Giáo án Lớp 3 - Tuần 35 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Năm

I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe – kể lại được câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng (BT2).

- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.

+ HS khá, giỏi: đọc tương đối lưu loát (Tốc độ trên 70 tiếng/phút).

II. Đồ dùng dạy - học :

 - GV : SGK, BP

 - HS : SGK, đồ dùng học tập cá nhân

III.Các hoạt động dạy học

 

doc17 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 07/03/2024 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Lớp 3 - Tuần 35 - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Năm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
2: Làm bài tập 2.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv yêu cầu Hs làm bài theo nhóm.
- Đại diện các nhóm lên trình bày trên bảng
- Gv nhận xét, chốt lại:
3. Củng cố - dặn dò.
Nhận xét bài học.
Về xem lại bài.
Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 3.

-Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
-Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong yếu.
-Hs trả lời.
-Hs đọc yêu cầu của bài.
-Hs làm bài theo nhóm.
-Đại diện các nhóm lên trình baỳ.
-Hs cả lớp nhận xét.

3p
30p
2p

--------------------------------------------------------------- 
 TOÁN
Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
I. Yêu cầu cần đạt 
 - Biết giải toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
 	 - Biết tính giá trị của biểu thức.
 	 + Bài tập : Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4 (a)
II. Đồ dùng dạy - học : 
 	 - GV : SGK, BP
 	 - HS : SGK , đồ dùng học tập cá nhân
III.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TG
1.Kiểm tra bài cũ
Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2 tiết trước.
- Nhận xét ghi điểm.
- Nhận xét bài cũ.
2. Bài mới: Giới thiệu bài
Bài 1:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs tóm tắt và tự làm.
- Gv mời 1 Hs lên bảng làm bài.
- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- Gv nhận xét, chốt lại:
Bài 2:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv mời 1 Hs lên bảng tóm tắt sửa bài. Cả lớp làm bài vào vở.
- Gv nhận xét, chốt lại:
Bài 3:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của bài.
- Gv mời 1 Hs lên bảng tóm tắt đề bài. Một Hs lên bảng giải bài toán.
- Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
- Gv nhận xét, chốt lại:
Bài 4: (a)
- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.
- Gv chia Hs thành 4 nhóm nhỏ. Cho các em chơi trò chơi “Ai nhanh”:
- Gv NX, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
3. Dặn dò.
- NX tiết học
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung.

1 hs lên bảng làm, lớp theo dõi, nhận xét
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Hs lên bảng làm bài.
-Hs nhận xét.
.
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Một Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-1 Hs đọc yêu cầu đề bài
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Một Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-Hs chữa bài đúng vào vở.
Hs đọc yêu cầu đề bài.
Các nhóm thi làm bài với nhau.
Hs cả lớp nhận xét. 

3p
30p
2p

 Buổỉ chiều 
CHÍNH TẢ (Nghe - viết)
Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (tiết 6)
I. Yêu cầu cần đạt 
 - Nghe – viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy trình bài Sao Mai (BT2).
 - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.
 + HS khá, giỏi: viết đúng tương đối đẹp bài chính tả (Tốc độ trên 70 chữ/15 phút).
II. Đồ dùng dạy - học : 
 	- GV : SGK, BP
 - HS : SGK, đồ dùng học tập cá nhân
III.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TG
1. Bài cũ:
2. Bài mới: Giới thiiệu bài 
* Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng.
Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.
Gv yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.
Gv đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV đọc mẫu bài thơ viết chính tả.
- Gv mời 2 –3 Hs đọc lại.
- Gv nói với Hs về sao Mai: tức là sao Kim, có màu sáng xanh, thường thấy vào lúc sáng sớm nên có tên là sao Mai. Vẫn thấy sao này nhưng mọc vào lúc chiều tối người ta gọi là sao Hôm.
- Gv hỏi: Ngôi nhà sao Mai trong nhà thơ chăm chỉ như thế nào ?
-Yêu cầu Hs tự viết ra nháp những từ dễ viết sai:
-Nhắc nhở các em cách trình bày bài thơ 4 chữ.
- Gv yêu cầu Hs gấp SGK.
- Gv đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho Hs viết bài.
- Gv chấm, chữa từ 5 – 7 bài. Và nêu nhận xét.
-Thu vở của những Hs chưa có điểm về nhà chấm.
3. Cũng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
Chuẩn bị bài: Kiểm tra.

