Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài: Bàn tay mẹ - Đỗ Hoàng Mai

Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng

 ngày,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao

 nhiêu là việc.

 Đi làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.

 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 1 - Bài: Bàn tay mẹ - Đỗ Hoàng Mai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng cỏc thầy cụ về giờ mụn Tập đọc 
Giỏo viờn: Đỗ Hoàng Mai 
Trường : Tiểu học Nụng Nghiệp 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày ,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày ,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày ,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày ,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày ,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
1 
2 
3 
4 
5 
 Hằng ngày , đô i bàn tay của mẹ phải 
 làm biết bao nhiêu là việc. 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày, đô i bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
1 
2 
3 
4 
5 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng , các 
 ngón tay gầy gầy, xưươ ng xưương của mẹ. 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày, đô i bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đô i bàn tay rám nắng , các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
1 
2 
3 
4 
5 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày ,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
2 
3 
1 
T ập tầm vông ! 
1. Tìm tiếng trong bài có vần an. 
an 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày ,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
2. Tìm tiếng ngoài bài 
 - có vần an 
 - có vần at 
mỏ th an 
b át cơm 
Thi ghộp nào 
Chỳng mỡnh 
Bàn tay mẹ 
 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng 
 ngày ,đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao 
 nhiêu là việc. 
 Đ i làm về, mẹ lại đi chợ,nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng,các ngón tay gầy gầy, xưương xưương của mẹ. 
Bàn Tay mẹ 
1.Bàn tay mẹ bế chỳng con , bàn tay mẹ chăm chỳng con .*** 
 2.Cơm con ăn , tay mẹ nấu , nước con uống tay mẹ đun . 
3.Trời núng bức giú từ tay mẹ , con ngủ ngon . 
4.Trời giỏ rột /cũng vũng tay mẹ /ủ ấm con . 
5.Bàn tay mẹ /vỡ chỳng con /từ tay mẹ/ con lớn khụn***   
Bàn tay mẹ 
1.Mẹ ơi cú biết /con thương mẹ nhiều?  2.Cứ muốn ụm mẹ /và cười thật to.  3.Mẹ ơi con biết /mẹ yờu con lắm!  4.Mỗi khi con buồn/ cú mẹ kề bờn.  
 5.Mỏi túc mẹ thơm ,/ ỏnh mắt mẹ hiền  6.Thớch nhất mẹ hỏt /con sẽ ngủ yờn!  7.Đến lỳc con lớn hứa sẽ chăm ngoan,  8.Cố gắng học hành để mẹ được vui! 
Mẹ ơi cú biết 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_1_bai_ban_tay_me_do_hoang_mai.ppt