Bài giảng Toán Lớp 6 - Chương II - Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Câu 4: Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 7 m (so với mặt đất). Sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng thêm 3 m rồi sau đó giảm đi 4 m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi?

ppt11 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 11/03/2024 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 6 - Chương II - Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
* Chó ý : 
 T­ ư ¬ng tù, ta cã thÓ nãi ®Õn tæng cña bèn, n¨m,.... sè nguyªn. Khi thùc hiÖn céng nhiÒu sè nguyªn ta cã thÓ thay ®æi tuú ý thø tù c¸c sè h¹ng, nhãm c¸c sè h¹ng mét c¸ch tuú ý b»ng c¸c dÊu ( ), [ ], { }. 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN 
a + b = b + a (a, b  N) 
a + b = b + a (a, b  Z) 
Sè Tù NHI£N (n) 
sè NGUY£N (Z) 
TÍNH CHẤT kÕt hîp 
céng víi sè 0 
(a + b) + c = a + (b + c) 
(a, b, c  N) 
(a + b) + c = a + (b + c) 
	 = a + b + c (a, b, c  Z) 
a + 0 = 0 + a = a (a  N) 
a + 0 = 0 + a = a (a  Z) 
céng víi sè ®èi 
Kh«ng cã tÝnh chÊt nµy 
a + (-a) = 0 (a  Z) 
Bài tập 1 : 
 Tính nhanh: 
126 + (-20) + 2007 + (-106) 
(-199) + (-200) + (-201) 
Đáp án: 
a. 	 126 + (-20) + 2007 + (-106) 
=	126 + (-20) + (-106) + 2007 
=	126 + (-126) + 2007 
=	 0 + 2007 
= 2007 
b. (-199) + (-200) + (-201) 
 = 	(-199) + (-201) + (-200) 
 = (- 400) + (-200) = (- 600)	 
Phần III: Luyện tập 
BÀI TẬP 2 
Tìm tổng của tất cả các số nguyên a biết -3 < a < 3 
ĐÁP ÁN 
Tính tổng : (-2) + (-1) + 0 +1 + 2 
 = [( -2) + 2 ] + [ ( - 1) + 1] + 0 
a { -2; -1; 0; 1; 2} 
 = 0 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Đội A 
1 
2 
3 
4 
Giải toán nhanh! 
Đội B 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
Đáp án: 
tính chất kết hợp. 
tính chất giao hoán. 
tính chất cộng với số đối. 
Câu 1: Những tính chất nào được sử dụng trong lời giải dưới đây? 
(-55) + 80 + (-25) 
= 80 + (-55) + (-25) 
= 80 + (-80) 
= 0 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
Câu 2: 
Tìm số nguyên y biết: 18 + (-20) + y = 0 
Đáp án: 
18 + (-20) + y = 0 
-2 + y = 0 
Vậy y = 2 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
Câu 3: Thực hiện phép tính: 
(-17) + 5 + 8 + 17 
Đáp án: 
(-17) + 5 + 8 + 17 
= (-17) + 17 + (5 + 8) 
= 0 + 13 
= 13 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Hết giờ 
Câu 4: Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 7 m (so với mặt đất). Sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng thêm 3 m rồi sau đó giảm đi 4 m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi? 
Đáp án: Lúc đầu ở độ cao: 7 m 
Lần thứ nhất tăng thêm :3 m 
Lần thứ hai giảm 4m, hay tăng (-4)m 
Vậy độ cao của diều sau hai lần tăng là: 
 7+ 3+(-4) = 6 m 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc các tính chất của phép cộng các số nguyên. 
Áp dụng làm bài tập số 37, 39, 40, 41, 42 (SGK) 
Bài 59, 61, 63 (SBT) 

File đính kèm:

  • ppttoan_lop_6_chuong_ii_bai_6_tinh_chat_cua_phep_cong_cac_so_ng.ppt