Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Trương Thị Huyền - Bài 36: ay, â - ây

Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Việt Lớp 1 - Trương Thị Huyền - Bài 36: ay, â - ây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 Tr­êng tiÓu häc MINH T¢N CHÀO MỪNG CÁC CÔ GIÁO VỀ THĂM LỚP DỰ GIỜ LỚP 1H Môn: Tiếng Việt Giáo viên: Trương Thị Huyền. Buæi tèi, chÞ Kha rñ bÐ ch¬i trß ®è ch÷. KiÓm tra bµi cò: buæi tèi t­¬i c­êi tuæi th¬ Thứ tư ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2014 Häc vÇn * ViÕt b¶ng: u«i ­¬i * §äc b ay m¸y bay ay Thứ tư ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2013 Häc vÇn d ©y ©y Bµi 36: ay, © - ©y ngày hội ay ay ây ây - © b ay m¸y bay ay Thứ tư ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2013 Häc vÇn d ©y ©y Bµi 36: ay, © - ©y ngày hội - © Thø tư ngµy 22 th¸ng 10 nam 2014 Häc vần Bµi 36: ay, © - ©y TiÕt 2 Thø tư ngµy 22 th¸ng 10 nam 2014 Häc vần Bµi 36: ay, © - ©y b ay m¸y bay ay Thứ tư ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2014 Häc vÇn d ©y ©y Bµi 36: ay, © - ©y ngày hội - © Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây. b ay m¸y bay ay Thứ tư ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2014 Häc vÇn d ©y ©y Bµi 36: ay, © - ©y ngày hội - © Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây. ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA Chạy, bay, đi bộ, đi xe b ay m¸y bay ay Thứ tư ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2014 Häc vÇn d ©y ©y Bµi 36: ay, © - ©y ngày hội - © Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây. §uæi h×nh b¾t ch÷ thợ xây ây mây bay ©y ay nhà máy ay đôi giầy ©y 

File đính kèm:

  • pptbai 36.ppt