Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 30: Ôn tập và kể chuyện

Khởi động!

Mình cùng chơi trò !

phố cổ

xa xa

qua phà

đá quý

xứ xở

vỉa hè

Cổ vũ

Nhà bé ở Thủ đô. Thủ đô có Bờ Hồ. Quê bé ở Phú Thọ. Phú Thọ có chè, có cọ. Xa nhà, bé nhớ mẹ. Xa quê, bé nhớ bà.

 

pptx25 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Bài 30: Ôn tập và kể chuyện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kết nối tri thức với cuộc sốngTIẾNG VIỆT 1 TIẾT 1Bµi 30¤N TËP Vµ KÓ CHUYÖNKhởi động!M×nh cïng ch¬i trß ! coå vuõñaù quyùqua phaøvæa heøphoá coå1§äcaeâeôphquvxphaphepheâphôquequaqueâquôvaveveâvôxaxexeâxôphoá coåxa xaqua phaøñaù quyùxöù xôûvæa heøCoå vuõthư gi·n nhÐ! 1§äcNhaø beù ôû Thuû ñoâ. Thuû ñoâ coù Bôø Hoà. Queâ beù ôû Phuù Thoï. Phuù Thoï coù cheø, coù coï. Xa nhaø, beù nhôù meï. Xa queâ, beù nhôù baø.2ViÕtchia quaø cho beù TIẾT 2Bµi 30¤N TËP Vµ KÓ CHUYÖN3KÓ chuyÖnKieán vaø deá meøn3KÓ chuyÖnKieán vaø deá meønMuøa thu ñeán, ñaøn kieán laøm gì?3KÓ chuyÖnKieán vaø deá meønCoøn deá meøn laøm gì ?3KÓ chuyÖnKieán vaø deá meønÑoâng sang, ñoùi quaù, deá meøn ñaõ laøm gì?Chò kieán lôùn ñaõ noùi gì vôùi deá meøn?3KÓ chuyÖnKieán vaø deá meønXuaân veà, deá meøn cuøng ñaøn kieán laøm gì?3KÓ chuyÖnKieán vaø deá meønĐọc s¸ch nhÐ! Chóc thÇy c«, c¸c con cïng gia đình m·i m·i h¹nh phóc !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_1_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_song_ba.pptx