Bài giảng Toán Lớp 1 - Tuần 27 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 7 - Trần Thị Quỳnh Như

Bài: Phép trừ trong phạm vi 7

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính

Bài 3: Tính

Bài 3: Tính

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

ppt16 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 1 - Tuần 27 - Bài: Phép trừ trong phạm vi 7 - Trần Thị Quỳnh Như, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
M«n to¸nKÝNH CHóC C¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phóc !GV: TrÇn ThÞ Quỳnh Như Trường Tiểu học Dương QuangKiÓm tra bµi cò6 + 1 = 4 + 3 = 7 7 7 - 2 = 57 - 5 = 27 - 3 = 47 - 4 = 37 - 1 = 67 - 6 = 1----7=-=-====52373172714667574----7=-=-====37172767574----7=-=-====52737714677----7=-=-====52373172714667574NghØ gi÷a giêBµi 1: TÝnh 7 6. 7 4. 7 2. 7 5. 7 1. 7 7.135260Bµi 2: TÝnh 7 – 6 = 7 – 7 = 7 – 3 = 7 – 2 = 7 – 4 = 7 – 0 = 7 – 5 = 7 – 1 =Bµi 2: TÝnh 7 – 6 = 1 7 – 7 = 0 7 – 3 = 4 7 – 2 = 5 7 – 4 = 3 7 – 0 = 7 7 – 5 = 2 7 – 1 = 6Bµi 3: TÝnh 7 - 3 - 2 = 7 - 6 - 1 = 7 - 2 - 3 = Bµi 3: TÝnh 7 - 3 - 2 = 2 7 - 6 - 1 = 0 7 - 4 - 2 = 1Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:Bµi 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:72=575=2KÝnh chóc ThÇy C« m¹nh khoÎ! Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_1_tuan_27_bai_phep_tru_trong_pham_vi_7_tr.ppt