Bài giảng Toán Lớp 1 - Nguyễn Thị Ngọc Lan - Các số tròn chục

a) Năm mươi : 50

40 : bốn mươi

 Chín mươi : .

 Sáu mươi : .

 60 : mươi

 

ppt16 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1496 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 1 - Nguyễn Thị Ngọc Lan - Các số tròn chục, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GV : Nguyễn Thị Ngọc Lan MÔN TOÁN Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 To¸n: TÝnh: 12 + 3 = 15 + 4 = 19 - 3 = 15 - 2 = 15 19 16 13 1 chôc 1 0 m­êi 2 chôc 2 0 hai m­¬i 3 chôc 3 0 ba m­¬i 4 chôc 4 0 bèn m­¬i 5 chôc 5 0 n¨m m­¬i C¸c sè trßn chôc To¸n: Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 6 7 8 8 0 9 0 9 chÝn m­¬i C¸c sè trßn chôc To¸n: Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 10 20 30 40 50 60 70 80 90 To¸n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C¸c sè trßn chôc To¸n: Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 Bµi 1: 1. Viết (theo mẫu) C¸c sè trßn chôc To¸n: mười chín mươi bảy mươi Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 Bµi 1: 1. Viết (theo mẫu) C¸c sè trßn chôc To¸n: ba mươi tám mươi năm mươi Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 Bµi 1: 1. Viết (theo mẫu) C¸c sè trßn chôc To¸n: 80 50 30 Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 Bµi 1: 1. Viết (theo mẫu) C¸c sè trßn chôc To¸n: 90 40 20 Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 Bµi 1: 1.ViÕt (theo mÉu) C¸c sè trßn chôc To¸n: a) Ba chục : 30 Tám chục : ….. Một chục : …... Bốn chục :….. Sáu chục : ….. Năm chục : …... b) 20 : hai chục 70 : …… chục 90 : …… chục 50 : ………. 80 : ………. 30 : ………. Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 40 80 10 50 60 năm chục tám chục ba chục bảy chín Bµi 1: 1.ViÕt (theo mÉu) C¸c sè trßn chôc To¸n: Chín mươi : ….. Sáu mươi : …... Sáu chục : ….. Năm chục : …... 60 : …… mươi 80 : …… mươi 10 : ………. 80 : ………. Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 90 60 50 60 một chục tám chục sáu tám a) Năm mươi : 50 50 : Năm chục Bốn chục : 40 40 : bốn mươi Bµi 2: Sè trßn chôc ? a) b) 20 30 40 60 90 80 70 70 60 60 50 40 30 20 10 10 C¸c sè trßn chôc To¸n: Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 Bµi 2: Sè trßn chôc ? b) 40 80 C¸c sè trßn chôc To¸n: Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 30 20 40 60 70 90 20 30 50 60 70 90 Bµi 1: C¸c sè trßn chôc To¸n: 20 …. 10 Bµi 3: >, = > = Bµi 1: C¸c sè trßn chôc To¸n: Bµi 4: Nối với số thích hợp (theo mẫu) 10 50 20 60 < 20 < 60 < 50 < 30 = 70 < 80 40 70 Thø ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 10 50 20 60 40 70 Dặn dò : LuyÖn tËp chung Thø ba, ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2014 Về nhà làm bài tập : Vở BT toán (trang 23) 

File đính kèm:

  • ppttiet 47 Cac so tron chuc.ppt