Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tháng, năm (Bản đẹp)

Qua bài học này em biết:

Các đơn vị đo thời gian: tháng, năm.

Một năm có 12 tháng; biết tên gọi các tháng trong năm; biết số ngày trong từng tháng.

Xem lịch (tờ lịch tháng, lịch năm, )

pptx38 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán Lớp 3 - Bài: Tháng, năm (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Môn Toán- Lớp 3 
Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến 
Bài: Tháng - Năm 
NHỮNG ĐIỀU EM CẦN LƯU Ý: 
1. Chuẩn bị SGK Toán, vở Toán, vở nháp, hộp bút. 
2. Ngồi học ngay ngắn, đủ ánh sáng. 
4. Ghi tên HS, bật Webcam, tắt mic. Cần phát biểu thì bấm vào biểu tượng giơ tay và bật mic để trả lời. Trả lời xong thì tắt mic. 
3. Học tập nghiêm túc, không nói tự do, thực hiện theo yêu cầu của cô giáo và làm bài đầy đủ. 
Thứ sáu, ngày 5 – 2 - 2021 
 Toán 
 Tháng – Năm (trang 107-108) 
Qua bài học này em biết: 
Các đơn vị đo thời gian: tháng, năm. 
Một năm có 12 tháng; biết tên gọi các tháng trong năm; biết số ngày trong từng tháng. 
Xem lịch (tờ lịch tháng, lịch năm,) 
10/11/2021 
Hoạt 
 động 
 cơ 
 bản 
10/11/2021 
10/11/2021 
10/11/2021 
10/11/2021 
Chơi trò chơi: 
“Tháng mấy 
 ngày mấy 
 thứ mấy” 
Chủ nhật 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
Thứ bảy 
1 18 
Quốc tế lao động 
2 19 
3 20 
4 21 
5 22 
6 23 
7 24 
8 25 
9 26 
10 27 
11 28 
12 29 
13 30 
14 1/4 
15 2 
16 3 
17 4 
18 5 
19 6 
20 7 
21 8 
22 9 
23 10 
24 11 
25 12 
26 13 
27 14 
28 15 
29 16 
30 17 
31 18 
10/11/2021 
10/11/2021 
Xem tờ lịch năm 2012 dưới đây và nói cho nhau nghe 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
9 
10 
11 
12 
10/11/2021 
Trong tờ lịch có tất cả bao nhiêu tháng ? Đó là những tháng nào ? 
10/11/2021 
Một năm có 12 tháng. Đó là: 
Tháng một 
Tháng hai 
Tháng ba 
Tháng tư 
Tháng năm 
Tháng sáu 
Tháng bảy 
Tháng tám 
Tháng chín 
Tháng mười 
Tháng mười một 
Tháng mười hai 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
9 
10 
11 
12 
10/11/2021 
Tháng 1 có bao nhiêu ngày 
Những tháng nào trong năm có 31 ngày? 
10/11/2021 
Tháng 1 
31 ngày 
Tháng 5 
31 ngày 
Tháng 10 
31 ngày 
Tháng 7 
31 ngày 
Tháng 3 
31 ngày 
Tháng 8 
31 ngày 
Tháng 12 
31 ngày 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
9 
10 
11 
12 
10/11/2021 
Những tháng nào trong năm có 30 ngày? 
10/11/2021 
Tháng 1 
31 ngày 
Tháng 5 
31 ngày 
Tháng 6 
30 ngày 
Tháng 9 
30 ngày 
Tháng 10 
31 ngày 
Tháng 11 
30 ngày 
Tháng 7 
31 ngày 
Tháng 3 
31 ngày 
Tháng 4 
30 ngày 
Tháng 8 
31 ngày 
Tháng 12 
31 ngày 
10/11/2021 
2/2012 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
Thứ bảy 
Chủ nhật 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
2/2017 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
Thứ bảy 
Chủ nhật 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Tháng 2/2012 có 29 ngày 
Tháng 2/2017 có 28 ngày 
10/11/2021 
2/2012 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
Thứ bảy 
Chủ nhật 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Tháng 2/2012 có 29 ngày 
Tháng 2/2017 có 28 ngày 2/2017 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
Thứ sáu 
Thứ bảy 
