Bài giảng Toán Khối 3 - Bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Con nhận xét gì về vị trí điểm O trên đường kính AB?

Tâm O là trung điểm của đường kính AB.

Ngoài ra tâm O còn là trung điểm của tất cả các đường kính khác của hình tròn tâm O.

Con hãy so sánh độ dài đường kính AB với bán kính OM?

Độ dài đường kính AB gấp hai lần bán kính OM.

Tất cả các đường kính của hình tròn đều dài gấp hai lần bán kính

 

ppt24 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán Khối 3 - Bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chào mừng các em 
đến với tiết học Toán trực tuyến 
NHỮNG ĐIỀU EM CẦN LƯU Ý: 
1. Chuẩn bị SGK Toán, vở Toán, vở nháp, hộp bút, compa, tẩy. 
2. Ngồi học ngay ngắn, đủ ánh sáng. 
4. Ghi tên HS, bật Webcam, tắt mic. Cần phát biểu thì bấm vào biểu tượng giơ tay và bật mic để trả lời. Trả lời xong thì tắt mic. 
3. Học tập nghiêm túc, không nói tự do, thực hiện theo yêu cầu của cô giáo và làm bài đầy đủ. 
Toán 
HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH 
 Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020 
Hình tam giác ABC 
Hình tứ giác MNPQ 
Hình chữ nhật EGHI 
Hình vuông IKLM 
Hình tròn 
A 
B 
C 
M 
N 
P 
Q 
E 
G 
I 
H 
I 
K 
L 
M 
O 
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 
MỘT SỐ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRÒN 
Nhận xét: Hình tròn có đường tròn bao viền bên ngoài, và tâm nằm chính giữa. 
1/ Giới thiệu hình tròn 
O 
M 
A 
B 
Hình tròn tâm O 
Bán kính OM 
Đường kính AB 
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 
. 
Chú ý: ta gọi tên hình tròn bằng tên của tâm 
Đoạn thẳng nối tâm hình tròn với một điểm bất kì nằm trên đường tròn đều gọi là bán kính. 
Đoạn thẳng đi qua tâm hình tròn nối 2 điểm cùng nằm trên đường tròn đều gọi là đường kính. 
A 
B 
O 
M 
Hình troøn taâm O 
Baùn kính OM 
Ñöôøng kính AB 
. 
Con nhận xét gì về vị trí điểm O trên đường kính AB? 
Tâm O là trung điểm của đường kính AB. 
Ngoài ra tâm O còn là trung điểm của tất cả các đường kính khác của hình tròn tâm O . 
Con hãy so sánh độ dài đường kính AB với bán kính OM? 
Độ dài đường kính AB gấp hai lần bán kính OM. 
Tất cả các đường kính của hình tròn đều dài gấp hai lần bán kính 
A 
B 
O 
M 
Hình troøn taâm O 
Baùn kính OM 
Ñöôøng kính AB 
 Nhaän xeùt: Trong moät hình troøn 
* Taâm O laø trung ñieåm cuûa ñöôøng kính AB. 
* Ñoä daøi ñöôøng kính gaáp hai laàn ñoä daøi baùn kính. 
. 
 Ta sử dụng dụng cụ vẽ hình tròn: Compa 
2/ Vẽ hình tròn: 
Chân trụ có đầu nhọn, tạo ra tâm hình tròn 
Chân vẽ có đầu chì, tạo ra viền hình tròn 
Đầu xoay: vị trí tay cầm để xoay compa 
Chú ý: Khoảng cách từ chân trụ đến chân vẽ chính là độ dài bán kính hình tròn 
Bước 1: Chấm 1 điểm làm tâm hình tròn, đặt là điểm O 
CÁCH VẼ HÌNH TRÒN TÂM O, BÁN KÍNH 2CM 
. O 
Bước 2: Dùng thước kẻ đo khoảng cách từ chân trụ đến chân vẽ compa là 2cm 
Bước 3: Đặt chân trụ compa vào điểm O 
. O 
Bước 4 : Cầm đầu xoay xoay compa 1 vòng để chân vẽ tạo ra một đường tròn 
. o 
O 
M 
N 
P 
Q 
Bài 1 : Nêu tên bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn. 
Luyện tập: 
Bán kính :OM, ON, OP, OQ 
Đường kính : PQ, MN 
