Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Gĩư gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ.

Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ.

Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập.

ppt23 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Bài: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TËp ®äc líp 3 
BÀI: LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC 
H·y k ể ®o¹n 1 bµi : “ Buæi häc thÓ dôc”theo l ời củ a một nhân v ật 
H·y k ể ®o¹n 2 bµi : “ Buæi häc thÓ dôc”theo lời của một nhân vật 
* V× sao Nen- li cè xin thÇy gi¸o cho ®­îc 
 tËp thÓ dôc nh­ c¸c b¹n ? 
* ...v× cËu muèn cè g¾ng v­ît lªn m×nh, muèn lµm nh÷ng viÖc mµ c¸c b¹n lµm ®­îc. 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Hãy kể đoạn 3 của câu chuyện và nêu nội dung của câu chuyện . 
* Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một học sinh bị tật nguyền. 
BÀI CŨ 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 ( Trích) 
LuyÖn ®äc 
T×m hiÓu bµi 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
 Gĩư gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ. 
 Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ. 
 Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập. 
Ngày 27- 3- 1946 
Hồ Chí Minh 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 ( Trich ) 
Luyện đọc nối tiếp câu 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
LuyÖn ®äc 
T×m hiÓu bµi 
 gây 
 khó khăn 
lưu thông 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 ( Trich ) 
Bµi chia ra lµm 3 ®o¹n : 
+§o¹n 1 : Tõ ®Çu ®Õn c¶ n­íc m¹nh khoÎ. 
+§o¹n 2 : VËy nªn nh­ vËy lµ søc khoÎ. 
+§o¹n 3 : PhÇn cßn l¹i . 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Đọc từng đoạn trước lớp 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 ( Trich ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
LuyÖn ®äc 
T×m hiÓu bµi 
 gây 
 khó khăn 
lưu thông 
- Dân chủ: 
- Bồi bổ: 
- Bổn phận: 
- Khí huyết: 
- Lưu thông: 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 ( Trich ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
LuyÖn ®äc 
T×m hiÓu bµi 
 gây 
 khó khăn 
lưu thông 
- Dân chủ: 
- Bồi bổ: 
- Bổn phận: 
- Khí huyết: 
- Lưu thông: 
Mçi mét ng­êi d©n yÕu ít tøc lµ c¶ n­íc yÕu ít, mçi mét ng­êi d©n mạnh khoÎ lµ c¶ n ước m ạnh khoÎ . 
* LuyÖn ®äc câu văn: 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 ( Trich ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 ( Trich ) 
Đọc từng đoạn theo nhóm 3. 
Thi đọc giữa các nhóm trước lớp. 
Đọc đồng thanh. 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 ( Trích ) 
TÌM HIỂU BÀI 
1/ Søc khoÎ cÇn thiÕt nh­ thÕ nµo trong x©y dùng 
vµ b¶o vÖ Tæ quèc ? 
- Søc khoÎ gióp ta gi÷ g×n d©n chñ,x©y dùng n­íc nh à, g©y ®êi sèng míi. ViÖc g× còng cÇn cã søc khoÎ míi thµnh c«ng. 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 Hå ChÝ Minh 
 - mạnh khoẻ , 
 - yếu ớt 
luyện tập 
- bổn phận 
- khí huyết 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
LuyÖn ®äc 
T×m hiÓu bµi 
Mçi mét ng­êi d©n yÕu ít tøc lµ c¶ n­íc yÕu ít, mçi mét ng­êi d©n mạnh khoÎ lµ c¶ n ước m ạnh khoÎ . 
 gây 
 khó khăn 
lưu thông 
* LuyÖn ®äc ®o¹n văn khó đọc 
* Sức khoẻ rất cần thiết 
 Việc gì cũng cần có sức khoẻ. 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
TÌM HIỂU BÀI 