Hs lên bốc thăm bài học thuộc lòng..
Hs đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ quy định trong phiếu.
Hs trả lời.
Hs lắng nghe.
2 –3 Hs đọc lại đoạn viết.
- HS trả lời
Hs viết ra nháp 
Hs nghe và viết bài vào vở.

3p
30p
2p

----------------------------------------------------------------
LUYỆN VIẾT 
 Thi cuối năm 
 Đề do phòng ra 
 TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 
 Ôn tập học kỳ II : Tự nhiên
I. Yêu cầu cần đạt 
 	- Kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ chñ ®iÓm Tù nhiªn.
 	- KÓ tªn mét sè c©y, con vËt ë ®Þa ph­¬ng.
 	- NhËn biÕt ®­îc n¬i em ®ang sèng thuéc d¹ng ®Þa h×nh nµo: §ång b»ng, miÒn nói hay n«ng th«n,thµnh thÞ ;
 	- KÓ vÒ MÆt Trêi, Tr¸i §Êt, ngµy, th¸ng, mïa.
II. Đồ dùng dạy - học : 
 	 - GV: SGK, tranh
 	- HS : SGK, 
III.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TG
1. Kiểm tra bµi cũ:
- So s¸nh ®é cao gi÷a ®ång b»ng vµ cao nguyªn. 
- BÒ mÆt ®ång b»ng vµ cao nguyªn gièng nhau ë ®iÓm nµo?
2.Bµi mới: Giới thiệu bµi:
*Hoạt động 1: Quan s¸t tranh ¶nh vÒ phong c¶nh thiªn nhiªn, vÒ c©y cèi, con vËt cña ®Þa ph­¬ng
* Ho¹t ®éng 2: VÏ tranh theo nhãm
-Chia thµnh c¸c nhãm, yªu cầu c¸c nhãm vÏ tranh phong c¶nh thiªn nhiªn cña quª h­¬ng m×nh
 *Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¸ nh©n
- GV ph¸t phiÕu cã kÎ b¶ng nh­ SGK ph¸t cho HS 
- YC HS ®æi phiÕu nhËn xÐt bµi cña b¹n
- Kết luận:
* Hoạt động 4: Trß ch¬i “Ai nhanh, Ai ®óng”
 Môc tiªu: Gióp HS cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ Thùc vËt, MÆt Trêi, Tr¸i §Êt, Ngµy vµ ®ªm trªn Tr¸i §Êt. 
3. Củng cố - Dặn dß:
 Chuẩn bị giờ sau KT học kỳ II.

- 2HS trả lời về nội dung bµi học trong bµi: “ BÒ m¹t lôc ®Þa” 
- Lớp theo dâi.
- C¸c nhãm quan s¸t vµ vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV
3 nhãm ®¹i diÖn lªn g¾n tranh
- Lớp nhận xÐt vµ b×nh chän nhãmvÏ ®Ñp
- HS nhËn phiÕu ®iÒn tªn Nhãm ®éng vËt, Tªn con vËt, §Æc ®iÓm.
-Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp
- Ghi nhanh tªn c¸c c©y th©n mäc ®øng, rÔ chïm, rÔ cäc, rÔ phô, rÔ cñ, th©n leo, th©n bß,...
- BiÓu diÔn trß ch¬i: “Tr¸i §Êt quay”
- BiÓu diÔn trß ch¬i: “MÆt Tr¨ng chuyÓn ®éng quanh Tr¸i §Êt”
- BiÓu diÔn: “Ngµy vµ ®ªm trªn Tr¸i §Êt”
3p
30p
2p