Chủ nhật 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
10/11/2021 
10/11/2021 
Tháng 1 
31 ngày 
Tháng 5 
31 ngày 
Tháng 6 
30 ngày 
Tháng 9 
30 ngày 
Tháng 10 
31 ngày 
Tháng 11 
30 ngày 
Tháng 7 
31 ngày 
Tháng 3 
31 ngày 
Tháng 4 
30 ngày 
Tháng 8 
31 ngày 
Tháng 12 
31 ngày 
Thứ hai 
7 
14 
21 
28 
Thứ ba 
1 
8 
15 
22 
Thứ tư 
2 
9 
16 
23 
Thứ năm 
3 
10 
17 
24 
Thứ sáu 
4 
11 
18 
25 
Thứ bảy 
5 
12 
19 
26 
Chủ nhật 
6 
13 
20 
27 
Thứ hai 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ ba 
4 
11 
18 
25 
Thứ tư 
5 
12 
19 
26 
Thứ năm 
6 
13 
20 
27 
Thứ sáu 
7 
14 
21 
28 
Thứ bảy 
1 
8 
15 
22 
29 
Chủ nhật 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ hai 
7 
14 
21 
28 
Thứ ba 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ tư 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ năm 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ sáu 
4 
11 
18 
25 
Thứ bảy 
5 
12 
19 
26 
Chủ nhật 
6 
13 
20 
27 
Thứ hai 
4 
11 
18 
25 
Thứ ba 
5 
12 
19 
26 
Thứ tư 
6 
13 
20 
27 
Thứ năm 
7 
14 
21 
28 
Thứ sáu 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ bảy 
2 
9 
16 
23 
30 
Ch ủ nhật 
3 
10 
17 
24 
Thứ hai 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ ba 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ tư 
4 
11 
18 
25 
Thứ năm 
5 
12 
19 
26 
Thứ sáu 
6 
13 
20 
27 
Thứ bảy 
7 
14 
21 
28 
Ch ủ nhật 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ hai 
6 
13 
20 
27 
Thứ ba 
7 
14 
21 
28 
Thứ tư 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ năm 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ sáu 
3 
10 
17 
24 
Thứ bảy 
4 
11 
18 
25 
Ch ủ nhật 
5 
12 
19 
26 
Thứ hai 
4 
11 
18 
25 
Thứ ba 
5 
12 
19 
26 
Thứ tư 
6 
13 
20 
27 
Thứ năm 
7 
14 
21 
28 
Thứ sáu 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ bảy 
2 
9 
16 
23 
30 
Ch ủ nhật 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ hai 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ ba 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ tư 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ năm 
4 
11 
18 
25 
Thứ sáu 
5 
12 
19 
26 
Thứ bảy 
6 
13 
20 
27 
Ch ủ nhật 
7 
14 
21 
28 
Thứ hai 
5 
12 
19 
26 
Thứ ba 
6 
13 
20 
27 
Thứ tư 
7 
14 
21 
28 
Thứ năm 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ sáu 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ bảy 
3 
10 
17 
24 
Ch ủ nhật 
4 
11 
18 
25 
Thứ hai 
3 
10 
17 
24 
31 
Thứ ba 
4 
11 
18 
25 
Thứ tư 
5 
12 
19 
26 
Thứ năm 
6 
13 
20 
27 
Thứ sáu 
7 
14 
21 
28 
Thứ bảy 
1 
8 
15 
22 
29 
Ch ủ nhật 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ hai 
7 
14 
21 
28 
Thứ ba 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ tư 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ năm 
3 
10 
17 
24 
Thứ sáu 
4 
11 
18 
25 
Thứ bảy 
5 
12 
19 
26 
Ch ủ nhật 
6 
13 
20 
27 
Thứ hai 
5 
12 
19 
26 
Thứ ba 
6 
13 
20 
27 
Thứ tư 
7 
14 
21 
28 
Thứ năm 
1 
8 
15 
22 
29 
Thứ sáu 
2 
9 
16 
23 
30 
Thứ bảy 
3 
10 
17 
24 
31 
Ch ủ nhật 
4 
11 
18 
25 
Tháng 1 
Tháng 2 
Tháng 3 
Tháng 4 Tháng 5 
Tháng 6 
Tháng 7 
Tháng 8 
Tháng 9 
Tháng 11 
Tháng 12 
Tháng 10 
2 
0 
0 
5 
LUYỆN TẬP ! 