2/V× sao tËp thÓ dôc lµ bæn phËn cña mçi ng­êi 
d©n yªu n­íc ? 
 -V× mçi mét ng­êi d©n yÕu ít lµ c¶ n­íc yÕu ớt, mçi mét 
 ng­êi d©n m¹nh khoÎ lµ c¶ n­íc m¹nh khoÎ . 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 Hå ChÝ Minh 
 - mạnh khoẻ , 
 - yếu ớt 
luyện tập 
- bổn phận 
- khí huyết 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
LuyÖn ®äc 
T×m hiÓu bµi 
 gây 
 khó khăn 
lưu thông 
* LuyÖn ®äc ®o¹n văn khó đọc 
* Sức khoẻ rất cần thiết 
* Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước 
Mçi mét ng­êi d©n yÕu ít tøc lµ c¶ n­íc yÕu ít, mçi mét ng­êi d©n mạnh khoÎ lµ c¶ n ước m ạnh khoÎ . 
* LuyÖn ®äc ®o¹n văn khó đọc 
 Việc gì cũng cần có sức khoẻ. 
Mỗi người dân yếu ớt, cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khoẻ, cả nước mạnh khoẻ. 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
TÌM HIỂU BÀI 
 3) Em sÏ lµm g× sau khi häc bµi lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc cña B¸c Hå ? 
-Em sẽ siêng năng luyện tập thể dục. 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
TÌM HIỂU BÀI 
* ViÖc luyÖn tËp thÓ dôc cã khã kh¨n kh«ng?Nh÷ng ai lµm ®­îc viÖc nµy? 
-ViÖc luyÖn tËp thÓ dôc, båi bæ søc khoÎ kh«ng tèn kÐm vµ kh«ng khã kh¨n. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu lµm ®­îc viÖc nµy. 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
-Bµi tËp ®äc nµy gióp em hiÓu ®­îc ®iÒu g× ? 
- Thường xuyên tập thể dục có tác dụng gì? 
- Em có thường xuyên luyện tập thể dục không? 
 -Em luyện tập thể dục khi nào? 
...Hiểu được sự cần thiết để giữ sức khoẻ là phải tập thể dục. 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
 Hå ChÝ Minh 
 - mạnh khoẻ , 
 - yếu ớt 
luyện tập 
- bổn phận 
- khí huyết 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
LuyÖn ®äc 
T×m hiÓu bµi 
 gây 
 khó khăn 
lưu thông 
* LuyÖn ®äc ®o¹n văn khó đọc 
* Sức khoẻ rất cần thiết 
* Tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước 
Mçi mét ng­êi d©n yÕu ít tøc lµ c¶ n­íc yÕu ít, mçi mét ng­êi d©n mạnh khoÎ lµ c¶ n ước m ạnh khoÎ . 
* LuyÖn ®äc ®o¹n văn khó đọc 
 Việc gì cũng cần có sức khoẻ. 
Mỗi người dân yếu ớt, cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khoẻ, cả nước mạnh khoẻ. 
Nội dung : HiÓu ®­îc tÝnh ®óng ®¾n , giµu søc thuyÕt phôc trong lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc cña B¸c Hå.Tõ ®ã, cã ý thøc luyÖn tËp thÓ dôc ®Ó båi bæ søc khoÎ. 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
 Gĩư gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ là cả nước mạnh khoẻ. 
* LuyÖn ®äc l¹i 
- 3 học sinh ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n cña bµi 
-LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 1. 
Cñng cè -dÆn dß 
-Tại sao phải luyện tập thể dục? 
-Th­êng xuyÖn luyÖn tËp thÓ dôc hµng ngµy ®Ó n©ng cao søc khoÎ. 
Nội dung : HiÓu ®­îc tÝnh ®óng ®¾n , giµu søc thuyÕt phôc trong lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc cña B¸c Hå.Tõ ®ã, cã ý thøc luyÖn tËp thÓ dôc ®Ó båi bæ søc khoÎ. 
Thø t ư ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
 TËp ®äc 
Lêi kªu gäi toµn d©n tËp thÓ dôc 
( Trích ) 
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC. 
 CHÚC CÁC THẦY CÔ KHOẺ. CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN- HỌC GIỎI. 
Chào tạm biệt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_bai_loi_keu_goi_toan_dan_tap_the_duc.ppt