Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Ăn uống sạch sẽ

Để thực hiện uống sạch chúng ta cần:

 Lấy nước từ nước máy hoặc nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm.

 Đun sôi, để nguội, đậy kín trong bình trước khi uống. Không uống nước lã.

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tự nhiên và xã hội Lớp 2 - Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Ăn uống sạch sẽ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Môn : Tự nhiên xã hội LỚP: 2/3 Giáo viên: NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG ` Tự nhiên và Xã hội: Chúng ta nên ăn, uống như thế nào để cơ thể khỏe mạnh ? Mét ngµy ta ¨n mÊy b÷a chÝnh? Lµ nh÷ng b÷a nµo? MỜI CÁC EM XEM ĐOẠN PHIM HOAÏT ÑOÄNG 1 HOAÏT ÑOÄNG 1 Tự nhiên và Xã hội: Ăn uống sạch sẽ Hoạt động 1: Phải làm gì để ăn sạch. Rửa sạch hoa quả trước khi ăn. Phải gọt vỏ hoa quả trước khi ăn. Thức ăn phải đậy cẩn thận. Bát, đũa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ. Rửa tay sạch trước khi ăn. Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 5 Hoạt Ñộng 1:Ta phaûi laøm gì ñeå aên saïch? Để thực hiện ăn sạch chúng ta cần: - Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đại, tiểu tiện. - Rửa sạch hoa quả và gọt vỏ trước khi ăn. - Thức ăn phải đậy cẩn thận, không để ruồi, gián, chuột đậu hoặc bò vào. - Bát, đĩa, và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ. Tự nhiên và Xã hội: Ăn uống sạch sẽ Hoạt động 1: Phải làm gì để ăn sạch. Hoạt động 2: Ta phaûi laøm gì ñeå uoáng saïch? Haøng ngaøy caùc con uoáng nhöõng loaïi nöôùc uoáng naøo? nước sôi, nước mía, nước ngọt, nước chanh … Tự nhiên và Xã hội: Ăn uống sạch sẽ Hoạt động 1: Phải làm gì để ăn sạch. Tranh 8 Tranh 7 Tranh 6   Chỉ và nói bạn nào uống hợp vệ sinh , bạn nào uống chưa hợp vệ sinh? Vì sao? Để thực hiện uống sạch chúng ta cần: Lấy nước từ nước máy hoặc nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm. Đun sôi, để nguội, đậy kín trong bình trước khi uống. Không uống nước lã. Hoạt động 2: Ta phaûi laøm gì ñeå uoáng saïch? Tự nhiên và Xã hội: Ăn uống sạch sẽ Hoạt động 1: Phải làm gì để ăn sạch. Hoạt động 2: Ta phaûi laøm gì ñeå uoáng saïch? Tự nhiên và Xã hội: Ăn uống sạch sẽ Hoạt động 1: Phải làm gì để ăn sạch. Hoạt động 3: Taïi sao chuùng ta phaûi aên, uoáng saïch seõ ? * Sẽ làm cho cho chúng ta có sức khoẻ tốt. * Chúng ta không bị bệnh tật. * Chúng ta học tập sẽ đạt kết quả cao. Neâu moät soá taùc haïi cuûa vieäc aên, uoáng maát veä sinh? * Làm cho chúng ta bị đau bụng. * Cơ thể xanh xao, gầy yếu. * Ảnh hưởng đến việc học tập. AÊn uoáng saïch seõ giuùp chuùng ta ñeà phoøng ñöôïc nhöõng beänh ñöôøng ruoät nhö: ñau buïng, tieâu chaûy, giun saùn... Ích lôïi cuûa vieäc aên, uoáng saïch seõ Trß ch¬i « ch÷ 1 Hàng dọc Khi ¨n xong, em th­êng dïng vËt g× ®Ó lau miÖng ? K H ¡ N ? §©y lµ ®å vËt dïng ®Ó ®Ëy m©m c¬m ? Thịt, caù, rau, củ tr­íc khi ¨n cÇn ®­îc lµm g× ? Lo¹i rau mua vÒ röa thËt s¹ch, ¨n lu«n kh«ng ph¶i nÊu? Kh«ng cã nguån n­íc s¹ch, ta cÇn lµm g× khi söû duïng nöôùc? Hoa qu¶ tr­íc khi ¨n cÇn ph¶i röa vµ lµm g× n÷a ? N­íc laõ tr­íc khi uèng cÇn ph¶i lµm g× ? §å dïng ®Ó óp b¸t, ®Üa khi röa s¹ch BÖnh thöôøng m¾c ph¶i khi ¨n uèng kh«ng hîp vÖ sinh ? 2 l å n g ? B µ N §Ó ch÷a bÖnh chóng ta dïng thø g× ? 3 N Ê U C ? H Ý N 4 R A U S ? è n g 5 l ä c n ? U í c 6 g ä T V ? á 7 § u n s ? « I 8 C h ¹ n ? b ¸ t 9 t I £ U ? C H ¶ y 10 T H u è ? c Để thực hiện ăn, uống sạch sẽ, chúng ta cần: - Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn, sau khi đại tiện, tiểu tiện. - Rửa sạch rau quả và gọt vỏ trước khi ăn. - Thức ăn phải đậy cẩn thận bằng lồng bàn. - Bát đĩa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ.. - Lấy nước từ nước máy hoặc nguồn nước sạch,đun sôi để nguội,đậy kín trong bình trước khi uống. Kính chào các thầy cô giáo, chào các em, chúc các em học giỏi, chăm ngoan. Xin cám ơn và hẹn gặp lại ! 

File đính kèm:

  • pptAn uong sach se.ppt
  • aviAN SACH UONG SACH.avi
  • mp3Cut_Dung Roi Soc Nau - Bao Tran Top Ca.mp3