Câu 1: Tháng này là tháng mấy ? 
 Tháng sau là tháng mấy ? 
Câu 2: Tháng 1 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 3: Tháng 3 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 4: Tháng 6 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 5: Tháng 7 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 6: Tháng 10 có bao nhiêu ngày ? 
Câu 7: Tháng 11 có bao nhiêu ngày ? 
Bài 1 : Trả lời các câu hỏi sau: 
Tháng 2 
Tháng 3 
Có 31 ngày 
Có 31 ngày 
Có 30 ngày 
Có 31 ngày 
Có 31 ngày 
Có 30 ngày 
Câu 1: Tháng này là tháng 2 . 
 Tháng sau là tháng 3 . 
Câu 2: Tháng 1 có 31 ngày. 
Câu 3: Tháng 3 có 31 ngày. 
Câu 4: Tháng 6 có 30 ngày. 
Câu 5: Tháng 7 có 31 ngày. 
Câu 6: Tháng 10 có 31 ngày. 
Câu 7: Tháng 11 có 30 ngày. 
Bài 1 : ( Làm vào vở) 
Bài 2 : Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005 
Thứ hai 
 1 
 8 
 15 
 22 
 29 
Thư ba 
 2 
 9 
 16 
 23 
 30 
Thứ tư 
 3 
 10 
 17 
 24 
 31 
Thứ năm 
 4 
 11 
 18 
 25 
Thứ sáu 
 5 
 12 
 19 
 26 
Thứ bảy 
 6 
 13 
 20 
 27 
Chủ nhật 
 7 
 14 
 21 
 28 
 Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy ? 
 Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy ? 
 Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật ? 
 Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào? 
Là thứ sáu 
Là thứ tư 
Có 4 ngày 
 Là ngày 28 
Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2021 
Thứ hai 
 2 
 9 
16 
 23 
 30 
Thư ba 
 3 
 10 
 17 
 24 
 31 
Thứ tư 
 4 
 11 
 18 
 25 
Thứ năm 
 5 
 12 
 19 
 26 
Thứ sáu 
 6 
 13 
 20 
 27 
Thứ bảy 
 7 
 14 
 21 
 28 
Chủ nhật 
 1 
 8 
 15 
 22 
 29 
 Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy? 
 Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ mấy? 
 Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật? 
 Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào? 
Là thứ năm 
 Là thứ ba 
Có 5 ngày 
 Là ngày 29 
10/11/2021 
Thi đố 
32 
 Tó phµn nµn víi b¹n: “ C¸c b¹n sướng thËt, mçi n¨m cã mét ngµy sinh nhËt,cßn tí th× cø ph¶i ®îi 4 n¨m míi cã mét ngµy sinh nhËt ”. §è em biÕt, b¹n Tó sinh vµo ngµy nµo, th¸ng nµo? 
Ngµy 29 th¸ng 2 
Chóc 
 Mõng 
B¹n 
Ngày 29 tháng 5 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy? 
Thứ hai 
Thứ ba 
Thứ tư 
Thứ năm 
C.Thứ tư 
Tháng 3 năm 2021 
Thứ hai 
 1 
8 
 15 
 22 
 29 
Thư ba 
 2 
 9 
 16 
 23 
 30 
Thứ tư 
 3 
 10 
 17 
 24 
 31 
Thứ năm 
 4 
 11 
 18 
 25 
Thứ sáu 
 5 
 12 
 19 
 26 
Thứ bảy 
 6 
 13 
 20 
 27 
Chủ nhật 
 7 
 14 
 21 
 28 
 Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy? 
Là thứ hai 
Phần thưởng là một cây bút 
 8 
 Tháng 11 năm 2021 
Thứ hai 
 1 
 8 
 15 
 22 
 29 
Thư ba 
 2 
 9 
 16 
 23 
 30 
Thứ tư 
 3 
 10 
 17 
 24 
Thứ năm 
 4 
 11 
 18 
 25 
Thứ sáu 
 5 
 12 
 19 
 26 
Thứ bảy 
 6 
 13 
20 
 27 
Chủ nhật 
 7 
 14 
 21 
 28 
 Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày thứ mấy? 
Phần thưởng là một tràng vỗ tay 
Thứ bảy 
 20 
* Hướng dẫn về nhà : 
Về nhà các em tập xem lịch. 
2. Tiết Luyện tập (trang 109): 
+ Bài 1;2;4: Làm vào SGK bằng bút chì. 
+ Bài 3: Làm vào vở. 
38 
Ch©n thµnh c¶m ¬n 
 c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_3_bai_thang_nam_ban_dep.pptx