Bài giảng Môn Toán lớp 8 - Chia đa thức cho đơn thức

Bài tập 63

Không làm tính chia hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không? Vì sao?

A= 15xy2+17xy3+18y2

B=6y2

 

ppt6 trang | Chia sẻ: shichibukai | Lượt xem: 1612 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 8 - Chia đa thức cho đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD-ĐT BÌNH ĐẠI TRƯỜNG THCS VANG QUỚI GV: Trần Vâng Mộng Năm học 2010-2011 Kiểm tra bài cũ Câu 1: Phát biểu qui tắc chia đơn thức cho đơn thức Áp dụng: Tính : a/ b/ Câu 2:Nêu điều kiện để đơn thức A chia hết cho đơn thức B. Áp dụng: Viết 1 đơn thức chia hết cho đơn thức .Thực hiện phép chia đó. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC I.Quy tắc: ?1 Cho đơn thức 3xy2 . -Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho 3xy2 ; -Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy2 ; -Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau. Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau. Ví dụ Thực hiện phép tính: Khi thöïc hieän pheùp chia (4x4- 8x2y2+12 x5y) : ( - 4x2 ) baïn Hoa viết: 4x4 - 8x2y2 + 12 x5y = - 4x2 ( -x2 +2y2 -3x3y) neân (4x4 - 8x2y2+12 x5y) : ( - 4x2 ) = - x2 + 2y2 - 3x3y Em haõy nhaän xeùt xem baïn Hoa giaûi ñuùng hay sai . Giải II.Áp dụng ?2 Làm phép tính: Bài tập 63 Không làm tính chia hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không? Vì sao? A= 15xy2+17xy3+18y2 B=6y2 Khi giaûi baøi taäp : " Xeùt xem ña thöùc A = 5x4 - 4x3 + 6x2y coù chia heát cho ñôn thöùc B = 2x2 hay khoâng . " Haø traû lôøi : " A khoâng chia heát cho B vì 5 khoâng chia heát cho 2 . Quang traû lôøi : " A chia heát cho B vì moïi haïng töû cuûa A ñeàu chia heát cho B" . Cho bieát yù kieán cuûa em veà lôøi giaûi cuûa hai baïn . Bài tập 66 sgk trang 29: Ai đúng, ai sai? Bài tập 65 Làm tính chia Giải Hướng dẫn về nhà -học thuộc qui tắc chia đa thức cho đơn thức, hoàn chỉnh các bài tập đã làm -làm thêm các bài tập 44,45,46 sách bài tập trang 8 -xem lại cộng, trừ, nhân hai đa thức đã sắp xếp học ở lớp 7 -Soạn bài 12 “Chia đa thức một biến đã sắp xếp” 

File đính kèm:

  • pptchia da thuc cho don thuc (2).ppt
Bài giảng liên quan