 Thứ ba. ngày 18 tháng 5 năm 2021
	 THỂ DỤC.. 
Ôn nhảy dây. Tung bắt bóng theo nhóm 2 – 3 người
I.Yêu cầu cần đạt
 	 - Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân nhẹ nhàng, nhịp điệu. 
 	 - Biêt cách tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người. 
 	 - Biết cách chơi và tham gia chơi được. Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiên cơ bản đúng một số bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
II / Địa điểm, phương tiện
 - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.
 - Phương tiện: Còi, bóng
III / Nội dung và phương pháp
Nội dung và phương pháp dạy học
Đội hình luyện tập
TG
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra.
- GV cho HS khởi động và chơi trò chơi mà HS ưa thích. 
2-Phần cơ bản.
- Kiểm tra lại cho những HS chưa hoàn thành các động tác đã học trong năm:
+ GV gọi những HS chưa hoàn thành các nội dung kiểm tra trong năm lên kiểm tra.
- Ôn tung, bắt bóng theo nhóm 2-3 người và nhảy dây kiểu chụm chân.
- GV khuyến khích các em nữ nhảy dây.
- Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”:
+ GV nêu tên trò chơi, chia lớp thành các đội đều nhau để HS thi với nhau, GV làm trọng tài.
3-Phần kết thúc
- Cho HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.
- GV nhận xét kiểm tra, biểu dương và nhắc nhở HS. 
- GV giao bài tập về nhà. 

Đội hình hàng ngang 
§ § § § § § § § 
§ § § § § § § §
§ § § § § § § § 
§ § § § § § § §
 Đội hình vòng tròn 
 GV
5 p
25p
4p
TOÁN
Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
I. Yêu cầu cần đạt 
 	 - Biết giải toán bằng hai phép tính và bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
 	- Biết tính giá trị của biểu thức.
II. Đồ dùng dạy - học : 
 	 - GV : VBT, BP
 - HS : VBT , đồ dùng học tập cá nhân
III.Các hoạt động dạy học 
- Thực hành VBT
 	 TẬP ĐỌC
 Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (tiết 5)
I. Yêu cầu cần đạt 
- Nghe – kể lại được câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng (BT2).
- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.
+ HS khá, giỏi: đọc tương đối lưu loát (Tốc độ trên 70 tiếng/phút).
II. Đồ dùng dạy - học : 
 - GV : SGK, BP
 - HS : SGK, đồ dùng học tập cá nhân
III.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TG
1. Bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài 
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.
- Gv yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.
- Gv đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv kể chuyện. 
+ Chú lính được cấp ngựa để làm gì?
+ Chú sử dụng con ngựa như thế nào?
+ Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?
- Gv kể lần 2.
- Gv yêu cầu một số Hs kể lại câu chuyện.
- Từng cặp Hs kể chuyện.
- Hs thi kể chuyện với nhau.
- Gv hỏi: Truyện gây cười ở điểm nào?
- Gv nhận xét, chốt lại bình chọn người kể chuyện tốt nhất.
3.Cũng cố-dặn dò.
Nhận xét bài học.
Về xem lại bài.
Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 6.

-Hs lên bốc thăm bài học thuộc lòng..
-Hs đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.
-Hs trả lời.
-Hs đọc yêu cầu của bài.
-Hs lắng nghe.
+Đi làm một công việc khẩn cấp.
+Chú dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ chạy theo.
+Vì chú ngĩ lá ngựa có 4 cẳng, nếu chú đi bộ cùng ngựa được 2 cẳng nữa thành 6 cẳng, tốc độ chạy sẽ nhanh hơn.
-Hs chăm chú nghe.
-Một số Hs kể lại câu chuyện.
-Từng cặp Hs kể chuyện.
-Hs nhìn gợi ý thi kể lại câu chuyện.
-Hs nhận xét