. 
Trên hình vẽ thể hiện mấy bán kính của hình tròn? 
Đọc tên các bán kính đó? 
Trên hình vẽ thể hiện mấy đường kính của hình tròn? 
Đọc tên các đường kính đó? 
O 
A 
B 
C 
D 
I 
Bán kính :OA, OB. 
Đường kính : AB 
Bài 1 : Nêu tên bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn. 
. 
Trên hình vẽ thể hiện mấy bán kính của hình tròn? 
Đọc tên các bán kính đó? 
Trên hình vẽ thể hiện mấy đường kính của hình tròn? 
Đọc tên các đường kính đó? 
CD là đường kính hay bán kính của hình tròn này? 
CD không phải là đường kính và cũng không phải bán kính của hình tròn này 
Bài 2 : Em hãy vẽ hình tròn có: 
a/ Tâm O bán kính 2 cm; 
b/ Tâm I bán kính 3 cm. 
Thực hành vào vở 
Muốn vẽ hình tròn ta phải thực hiện những thao tác nào? 
Bước 1: Chấm 1 điểm làm tâm hình tròn, đặt là điểm O 
Bước 2: Dùng thước kẻ xác định độ dài bán kính (khoảng cách từ chân trụ đến chân vẽ) 
Bước 3: Đặt chân trụ compa vào điểm O 
Bước 4 : Cầm đầu xoay xoay compa 1 vòng để chân vẽ tạo ra một đường tròn 
2cm 
3cm 
. 
O 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
. 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
Bài 2 : Em hãy vẽ hình tròn có: 
a/ Tâm O bán kính 2 cm; 
b/ Tâm I bán kính 3 cm. 
a.Veõ baùn kính OM, ñöôøng kính CD trong hình troøn sau: 
- Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC daøi hôn ñoaïn thaúng OD. 
 - Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC ngaén hôn ñoä daøi ñoaïn thaúng OM. 
- Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC baèng moät phaàn hai ñoä daøi ñoaïn thaúng CD. 
O 
. 
b. Câu nào đúng câu nào sai? 
Bài 3: 
a.Veõ baùn kính OM, ñöôøng kính CD trong hình troøn sau: 
- Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC daøi hôn ñoaïn thaúng OD. 
 - Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC ngaén hôn ñoä daøi ñoaïn thaúng OM. 
 - Ñoä daøi ñoaïn thaúng OC baèng moät phaàn hai ñoä daøi ñoaïn thaúng CD. 
O 
M 
C 
D 
Ñ 
S 
S 
. 
b. Câu nào đúng, câu nào sai? 
Bài 3: 
Ñ 
T 
R 
OØ 
C 
H 
Ô 
I 
C 
C 
H 
OÏ 
N 
AÂ 
U 
Ñ 
UÙ 
N 
G 
Cách chơi: Chọn đáp án nào thì viết ra vở nháp trong vòng 5 giây và giơ nháp vào màn hình. 
5 giaây 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Caâu 1: 
 Trong moät hình troøn, ñoä daøi baùn kính laø 2cm, thì ñoä daøi ñöôøng kính laø: 
a. 3cm, b. 4cm , c. 6cm 
Caâu 2 : 
5 giaây 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
 Trong moät hình troøn, ñoä daøi ñöôøng kính laø 6cm, thì ñoä daøi baùn kính laø: 
a. 2cm, b. 4cm , c. 3cm 
Caâu 3 : 
5 giaây 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
 Trong moät hình troøn: 
a. Ñoä daøi ñöôøng kính gaáp 2 laàn ñoä daøi baùn kính. 
b. Ñoä daøi baùn kính baèng ñoä daøi ñöôøng kính. 
c. Caû hai yù treân. 
DẶN DÒ 
Làm bài tập trong VBT toán in, BT trên olm; luyện vẽ nhiều hình tròn với các bán kính khác nhau ra vở nháp. 
Giúp đỡ bố mẹ việc nhà 
Thực hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh 
 Xem trước bài Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (trang 113; 115) 
% 
Chóc c¸c em häc tèt! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_3_bai_hinh_tron_tam_duong_kinh_ban_kinh.ppt