Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 15: Ôn tập và kể chuyện

Bài 16: Ôn tập và kể chuyện

Khởi động!

Mình cùng chơi trò !

chú hề

lá khô

bờ hồ

chợ cá

che ô

cá dữ

thu giãn nhé!

pptx29 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 20/10/2021 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 15: Ôn tập và kể chuyện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kết nối tri thức với cuộc sốngTIẾNG VIỆT 1 TIẾT 1Bµi 15¤N TËP  Vµ KÓ CHUYÖNKhởi động!M×nh cïng ch¬i trß ! chuù heàlaù khoâbôø hoàchôï caùche oâcaù döõlaù heïeeâiuöekhlchkhkekeâkiheheâhihöhuleleâlilöluchecheâchichöchukhekheâkhikhökhu1§äcchuù heàlaù khoâbôø hoàchôï caùche oâlaù heïcaù döõthư gi·n nhÐ! 1§äcChò cho beù caù côø.Dì kha cho Haø ñi chôï.1§äcchuù heàlaù khoâbôø hoàchôï caùche oâlaù heïcaù döõChò cho beù caù côø.Dì kha cho Haø ñi chôï.2ViÕtCaù kho kheá. TIẾT 2Bµi 15¤N TËP  Vµ KÓ CHUYÖN3KÓ chuyÖnCon quaï thoâng minh3KÓ chuyÖnCon quaï thoâng minh ( vi deo)3KÓ chuyÖnCon quaï thoâng minhQuaï nhìn thaáy gì döôùi goác caây?3KÓ chuyÖnCon quaï thoâng minhQuaï coù uoáng ñöôïc nöôùc trong bình khoâng? Vì sao?3KÓ chuyÖnCon quaï thoâng minhQuaï ñaõ nghó ra ñieàu gì ?3KÓ chuyÖnCon quaï thoâng minhCuoái cuøng quaï coù uoáng ñöôïc nöôùc trong bình khoâng? Vì sao?3KÓ chuyÖnCon quaï thoâng minhĐọc s¸ch nhÐ! Chóc thÇy c«, c¸c con cïng gia đình m·i m·i h¹nh phóc !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_ba.pptx