3p
30p
2p
-------------------------------------------------------- 
 Buổi chiều 
 TOÁN
 Luyện tập chung
I. Yêu cầu cần đạt 
 - Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm 4 số.
 	 - Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính.
 	 - Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
 	- Biết xem đồng hồ (chính xác đến từng phút)
 	+ Bài tập : Bài 1 (a, b, c) , Bài 2, Bài 3, Bài 4 
II. Đồ dùng dạy - học : 
 	 - GV : SGK, BP
 	- HS : SGK, đồ dùng học tập cá nhân
III.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TG
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Gv gọi 2 Hs làm bài 2 bài 3.
- Nhận xét bài cũ.
2 Bài mới: Giới thiệu bài.
LuyÖn tËp chung
Bài 1:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs tự làm. Cả lớp làm vào vở.
- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- Gv nhận xét, chốt lại:
Bài 2:
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs đặt tính rồi làm bài vào vở.
- Gv mời 4 Hs lên bảng . Cả lớp làm bài vào vở.
- Gv nhận xét, chốt lại.
Bài 3:
- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.
- Gv yêu cầu Hs cả lớp tự tóm tắt và làm bài vào vở.
- Gv mời 1 Hs lên bảng làm bài.
- Gv nhận xét, chốt lại.
Bài 4:
- Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.
- Gv yêu cầu Hs quan sát bảng thống kê số liệu.
- Gv yêu cầu Hs cả lớp làm bài vào vở.
- Gv mời 4 nhóm Hs lên bảng thi làm bài.
- Gv nhận xét, chốt lại.
3.Cũng cố- Dặn dò.
Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
Nhận xét bài học.

-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Hai Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét.
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Bốn Hs lên bảng làm.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-Hs chữa bài đúng vào vở.
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs cả lớp làm bài vào vở.
-Một Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-Hs sửa bài đúngg vào vở.
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs cả lớp làm bài vào vở.
-Bốn nhóm Hs lên bảng thi làm bài.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-Hs sửa bài đúng vào vở.
3p
30p
2p

 Đọc sách 
 Đọc to nghe chung 
 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG SINH NHẬT BÁC.TỔNG KẾT CHỦ ĐIỂM.
I. Yêu cầu cần đạt 
- HS thi đua học tốt để chào mừng ngày sinh nhật Bác . Tổng kết lại chủ điểm.
- Biết hát các bài hát ca ngợi về Bác Hồ.
- Giáo dục HS kính yêu Bác Hồ, thực hiện tốt lời dạy của Bác.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
* Hoạt động 1: Văn nghệ để chào mừng ngày sinh nhật Bác.
- GV yêu cầu mỗi tổ chuẩn bị 1- 2 tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày sinh nhật Bác.
- Hãy kể tên các bài hát nói về chủ đề Bác Hồ?
- Hãy hát, múa những bài hát nói về chủ đề Bác Hồ?
- Gọi các nhóm, tổ, cá nhân trình bày?
- GV ghi nhận xét.
* Hoạt động 2: Tổng kết chủ điểm “ Kính yêu Bác Hồ”.
- Hãy khoanh vào trước chữ cái của các câu ca dao, tục ngữ ca ngợi về Bác Hồ mà em cho là đúng.
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Bác Hồ là vị cha chung, là sao Bắc Đẩu là vầng Thái Dương.
Công cha như núi Thái Sơn
 Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
- Em hãy đọc lại 5 điều Bác Hồ dạy?
- Nhắc các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
* Tổng kết: Bình chọn tổ, nhóm, cá nhân xuất sắc.
** Củng cố, dặn dò:
- Hát bài hát nói về Bác Hồ?
- Em hãy đọc lại 5 điều Bác Hồ dạy?
- Nhận xét tiết học.

