Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 16: Định dạng văn bản

Khi soạn thảo văn bản bằng bút trên giấy em có thể viết chữ đứng hay chữ nghiêng, nhưng sau đó không thể thay đổi kiểu chữ của các chữ đã viết.

 

pptx29 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học Lớp 6 - Bài 16: Định dạng văn bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Trăng ơi từ đâu đến? 
Hay biển xanh diệu kì 
Trăng tròn như mắt cá 
Chẳng bao giờ chớp mi 
Traêng ôi töø ñaâu ñeán? 
Hay bieån xanh dieäu kì 
Traêng troøn nhö maét caù 
Chaúng bao giôø chôùp mi 
	Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em có thể thay đổi kiểu chữ khác không? 
Khi soạn thảo văn bản bằng bút trên giấy em có thể viết chữ đứng hay chữ nghiêng, nhưng sau đó không thể thay đổi kiểu chữ của các chữ đã viết. 
Quan sát 2 cách trình bày văn bản sau. Theo em cách nào dễ đọc, dễ ghi nhớ? 
CÁCH 1 
CÁCH 2 
TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ 
TIN HỌC 6 
Bài 16: 
ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 
BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN 
Định dạng văn bản 
Định dạng kí tự 
Định dạng văn bản là gì? Nhằm mục đích gì? 
1.Định dạng văn bản: 
- Khái niệm: Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, bố trí của các thành phần trong văn bản. 
- Mục đích: 
Trang văn bản đẹp và dễ đọc, dễ ghi nhớ nội dung. 
 - Có hai loại: 
Định dạng kí tự 
Định dạng đoạn văn bản . 
Có những loại định dạng văn bản nào? 
Chưa định dạng kí tự 
Đã định dạng kí tự 
2. Định dạng kí tự 
Quan sát 2 đoạn văn bên dưới : 
Thế nào là định dạng kí tự ? 
- Khái niệm: Định dạng kí tự là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm kí tự như: 
+ Phông chữ 
+ Cỡ chữ 
+ Kiểu chữ 
+ Màu sắc 
2. Định dạng kí tự 
+ Phông chữ: 
+ Cỡ chữ: 
+ Kiểu chữ: 
+ Màu sắc: 
Thủ đô 	 Thuû ñoâ 	 Thuû ñoâ 
Thủ đô 	 Thủ đô 	 Thủ đô 
Thủ đô Thủ đô Thủ đô Thủ đô 
Thủ đô	 Thủ đô	 Thủ đô 
2. Định dạng kí tự 
Ví dụ: 
- Cách 1 : Sử dụng các lệnh trong nhóm Font trên dải lệnh Home 
2. Định dạng kí tự 
2. Định dạng kí tự 
Chọn phông chữ 
Chọn cỡ chữ 
Màu chữ 
Chữ in đậm 
Chữ in nghiêng 
Chữ gạch chân 
1. Chọn văn bản 
2. Nháy mũi tên biểu tượng bên phải hộp Font 
2. Định dạng kí tự 
a. Định dạng phông chữ: 
3. Chọn phông chữ 
2. Định dạng kí tự 
a. Định dạng phông chữ: 
Chọn văn bản 
Nháy mũi tên biểu tượng bên phải hộp Font 
Chọn phông chữ 
2. Định dạng kí tự 
b. Định dạng cỡ chữ: 
1. Chọn văn bản 
3. Chọn cỡ chữ 
2. Nháy mũi tên bên phải hộp Font Size 
2. Định dạng kí tự 
b. Định dạng cỡ chữ: 
Chọn văn bản 
Nháy mũi tên bên phải hộp Font Size 
Chọn cỡ chữ 
1. Chọn văn bản 
2. Nháy các nút: 
Bold ( chữ đậm ), 
Italic ( chữ nghiêng ), 
Underline ( Chữ gạch chân ). 
2. Định dạng kí tự 
c. Định dạng kiểu chữ: 
2. Định dạng kí tự 
c. Định dạng kiểu chữ: 
Chọn văn bản 
Nháy các nút: 
Bold (chữ đậm), 
Italic ( chữ nghiêng ), 
Underline ( Chữ gạch chân ). 
1. Chọn văn bản 
2. Nháy mũi tên 
 bên phải hộp Font Color 
3. Chọn màu 
2. Định dạng kí tự 
d . Định dạng màu chữ: 
2. Định dạng kí tự 
d . Định dạng màu chữ: 
Chọn văn bản 
Nháy mũi tên bên phải hộp Font Size 
Chọn màu chữ 
2. Định dạng kí tự 
- Cách 2: Sử dụng hộp thoại Font 
Các em tự tìm hiểu thêm cách này 
Chọn phông chữ 
Chọn màu chữ 
Chọn kiểu chữ 
Chọn cỡ chữ 
Nháy Ok để áp dụng 
Hiển thị kết quả định dạng chữ 
Hộp thoại Font 
	 Lưu ý: 
Nên định dạng văn bản sau khi đã soạn thảo xong toàn bộ phần nội dung của văn bản. 
Nên chọn phần văn bản muốn định dạng trước khi định dạng 
- Nếu không chọn trước phần văn bản nào thì các thao tác định dạng trên sẽ được áp dụng cho các kí tự sẽ được gõ vào sau đó. 
- Để tiết kiệm thời gian, sẽ giúp cho văn bản có một định dạng thống nhất, hợp lí, không phải chỉnh sửa lại nhiều lần. 
Tại sao vậy? 
	 Câu 1: Mục đích của định dạng văn bản là gì? 
a. Giúp văn bản đẹp 
b. Giúp văn bản dễ đọc 
c. Giúp người đọc dễ ghi nhớ các nội dung. 
d. Giúp văn bản đẹp, dễ đọc và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung. 
BÀI TẬP 
	 Câu 2: Nút lệnh nào dùng để định dạng kiểu chữ gạch chân ? 
A. 
B. 
D. 
C. 
	 Câu 3: Nút lệnh nào dùng để định dạng kiểu chữ nghiêng ? 
A. 
B. 
D. 
C. 
	 Câu 3: Nút lệnh nào dùng để định dạng kiểu chữ in đậm ? 
A. 
B. 
D. 
C. 
	 Câu 4: Hãy thực hiện định dạng các kí tự cho bài thơ theo mẫu sau: 
Cỡ 
chữ: 13 
- Định dạng phông chữ cho bài thơ: Times New Roman 
Kiểu chữ: nghiêng 
Kiểu chữ: gạch chân có màu xanh 
Kiểu chữ: đậm, nghiêng, gạch chân, màu chữ: xanh 
Kiểu chữ: đậm, nghiêng 
(Theo Vũ Quần Phương 
Kiểu chữ: đậm 
Màu chữ: đỏ 
Cỡ chữ: 18 
Bản đồ tư duy 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học bài, xem nội dung đã học 
Thực hành lại các thao tác nếu có máy tính ở nhà 
Xem trước nôi dung bài học tiếp theo: Định dạng đoạn văn bản. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_6_bai_16_dinh_dang_van_ban.pptx