512 trõ 512 b»ng 0, viÕt 0.8192 : 64 = 128819264811144661746928179122812512512885125120Chia theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i179 chia 64 ®­îc 2 viÕt 2512 chia 64 ®­îc 8 viÕt 8Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016To¸nb) 1154 : 62 = ?1154621111261154 : 62 = 18(d­ 38)562625345348864964938Chia theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i:*115 chia 62 ®­îc 1 viÕt 1; 1 nh©n 2 b»ng 2 viÕt 2;1 nh©n 6 b»ng 6 viÕt 6;115 trõ 62 b»ng 53 viÕt 53. * H¹ 4, ®­îc 534; 8 nh©n 2 b»ng 16,viÕt 6 nhí 1;8 nh©n 6 b»ng 48, thªm 1 b»ng 49,viÕt 49;534 trõ 496 b»ng 38 viÕt 38.534 chia 64 ®­îc 8 viÕt 8; Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo )Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016To¸na) 8192 : 64 = ?819264811144661746928179122812512512885125120b) 1154 : 62 = ?115462111126562625345348864964938 Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo )Thứ , ngày 14 tháng 12 năm 2016To¸n Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo )Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016To¸nBài 1: Đặt tính rồi tính:A/ 4674 : 82 ;2488 : 35 ;B/ 5781 : 47 ;9146 : 7246742410822488578191463547727557475740124538353471108294141314 1017219421445067504Bài 2: Có lời văn: Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo )Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016To¸nNgười ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?Tóm tắt12 cái bút chì = 1 gói 3500 cái bút chì = ? gói Bài giảiSố tá bút chì được đóng gói là3500 : 12 = 291 (gói) dư 8 bút chìĐáp số: 291 tá bút chì. còn thừa 8 bút chì.a) 75 x x = 1800 Bài 3: Tìm x x = 1800 : 75 x = 24 Chia cho sè cã hai ch÷ sè ( tiÕp theo )Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016To¸nb) 1855 : x = 35 x = 53 x = 1855 : 35 Phạm Minh Hoàng – Trường Tiểu học Tân Lợi – Xin chân thành cảm ơn, chúc quý thầy cô giáo hạnh phúc và các em học sinh chăm ngoan học giỏi.T¹m biÖtHÑn gÆp l¹iT¹m biÖtHÑn gÆp l¹iTröôøng tieåu hoïc Taân Lôïi

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_tuan_15_bai_chia_cho_so_co_hai_chu.ppt