- HS thảo luận trong tổ.
- HS tự kể: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Viếng lăng Bác, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, chuyện kể rằng trước lúc người ra đi,.
- Thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân.
- HS biểu diễn.
- Nhận xét các bạn.
- HS làm vào bảng con.
- ý b.
- HS đọc đồng thanh.
 c©u l¹c bé TOÁN 
Tieát 35: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Yêu cầu cần đạt 
- Củng cố lại cách chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- HS làm đúng các bài tập.
- Giáo dục tính chính xác cho HS.
II. Đồ dùng dạy - học : 
Bảng phụ BT3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1	.Bài cũ: Đọc lại bảng chia 9?
- Làm bảng con : Tính: 72 : 9 = 54 : 9 = 81 : 9 = 27 : 9 = 
2. Bài mới : Giới thiệu bài.
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
-Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1: Tính:
72 : 3 65 : 2 97 : 3 59 : 5 89 : 3
64 : 2 57 : 3 86 : 2 75 : 5 99 : 3
- GV chữa bài. 
Bài 2: Một ngày có 24 giờ. Hỏi 1 ngày có 
 6
bao nhiêu giờ?
- GV nêu câu hỏi:
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Cho HS làm bài.
- GV chữa bài.
Bài 3: Có 61 m vải, may mỗi bộ váy đầm hết 6 m. hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ váy đầm và còn thừa mấy mét vải?
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Cho HS làm bài.
- GV chữa bài.

Bài 1: Làm bảng con.
- 1 HS lên bảng lớp làm.
- Nhận xét bài làm.
Bài 2: Làm vở.
Bài giải:
Số giờ của 1 ngày là: 24 : 6 = 4 ( giờ)
 6
 Đáp số : 4 giờ.
Bài 3: Làm vở.
Bài giải:
Số bộ váy đầm may được là:
61 : 6 = 10 ( bộ) ( dư 1m)
Đáp số: 10 bộ, thừa 1 mét vải
3.Củng cố, dặn dò :
- So sánh số dư và số chia trong phép chia có dư?
- Làm bảng con: 69 : 3 57 : 3 77 : 2
- Về nhà học bài và làm bài.
- Chuẩn bị bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo).
 Thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021
 TOÁN 
 Luyện tập chung
I. Yêu cầu cần đạt 
 - Biết tìm số liền trước của một số; số lớn nhất (số bé nhất) trong một nhóm 4 số.
 	 - Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và giải bài toán bằng hai phép tính.
 	 - Đọc và biết phân tích số liệu của bảng thống kê đơn giản.
 	- Biết xem đồng hồ (chính xác đến từng phút)
 	+ Bài tập : Bài 1 (a, b, c) , Bài 2, Bài 3, Bài 4 
II. Đồ dùng dạy - học : 
 	- GV : VBT, BP
 	 - HS :VBT, đồ dùng học tập cá nhân
 	 III.Các hoạt động dạy học 
 	 Hướng dẫn HS làm bài tập trong VBT toán 3
 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (tiết 4)
I. Yêu cầu cần đạt 
 	 - Nhận biết được các từ ngữ thể hiện sự nhân hoá, các cách nhân hoá (BT2)
 - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.
+ HS khá, giỏi: đọc tương đối lưu loát (Tốc độ trên 70 tiếng/phút).
II. Đồ dùng dạy - học : 
 - GV : SGK, BP
 	- HS : SGK, đồ dùng học tập cá nhân
III.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TG
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới: Giới thiệu bài
a. Kiểm tra đọc:
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
b. Làm bài tập 2.
- Gv yêu cầu Hs đọc đề bài.
- Gv yêu cầu Hs quan sát tranh minh họa.
- Gv yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ, tìm tên các con vật được kể đến trong bài.
- Gv yêu cầu các Hs làm việc theo nhóm.
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Gv nhận xét, chốt lại.
3.Cũng cố- dặn dò.
Nhận xét bài học.
Về ôn lại các bài học thuộc lòng.
Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 5.

