Bài giảng Toán Lớp 3 - Tiết 131: Các số có năm chữ số

Các số có năm chữ số

Bài 3: Đọc các số : 23 116 ; 12 427 ; 3 116 ; 82 427

- Số 23 166 Đọc là : Hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi sáu.

- Số 12 427 Đọc là : Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

- Số 3116 Đọc là : Ba nghìn một trăm mười sáu

- Số 82 427 Đọc là: Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Tiết 131: Các số có năm chữ số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TOÁN - LỚP 3CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ.ToánKIỂM TRA BÀI CŨ* §äc sè : 2316.- Sè 2316 gåm mÊy ngh×n, mÊy tr¨m, mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ ?§¬n vÞChôcTr¨mNgh×nHµng10 000Chôc ngh×n10 00010 00010 000410001000210010010031011111116ViÕt sè: 42316§äc sè:Bèn m­¬i hai ngh×n10 00042 316ba tr¨m m­êi s¸u.ToánCác số có năm chữ sốHµngChôc ngh×nNgh×nTr¨mChôc§¬nvÞ4231 610 00010 00010 00010 0001000100010010010010111111ViÕt sè: §äc sè: Bèn m­¬i hai ngh×n ba tr¨m m­êi s¸u.42 316VÝ dô:* §äc c¸c cÆp sè sau: 5327 vµ 45 327 6581 vµ 96 581* §äc sè cã 5 ch÷ sè: 32 711;38 253;87 513;19 9953 3ToánCác số có năm chữ sốHµngChôc ngh×nNgh×nTr¨mChôc§¬n vÞ10 00010 00010 00010001000100100101131431121000ViÕt sè:............. §äc sè:..............................................................33214Ba m­¬i ba ngh×n hai tr¨m m­êi bèn.* Bài 1: Viết theo mẫuToánCác số có năm chữ sốHµngChôc ngh×nNgh×nTr¨mChôc§¬n vÞ10 00010 000100010001001001011231241000 Hai m­¬i bèn ngh×n ba tr¨m m­êi hai.1000100ViÕt sè:.............. §äc sè:..........................................................24 312ToánCác số có năm chữ sốBµi 2HµngViÕt sè®äc sèChôc ngh×nNgh×nTr¨mChôc§¬n vÞ3518794361571361541168 352S¸u m­¬i t¸m ngh×n ba tr¨m n¨m m­¬i hai.6853268532Bµi 2ViÕt (theo mÉu):6853268 3526853235 18794 36157 13615 411Ba m­¬i l¨m ngh×n mét tr¨m t¸m m­¬i b¶y.ChÝn m­¬i t­ ngh×n ba tr¨m s¸u m­¬I mèt. N¨m m­¬i b¶y ngh×n mét tr¨m ba m­¬i s¸u.M­êi l¨m ngh×nbèn tr¨m m­êi mét.* Bài 3: Đọc các số : 23 116 ; 12 427 ; 3 116 ; 82 427- Số 23 166 Đọc là : Hai mươi ba nghìn một trăm sáu mươi sáu.- Số 12 427 Đọc là : Mười hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy- Số 3116 Đọc là : Ba nghìn một trăm mười sáu- Số 82 427 Đọc là: Tám mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi bảyToánCác số có năm chữ sốSè?Bµi 460 00070 000????23 00024 000??23 00023100?2320080 00090 0002500026000270002330023400CHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_3_tiet_131_cac_so_co_nam_chu_so.ppt