3p
30p
2p

 CHÍNH TẢ (Nghe - viết)
Ôn tập và kiểm tra cuối HKII 
I. Yêu cầu cần đạt 
 - Nghe – viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy trình bài Sao Mai (BT2).
 	 - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.
 	 + HS khá, giỏi: viết đúng tương đối đẹp bài chính tả (Tốc độ trên 70 chữ/15 phút).
II. Đồ dùng dạy - học : 
 - GV : VBT, BP
 - HS : VBT, đồ dùng học tập cá nhân
III.Các hoạt động dạy học 
Thực hành VBT
Thứ năm ngày 20 tháng 5 năm 2021
 TOÁN
 Kiểm tra định kỳ cuối HKII
 TẬP VIẾT
Ôn tập và kiểm tra cuối HKII 
I. Yêu cầu cần đạt 
 	 - Nghe – viết đúng bài Nghệ nhân Bát Tràng (Tốc độ cần đạt: 70 chữ/15 phút); Mắc không quá 5 lỗi trong bài; biết trình bày bài thơ theo thể lục bát (BT2)
 	- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (Tốc độ cần đạt: 70 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài học, thuộc được 2, 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HK II.
 	+ HS khá, giỏi: viết đúng tương đối đẹp bài chính tả (Tốc độ trên 70 chữ/15 phút).
II. Đồ dùng dạy - học : 
 	- GV : SGK, BP
 - HS : SGK, đồ dùng học tập cá nhân
III.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TG
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới: Giới thiệu bài
Giới thiệu và nêu vấn đề:
Giới thiiệu bài 
4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc.
- Gv yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
Gv đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- Gv cho điểm.
- Gv thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV đọc mẫu bài thơ viết chính tả.
- Gv hỏi: Dưới ngòi bút của nghệ nhân Bát Tràng, những cảnh đẹp nào được hiện ra?
- Gv yêu cầu Hs tự viết ra nháp những từ dễ viết sai: Bát Tràng, cao lanh.
- Gv nhắc nhở các em cách trình bày bài thơ lục bát.
- Gv yêu cầu Hs gấp SGK.
- Gv đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho Hs viết bài.
- Gv chấm, chữa từ 5 – 7 bài. Và NX
3. Dặn dò .
Nhận xét bài học.

PP: Kiểm tra, đánh giá.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
Hs đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong yếu.
Hs trả lời.
PP: Luyện tập, thực hành.
2 –3 Hs đọc lại đoạn viết.
Những sắc hoa, cánh cò bay dập dờn, lũy tre, cây đa, con cò lá trúc đang qua sông.
Hs viết ra nháp những từ khó.
Hs nghe và viết bài vào vở.

3p
30p
2p

 THỂ DỤC
Ôn nhảy dây. Tung bắt bóng theo nhóm 2 – 3 người
I. Yêu cầu cần đạt 
 	- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân nhẹ nhàng, nhịp điệu. 
 	 - Biêt cách tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người. 
 	 - Biết cách chơi và tham gia chơi được. Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiên cơ bản đúng một số bài tập theo yêu cầu của giáo viên.
II / Địa điểm, phương tiện
 - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.
 - Phương tiện: Còi, bóng
III / Nội dung và phương pháp
Nội dung và phương pháp dạy học
Đội hình luyện tập
TG
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra.
- GV cho HS khởi động và chơi trò chơi mà HS ưa thích. 
2-Phần cơ bản.
- Kiểm tra lại cho những HS chưa hoàn thành các động tác đã học trong năm:
+ GV gọi những HS chưa hoàn thành các nội dung kiểm tra trong năm lên kiểm tra.
- Ôn tung, bắt bóng theo nhóm 2-3 người và nhảy dây kiểu chụm chân.
- GV khuyến khích các em nữ nhảy dây.
- Chơi trò chơi “Chuyển đồ vật”:
+ GV nêu tên trò chơi, chia lớp thành các đội đều nhau để HS thi với nhau, GV làm trọng tài.
3-Phần kết thúc
- Cho HS chạy chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu.

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_3_tuan_35_nam_hoc_2020_2021_nguyen_thi_nam.doc